Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου Οκτωβρίου 2019

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις, Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων, Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου Οκτωβρίου 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 228), όπως ισχύει

β) του άρθρου 117 του Ν.4600/2019 « Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 43), όπως ισχύει

γ)του άρθρου 8του Ν.Δ. 3366/1955 «Τωνπερίασκήσεωςτου ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α’ 258), όπως ισχύει

δ) ο οργανισμός του Π.Ι.Σ. (Β.Δ. 309 Αρ. Φυλ. 75/17-5-1962), όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 των οποίων οι Επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη και στο Ηράκλειο Κρήτης, ως ακολούθως: