ΠΙΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη διενέργεια ερευνών κοινής γνώμης με αντικείμενο θέματα υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αθήνα, 14-11-2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την διενέργεια ερευνών κοινής γνώμης με αντικείμενο θέματα υγείας

 I.             Εισαγωγή

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και διαφύλαξη και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους.

Προκειμένου για την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων του ο Π.Ι.Σ. επιθυμεί να ενημερωθεί με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο για τις απόψεις της κοινής γνώμης και του ιατρικού σώματος επί ζητημάτων υπηρεσιών υγείας καθώς και θέματα επαγγελματικού ιατρικού ενδιαφέροντος.

II. Αντικείμενο και Σκοποί του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια έρευνών (2) κοινής γνώμης, η μεν πρώτη αναφορικά με τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η δε δεύτερη αναφορικά με τις επαγγελματικές απόψεις των ιατρών. Η πρώτη έρευνα έχει ως πληθυσμό έρευνας τον γενικό πληθυσμό, η δεύτερη έχει ως πληθυσμό έρευνας το ιατρικό σώμα. Αμφότερες οι έρευνες αφορούν το σύνολο της Ελληνικής Επικρατείας.

III. Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή θα γίνει βάση ποιότητας και κόστους (Quality and Cost Based Selection (QCBS) των προσφορών.

IV. Τρόπος υποβολής προσφοράς

Για την επιλογή της εταιρείας που θα διεξάγει το έργο της έρευνας αγοράς, η υποβολή των προσφορών θα γίνει σε δύο μέρη, δηλ. Την Τεχνική Πρόταση και την Οικονομική Προσφορά σε χωριστά έγγραφα.

• Η «Τεχνική Πρόταση» θα περιλαμβάνει την εμπειρία και τις πιστοποιήσεις της εταιρείας που θα αναλάβει την έρευνα, τις αναλυτικές και πλήρεις λεπτομέρειες της προσέγγισης της εκτέλεσης του έργου, τις μεθοδολογίες που πρέπει να ακολουθούνται, τους ισχυρισμούς, τα έγγραφα και κάθε άλλη εγγύηση που παρέχει η εταιρεία.

• Η «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει μόνο τις πληροφορίες τιμολόγησης αναλυτικά ανά επιμέρους τμήμα του έργου καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο καταβολής της αμοιβής

V. Ελάχιστο περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

Πρέπει απαραίτητα να περιέχεται στην τεχνική προσφορά:

  • Σύντομο προφίλ της επιχείρησης / σχετικής εμπειρίας από την παροχή έρευνας αγοράς
  • Σύντομα βιογραφικά σημειώματα του βασικού προσωπικού που θα συμμετάσχει στην έρευνα αγοράς.
  • Αναλυτική τεχνική προσέγγιση για την εκτέλεση του προγράμματος, ανάπτυξη ομάδας, σχέδιο, μεθοδολογία του προγράμματος εργασίας για την εκτέλεση του έργου. Πρέπει επίσης να επισημάνει τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εξηγηθεί η τεχνική προσέγγιση που η εταιρεία έρευνας αγοράς θα υιοθετήσει για να τα αντιμετωπίσει. Τέλος θα πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων και του τρόπου επεξεργασίας/ στάθμισης των απαντήσεων.

VI. Πιστοποιήσεις

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΕΣΣ ή αντίστοιχο. Επίσης θα πρέπει να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ, να διαθέτει επαρκές σύστημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR compliant) και πιστοποίηση κατά το ISO 9.001 τουλάχιστον. Στην υποβολή της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει την εμπειρία του και τις σχετικές πιστοποιήσεις και να υποβάλλει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

VII. Μη δεσμευτικότητα

Ο Π.Ι.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ή να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις προσφορές και να ακυρώσει την διαδικασία επιλογή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση και χωρίς να παραθέτει λόγους ή άλλη αιτιολογία.

VIII. Χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Π.Ι.Σ. μέχρι την 29-11-2019 και ώρα 24:00.

IX. Τρόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pismember@pis.gr, υπόψη κας Πόπης Κοντομηνά.

Τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά στο 2107295031

https://pis.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ-ΚΟΙΝΗΣ-ΓΝΩΜΗΣ.pdf

ΠΡΟΣΦΑΤΑ