Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης Παιδιάτρου με ΔΑΠΥ στο Κ.Υ. Καρλοβασίου

Θέσεις εργασίας

Διοίκηση 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Παιδιάτρου με ΔΑΠΥ στο Κ.Υ. Καρλοβασίου

https://pis.gr/wp-content/uploads/2019/12/ΑΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-1.pdf

Η 2η Υγειονομική Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου προκειμένου να καλύψει ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής, υπό καθεστώς έκδοσης από αυτόν δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Καθήκοντα
Ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου με κάλυψη πλήρους ωραρίου (8ωρο) μέχρι 31-12-2020.

Ο ενδιαφερόμενος επιλεγείς ιατρός θα υπογράψει σχετική σύμβαση παροχής
υπηρεσιών με τη 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, έναντι συνολικής αμοιβής έως του ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι (2.686) ευρώ, αναλόγως οικογενειακής κατάστασης και προϋπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.