ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

Άρθρο 11 * – Μονάδες Περίθαλψης

1. Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και   τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2.Η περίθαλψη γενικά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, με   δαπάνες του δημοσίου ή των ασφαλιστικών  οργανισμών  και  ταμείων  του   δημοσίου  από  ιδιωτικούς φορείς περίθαλψης ή ιδιώτες ιατρούς, γίνεται   με ειδικές συμβάσεις ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας,  Πρόνοιας   και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κάθε συναρμόδιου Υπουργού.

* Όπως αντικατέστησε το άρθρο 5 του ν.1397/1983.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Πρωτοβάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας

Άρθρο 12 – Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

1. Στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  υπάγονται  οι  ιατρικές  και   νοσηλευτικές  καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες, που έχουν   ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας,  που  δεν   απαιτούν  νοσηλεία  σε  νοσοκομείο.  Προς  το  σκοπό  αυτόν  μπορεί να   συνιστώνται  και  να  λειτουργούν  ειδικές  μονάδες,  ως  επιστημονικά   τμήματα  παροχής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας,  από ν.π.δ.δ. ή από   ν.π.ι.δ.

2.  Η  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  παρέχεται  από  τους  γενικούς   ιατρούς,  παθολόγους  και  ιατρούς  άλλων ειδικοτήτων των υγειονομικών   σταθμών  και  των  κέντρων  υγείας,  τους  ιατρούς  των   ασφαλιστικών   οργανισμών,  τους οδοντίατρους, καθώς και από το νοσηλευτικό προσωπικό   και τις επισκέπτριες που υπηρετούν αντίστοιχα σε επιστημονικά  τμήματα   παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

3.  Τα  συγκροτήματα  εξωτερικών  ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων   ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μπορεί να παρέχουν πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας   με  αποφάσεις  των  διοικητικών  συμβουλίων  των ιδρυμάτων. Προς τούτο   οργανώνονται κατάλληλοι χώροι υποδομής και υποδοχής των  ασθενών,  που   λειτουργούν   ως  ειδικό  συγκρότημα  παροχής  υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας   φροντίδας.

 4. Επίσης Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από τις  ειδικές   μονάδες  και  τμήματα  της  παραγράφου  1 του παρόντος και τις κινητές   μονάδες που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού.

Άρθρο 13 * – Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)

1. Η  ιατρική και οδοντιατρική Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού  τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς:

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και  πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, δ. Ιδιωτικά εργαστήρια  φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών  υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:

α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού  επαγγέλματος,

β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου,  πολύιατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού  εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε  παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

 γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με  σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

δ.αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης,  βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των  μελών τους.

 Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης  από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η  οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ  για τα ιδιωτικά ιατρεία – οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά  πολυϊατρεία – πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια  φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με  κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του   Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

3.Τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου έχουν:

α. Τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, της οποίας η πλειοψηφία του μετοχικού  κεφαλαίου (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους.

β. Τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας η πλειοψηφία των  εταιρικών μεριδίων της (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή  οδοντιάτρους.

γ. Τη μορφή προσωπικής εταιρείας του Εμπορικού Κώδικα, της οποίας η  πλειοψηφία των εταίρων είναι ειδικευμένοι ιατροί ή οδοντίατροι, καθώς και η  πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους  ιατρούς ή οδοντιάτρους.

δ. Οποιαδήποτε ετέρα νομική μορφή, πλην των ως άνω, όπου η πλειοψηφία των  μετεχόντων και του κεφαλαίου τους (51% τουλάχιστον) ανήκει σε ειδικευμένους  ιατρούς ή οδοντιάτρους.

Σημ.: όπως η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 1ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη  συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των  τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 6 του άρθρου πρώτου του   Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

5. Όπου στο θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς Π.Φ.Υ. της παραγράφου 1  προβλέπονται επιστημονικά υπεύθυνοι και επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω  φορέων, οι έχοντες τις ως άνω ιδιότητες πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή  οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας Π.Φ.Υ.  και απαγορεύεται να οριστούν επιστημονικά υπεύθυνοι ή επιστημονικοί  διευθυντές ή να παρέχουν υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής σε περισσότερους από  δύο φορείς Π.Φ.Υ..

Σημ.: όπως η παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΉΘΗΚΕ με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ. 1ε του άρθρου πρώτου του       Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

 6. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από άλλους φορείς,  όπως τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς και από λοιπούς  επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά., για τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι  εκάστοτε ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις.

7. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις,  όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ. του  παρόντος άρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορισθούν  κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και  του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με , τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων  Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα  νομικά πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν  μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που  αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την υποπαράγραφο ΙΒ.3  περ. 7α και 7β του άρθρου πρώτου του  Ν.4093/2012,  ΦΕΚ Α 222/12.11.2012

8. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της  παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α`) κατά το μέρος  που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

9. Οι ήδη λειτουργούντες φορείς Π.Φ.Υ. της παραγράφου 1 οφείλουν να  προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ  (18) μηνών από της δημοσιεύσεως του.

10. Α.Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς παροχής  υπηρεσιών υγείας είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο  φορέα του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή  εξωτερικού.

 Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε φορέας υγείας που  διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να  εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε  προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους  ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για  όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και  υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα.

Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων  φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος  να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε  νεότερη έκδοση του.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011)

11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιολογικών υλικών, απεικονίσεων  και πυρηνικής ιατρικής) και τις ιδιωτικές κλινικές απαιτείται βεβαίωση της  οικείας Δ.Υ.ΠΕ. προς την αρμόδια Περιφέρεια ως προς την πλήρωση των κριτηρίων  της ανωτέρω παραγράφου, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.  2071/1992 και του άρθρου 28 του ν. 3846/2010. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και  σε περίπτωση επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών  υγείας της προηγούμενης παραγράφου.

Σημ.: όπως προστέθηκε  με το άρθρο 34 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011)

*Σημείωση για το Άρθρο 13: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 4 του Ν.2256/1994  (Α 196) και  με το άρθρο 33 του Ν.3329/2005   (ΦΕΚ Α 81/2005) αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 28 του Ν.3846/2010  (ΦΕΚ Α 66/11-05-2010

*Σημείωση :

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4093 ΦΕΚ Α΄222/12.12.0212-Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ, υποπαρ. ΙΒ.3, σημείο 6

6. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε:

α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος,

β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,

δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους.

Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία – οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυϊατρεία – πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών.»

«4. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Π.Δ. 84/2001.»

7. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123), οι λέξεις «αδειοδότησης και» διαγράφονται.

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (Α΄ 123), οι λέξεις «τη νομική μορφή» διαγράφονται.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση – Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ