ΝΟΜΟΣ 4486/2017 – ΦΕΚ Α’ 115/07.08.2017- Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

Ποιους νόμους τροποποίησε :

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4650/2019:

Παρ.3 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Παρ.4 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Παρ.5 Άρθρο 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ