ΝΟΜΟΣ 4600/2019 – Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98-Αντικατάσταση του δικαιούχου του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.)

Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. υπεισέρχεται ως δικαιούχος (αδειούχος παραχώρησης) του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και ως ειδικός διάδοχος στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν και εκπορεύονται από το έργο της παραχώρησης του δικαιώματος πρόσβασης στο Σύστημα Διαχείρισης Ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Δ.Ζ.Υ.Υ.), στο οποίο αρχικώς είχε συμβληθεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ποσά που οφείλονται με αιτία το ανωτέρω έργο καταβάλλονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Άρθρο 99-Ειδική Άδεια μετ’ αποδοχών

1. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (ΑΊ23) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β΄ 33), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και σε όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

2. Η άδεια της παραγράφου 1 χορηγείται από την οικεία ΔΥΠΕ, μετά την υποβολή βεβαίωσης για το χρόνο απασχόλησης στα αντίστοιχα καθήκοντα, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία όπου απασχολήθηκε.

Άρθρο 100- Εκπαιδευτική Άδεια σε λοιπό προσωπικό των Τ.ΟΜ.Υ.

Στο άρθρο 24 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στο λοιπό μη ιατρικό προσωπικό που απασχολείται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του.».

Άρθρο 101- Καθορισμός Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας

Στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:

“14. Η οικ. 2/16519/0022/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄  465) εφαρμόζεται κατ’ αντιστοιχία και στο προσωπικό των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των Μονάδων Υγείας που ανήκουν στην Α.Ε.Μ.Υ. από τη δημοσίευση του παρόντος. Το προσωπικό των προηγούμενων εδαφίων εντάσσεται στην κατηγορία Α΄ της ανωτέρω απόφασης”.

Άρθρο 102-Ωράριο εργασίας εργαστηριακών υπαλλήλων

Το ωράριο εργασίας των εμφανιστών, των παρασκευαστών των μικροβιολογικών εργαστηρίων, ακτινολόγων και των οδοντοτεχνιτών, που απασχολούνται, αντίστοιχα, εντός σκοτεινών θαλάμων μικροβιολογικών εργαστηρίων ή οδοντοτεχνικών εργαστηρίων σε φορείς και δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται ως πενθήμερο εβδομαδιαίως και επτάωρο ημερησίως.

Άρθρο 103-Περί ηλεκτρονικής καταχώρισης παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) προστίθενται περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ ως εξής:

«ιστ) Μαία-μαιευτής: οι μαίες και μαιευτές που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα παροχής παραπεμπτικών σε ασφαλισμένους του Φ.Κ.Α. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας».

2. H παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3892/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλους του φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής ασφάλισης, τους ασφαλισμένους σε Φ.Κ.Α., καθώς και τους ιατρούς, τις μαίες – μαιευτές και τους φαρμακοποιούς, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.».

3. Στον ν. 3892/2010 προστίθενται άρθρα 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α Υποχρεώσεις μαιών – μαιευτών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

1. Οι μαίες – μαιευτές υποχρεούνται να γράφονται ως χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται ο Φορέας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται ειδικότερα στις παραγράφους 2 έως 9.

2. Κατά την εγγραφή τους οι μαίες-μαιευτές δηλώνουν τα εξής:

α) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο,

β) αριθμό άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος,

γ) ιδιότητα μαίας – μαιευτή,

δ) ΑΜΚΑ,

ε) αριθμό μητρώου στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκουν και ημερομηνία εγγραφής σ’ αυτόν,

στ) σύλλογο μαιών, στον οποίο ανήκουν,

ζ) αριθμό φορολογικού μητρώου,

η) αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου για τους αλλοδαπές-πούς μαίες – μαιευτές,

θ) στοιχεία διεύθυνσης εργασίας,

ι) κωδικό υγειονομικής μονάδας.

Οι μαίες – μαιευτές που είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Σ.Η.Σ. ταυτοποιούνται κατά την είσοδό τους στο σύστημα με τη χρήση στοιχείων ταυτοποίησης. Η εγγραφή και η ταυτοποίηση είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική καταχώριση παραπεμπτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα.

3. Οι μαίες – μαιευτές, αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την επίδειξη οποιουδήποτε πρόσφορου δημοσίου εγγράφου (όπως ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού γέννησης με συνημμένη φωτογραφία κ.λπ.) και τη χρήση Α.Μ.Κ.Α., καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά. Στα παραπεμπτικά οι μαίες – μαιευτές καταχωρίζουν το είδος της εξέτασης που επιβάλλεται να εκτελεστεί. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να εισάγουν με ελεύθερο κείμενο την αιτία παραπομπής του ασφαλισμένου στο αντίστοιχο πεδίο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ή να επιλέξουν τη διάγνωση, χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα κωδικοποιήσεων (ΙCD). Στη συνέχεια, εισάγουν τις εξετάσεις από τον κατάλογο εγκεκριμένων πράξεων, από το τιμολόγιο ιατρικών πράξεων και εξετάσεων ή/και τον κανονισμό παροχών.

4. Το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία της μαίας – μαιευτή που το καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής τους. Κάθε παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος εμφανίζεται και με την μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode).

5. Μετά την επιβεβαίωση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης του παραπεμπτικού, οι μαίες-μαιευτές εκτυπώνουν αντίγραφο του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, το υπογράφουν και το παραδίδουν στον ασθενή, ο οποίος το παραδίδει στη δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας που θα εκτελέσει το εν λόγω παραπεμπτικό αντίστοιχα.

6. Η εκτέλεση των παραπεμπτικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθεσμίες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό του εκάστοτε Φ.Κ.Α.

7. Οι μαίες –μαιευτές μπορούν να ακυρώσουν παραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει, αν τούτο δεν έχει εκτελεστεί.

8. Οι μαίες –μαιευτές έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των παραπεμπτικών που έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι.

9. Οι μαίες –μαιευτές υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη σύνδεσή τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και για την επεξεργασία, την καταχώριση και την εκτύπωση των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.».

Άρθρο 104 – Κάλυψη σε Ανασφάλιστους Πολίτες του ν. 4368/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) οι λέξεις «των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας» αντικαθίστανται από τη φράση «όλων των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4486/2017» και

β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Οι πιστοποιημένοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατροί έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.

Άρθρο 105 -Κάλυψη θέσεων Τ.ΟΜ.Υ. σε περίπτωση απουσίας

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών και λοιπού προσωπικού της παραγράφου 3, πέραν των είκοσι (20) συνεχών εργάσιμων ημερών, οι ανάγκες μπορεί να καλύπτονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.Π.Ε, ύστερα από αίτημα του συντονιστή της εν λόγω λειτουργούσας Τ.ΟΜ.Υ., με υφιστάμενο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετεί στην οικεία Υ.Π.Ε..».

2. H παράγραφος 1 ισχύει από 13 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 106 – Δυνατότητα Συμπερίληψης των Ο.Κ.Α.Ν.Α., Κ.Ε.Θ.Ε.Α., Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και στρατιωτικών νοσοκομείων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) μετά τις λέξεις «Γ. Παπαγεωργίου» προστίθενται οι λέξεις «του Ο.Κ.Α.Ν.Α, του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.. καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 83 – Σύσταση και λειτουργία Εθνικών Μητρώων Ασθενών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν Εθνικά Μητρώα Ασθενών, στη βάση συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων, όπως η χρήση θεραπειών αυξημένου κόστους ή / και αυξημένης νοσηρότητας / θνητότητας, η μεγάλη επίπτωση των νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, η χρήση συγκεκριμένης θεραπείας, η καταγραφή σπάνιων νόσων, οι σκοποί φαρμακοεπαγρύπνησης. Η σύσταση και η λειτουργία των ανωτέρω Μητρώων αποσκοπούν στην προάσπιση, την προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτικών δημόσιας υγείας, στη διασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στην παροχή ποιοτικά και ποσοτικά επαρκών υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διασφάλιση των πόρων που διατίθενται για την υγειονομική περίθαλψη, στον έλεγχο των δαπανών και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς, επίσης, και στη ρύθμιση της λειτουργίας και στην άσκηση εποπτείας στους φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. Η σύσταση και η λειτουργία των Μητρώων αυτών διενεργείται, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και ιδίως τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ειδικές εθνικές ρυθμίσεις, τις σχετικές οδηγίες και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

2. Κατά τη σύσταση και τη λειτουργία καθενός από τα προαναφερόμενα Μητρώα από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος και την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119).

3. Ειδικότερα, τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας στο πλαίσιο καθενός από τα Εθνικά Μητρώα, τα οποία συστήνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να τύχουν επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεωνπου προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου,

γ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει την έγγραφη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός αν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εθνικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι η απαγόρευση της επεξεργασίας των ευαίσθητων δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, αν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,

ε) η επεξεργασία είναι, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων, απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, βάσει του δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ρυθμίσεων, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

4. Τα πρόσωπα, τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, ή του εκτελούντος την επεξεργασία που ενδεχομένως οριστεί από το Υπουργείο Υγείας, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στα εθνικά Μητρώα του παρόντος, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, του Υπαλληλικού Κώδικα και του Ποινικού Κώδικα.

5. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου στατιστικής φύσης, συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία των εθνικών Μητρώων του παρόντος.

6. Για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρούνται σε καθένα από τα εν λόγω Μητρώα, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό πληροφοριακό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη σύσταση και λειτουργία κάθε Μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό του, καθώς και για τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδονυμοποίησης και κρυπτογράφησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης κάθε μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό σύστασης και λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, για τους αποδέκτες των δεδομένων, για τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων, και το ύψος της συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

7. Η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο καθενός από τα εθνικά Μητρώα, τα οποία συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος, δεν μπορεί να επιφέρει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς από τρίτους, όπως εργοδότες ή ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες.

8. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε από τα εθνικά Μητρώα, τα οποία συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα Μητρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

9. Αν ο υπαίτιος των πράξεων της προηγούμενης παραγράφου είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

*Ποιούς νόμους τροποποίησε:

ΝΟΜΟΣ 4238/2014  – Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4647/2019:

Παρ.2 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄

Παρ.3 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄

Παρ.4 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΜΕΡΟΣ Γ΄

Παρ.4 Άρθρο 164 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...