ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – Ιδιωτικές Κλινικές

Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α’/21-06-1991) : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/2019 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 47 – Ν.4600/2019 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) και π.δ. 517/1991 (Α΄ 202), συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω διαταγμάτων, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια με την υποβολή σχετικής αίτησης περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Π.Δ 517/1991 – ΦΕΚ 202/Α/24-12-1991: Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ’ αριθ. 247/1991 Π.Δ. «οροί, προϋποθέσεις και διαδικασία για την Ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών Κλινικών».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α’/21-06-1991)

Άρθρο 1

Κάθε Ιδιωτική Κλινική όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/21.6.91) πρέπει να πληροί:
α. Τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, και

β. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές των επιμέρους Τμημάτων του παραρτήματος Β, τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού τού παραρτήματος Γ και το προσωπικό του παραρτήματος Δ ανάλογα με τα Τμήματα, Ειδικές μονάδες, Συγκρότημα επεμβάσεων, Διαγνωστικά Εργαστήρια και Υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.

Άρθρο  8

1. Τα κατά το άρθρο 11 παράγραφοι γ, στ, ζ και ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991 απαιτούμενα δικαιολογητικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:

Για την παράγραφο γ:

γ)1 Το είδος της κλινικής σύμφωνα με τη διάκριση του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991.

γ)2 Η συνολική δύναμη της κλινικής σε κλίνες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991.

γ)3 Τα αναπτυσσόμενα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και ο αριθμός κλινών ανά τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991.

Η ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου 2 του παρόντος ή και πέραν αυτού, με ειδική αναφορά στο είδος και τη δυναμικότητα των επί μέρους τμημάτων, Ειδικές Μονάδες Συγκρότημα Επεμβάσεων, Διαγνωστικά εργαστήρια, Τμήμα εξωτερικών Ασθενών και Υπηρεσιών Υποστήριξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Β και τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους γ)1, γ)2, γ)3 του παρόντος άρθρου.

 Για την παράγραφο ζ:

Ο προτεινόμενος ιατρικός εξοπλισμός σύμφωνα με το παράρτημα Γ ή και πέραν αυτού, σε συνδυασμό και με τα λοιπά οριζόμενα στοιχεία των υποπαραγράφων γ)1, γ)2, γ)3, γ)4 του παρόντος άρθρου.

Για την παράγραφο στ και ι:

Η στελέχωση της κλινικής σύμφωνα με το παράρτημα Δ ή και πέραν αυτού, και σε συνδυασμό με τα λοιπά οριζόμενα στοιχεία του παρόντος άρθρου.

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται προς έλεγχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος, υπό μορφήν έκθεσης με περιγραφή και τεκμηρίωση του προτεινομένου λειτουργικού σχήματος της υπό ίδρυση κλινικής των επιδιωκόμενων στόχων και του προβλεπόμενου κόστους της.

Άρθρο 9

1. Πριν από την υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991, για την ίδρυση ιδιωτικής κλινικής, εκτός από τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 247/1991, απαιτείται προέγκριση και οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, που δίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος, αφού υποβληθούν [….].

ΣΕ ΙΣΧΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/2019 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 47 – Ν.4600/2019 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) και π.δ. 517/1991 (Α΄ 202), συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω διαταγμάτων, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια με την υποβολή σχετικής αίτησης περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Π.Δ. 235/2000 – ΦΕΚ 199/Α/14-9-2000 – Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Νόμου 2345/1995 οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινονικής πρόνοιας ΦΕΚ 213/Α/95.

Άρθρο 1 – Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας των Ιδιωτικών Κλινικών

1.Οι Ιδιωτικές Κλινικές, οι οποίες λειτουργούσαν πρίν από την έναρξη ισχύος των Π.Δ. 247/1991 (ΦΕΚ 93/Α/91)και 517/1991 (ΦΕΚ 202/Α/91), καθώς και αυτές του άρθρου 149 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ.123/Α/92), υποχρεούνται, για να συνεχίσουν να λειτουργούν, να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος, με σκοπό την καλή λειτουργία τους και την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας.

2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος, οι υπεύθυνοι των Ιδιωτικών Κλινικών, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του παρόντος και να ζητήσουν από τον αρμόδιο Νομάρχη, την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, σε αντικατάσταση εκείνης που είχε χορηγηθεί, με τις διατάξεις των Β.Δ 451/1962 (ΦΕΚ 108/Α/62) και 521/63 (ΦΕΚ 145/Α/63).


3.Η άδεια χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των Β.Δ. 451 /62 και 521/63, όπως τροποποιούνται από τις διατάξεις του παρόντος.


4.Ο αρμόδιος Νομάρχης, εκδίδει την σχετική άδεια, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Π.Δ.247/1991 .Οι διατάξεις των άρθρων 2(παραγ. 1 & 3), 3 και 5 του Π.Δ. 247/1991, ισχύουν αναλόγως.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4600/2019 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 47 – Ν.4600/2019 – Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το π.δ. 235/2000 (Α΄ 199), συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω διατάγματος, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια με την σχετική αίτηση περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

ΝΟΜΟΣ 4600/2019 – Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 47

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 15, 17, 19 έως 34, 44 και 45, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 13, της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Β΄ 1.1 και της παραγράφου Β΄ 6.1 του Παραρτήματος Β΄ , όπου προβλέπεται η σύσταση εργαστηρίου βιοπαθολογίας, εφαρμόζονται σε όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές, που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, στις Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το π.δ. 235/2000, δεν εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου1 του άρθρου 23 και ο ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών των μεικτών ως άνω κλινικών ορίζεται σε είκοσι (20) για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται την ανάκληση, ούτε κωλύει την τροποποίηση, με εξαίρεση την κτιριακή επέκταση, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, που έχουν χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις. Στην περίπτωση τροποποίησης, λόγω κτιριακής επέκτασης, της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που έχει ήδη χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 46 του παρόντος νόμου, μόνο ως προς το σκέλος της επέκτασης αυτής.

7. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4442/2016, αναφορικά με την μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.

ΝΟΜΟΣ 4633/2019 – ΦΕΚ 161/Α/16-10-2019 – Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 48

Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)

Το άρθρο 3 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Μη δικαιούμενοι αδείας

1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε όσους έχουν καταδικαστεί για παράβαση των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση που αφορά τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

2. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και εταιρείες, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για τους νομίμους εκπροσώπους ή διαχειριστές τους.

3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρούς μέλη ΔΕΠ.»

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...