Ν.4600/2019 Εκσυγχρονισμός Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Ινστιτούτο Νεοπλασιών, θέματα ιατρών κλπ. – Διατάξεις για τις Ιδιωτικές Κλινικές

ΆΡΘΡΑ 1-47

ΜΕΡΟΣ Α-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Άρθρο 1-Ορισμός κλινικής

1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης.

2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτική κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής λογίζονται ως τμήματα αυτής.

Άρθρο 2-Δικαιούμενοι Αδειας

1. Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι μετοχές ή τα μερίδια των κεφαλαιουχικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να χορηγηθούν περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Άρθρο 3-Μη δικαιούμενοι αδείας

1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε όσους έχουν καταδικαστεί για παράβαση των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας, ή για παράβαση που αφορά τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά. Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

2. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και εταιρείες, οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για τους νομίμους εκπροσώπους ή διαχειριστές τους.

3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρούς μέλη ΔΕΠ.»

Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε  ως άνω με το άρθρο 48 Ν.4633/2019 ,ΦΕΚ Α 161/16.10.2019.

Άρθρο 4-Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισσότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους παρακάτω:

α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια δομή,

β) έναν (1) μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας,

γ) έναν (1) ιατρό που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ιατρικού συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας, διαφορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

2. Αρμοδιότητα των Επιτροπών είναι:

α) η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 13,

β) η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της ιδιωτικής κλινικής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 15,

γ) η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με το άρθρο 17,

δ) η γνωμοδότηση για την επιβολή ποινών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.

 Άρθρο 5-Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κλινικών

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας,

ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιό του,

στ) έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.), που υποδεικνύεται από την εκτελεστική επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ..

2. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής της παραγράφου 1 κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Περιφερειάρχη επί των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή τη συντέλεση της παράλειψης του Περιφερειάρχη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος, βάσει αυτής, απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 6-Γενικές προϋποθέσεις άδειας,ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής απαιτούνται:

α) άδεια ίδρυσης και

β) άδεια λειτουργίας.

2. Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, οι ανωτέρω άδειες τροποποιούνται σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, όπως μετατροπής αντικειμένου, κτιριακής επέκτασης, δημιουργίας νέων τμημάτων ή κατάργησης υπαρχόντων τμημάτων, αύξησης ή μείωσης ή ανακατανομής τμημάτων ή κλινών της. Επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των κλινών μεταξύ των τμημάτων της ίδιας κλινικής, με απλή γνωστοποίηση αυτής προς την αρμόδια Περιφέρεια, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών της κλινικής και της δυναμικότητας των κλινών ανά θάλαμο και τηρούνται τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες για την εκάστοτε κλινική διατάξεις ελάχιστα και μέγιστα όρια κλινών. Στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειάρχης εκδίδει, μέσα σε δύο (2) μήνες, απόφαση περί τροποποίησης της άδειας λειτουργίας της κλινικής. Εφόσον υπάρχει πληρότητα κλινών σε τμήματα ειδικοτήτων, επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών και σε τμήματα διαφορετικών ειδικοτήτων του ιδίου τομέα, εξαιρουμένων των παιδιατρικών και ψυχιατρικών ασθενών και τμημάτων. Επιτρέπεται επίσης, με απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Περιφέρεια, η μείωση κλινών, που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, λόγω παύσης της χρήσης τους, εφόσον δεν συνεπάγεται ανακατανομή αυτών σε άλλο τμήμα και τηρούνται τα ελάχιστα εκ του νόμου όρια κλινών ανά τμήμα του άρθρου 23. Στην τελευταία περίπτωση η γνωστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να περιέχει τον ακριβή αριθμό των κλινών που παύουν να διατίθενται, και τον θάλαμο όπου αυτές βρίσκονταν. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής και έλεγχο από την Επιτροπή του άρθρου 4, επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, των κλινών που έπαυσαν να διατίθενται με την ανωτέρω διαδικασία.

3. Οι ρυθμίσεις του ν. 4442/2016  (Α` 230) εφαρμόΖονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 7-Αδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

1. Πριν από την ανέγερση, την αγορά, τη μίσθωση ή τη χρησιμοποίηση κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 11.

2. Η άδεια ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη, αν το αργότερο, μέσα σε μία τετραετία από την έκδοσή της, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δεν εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της κλινικής ή αν ο κάτοχός της παραιτηθεί εγγράφως από αυτή.

Άρθρο 8-Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σχετικές κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές, καθώς και στις πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

2. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής,

β) οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά με οποιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.

3. Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.

4. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της Ιδιωτικής Κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την 16228/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 1723), που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.

5. Στις Γενικές ή Μεικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.

Αρθρο 9-Απαιτούμενες μελέτες

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτείται: α) η προέγκριση και έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 και 43 και β) μετά την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου η υποβολή των παρακάτω μελετών που προβλέπονται και στο άρθρο 42:

α) πλήρων μελετών αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 2 του παρόντος για τις ιδιωτικές κλινικές και τις πολεοδομικές απαιτήσεις,

β) μελέτης που θα προβλέπει το κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης και διάθεσης των αποβλήτων της κλινικής, την επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στερεών και μολυσματικών αποβλήτων, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.

Αρθρο 10-Θεώρηση στοιχείων

Πριν από την υποβολή τους, σύμφωνα με τον ν. 4495/2017  (Α’ 167), στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, οι μελέτες και τα τεχνικά στοιχεία του άρθρου 9 θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Αρθρο 11-Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής θα πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

α) αίτηση.

β) άδεια οικοδομής του κτιρίου, συνοδευόμενη από τις μελέτες έτσι όπως έχουν θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών.

γ) αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό για τη νόμιμη εκπροσώπηση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

δ) έγγραφο από το οποίο προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύμφωνο για την κτήση της κυριότητας ή της νόμιμης κατοχής του οικοπέδου ή κτιρίου.

ε) έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης του προτεινομένου λειτουργικού σχήματος της υπό ίδρυση κλινικής, ή της τροποποίησης της αδείας αυτής, θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

αα) το είδος της κλινικής και τη συνολική δύναμη αυτής σε κλίνες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 23,

ββ) τα τμήματα που αναπτύσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 39 και τον αριθμό κλινών ανά τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 23,

γγ) την ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου 39 του παρόντος, με ειδική αναφορά στο είδος και τη δυναμικότητα των επί μέρους τμημάτων, στις ειδικές μονάδες, στο συγκρότημα επεμβάσεων, στα διαγνωστικά εργαστήρια, στο συγκρότημα εξωτερικών ασθενών και υπηρεσιών υποστήριξης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Β’ ,

δδ) πίνακα με τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’,

εε) πίνακα με το προβλεπόμενο πάσης φύσεως προσωπικό, που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’.

στ) παράβολο Δημοσίου είκοσι (20) ευρώ για κάθε κλίνη. Σε περίπτωση τροποποίηση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο δημοσίου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 12-Αδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

1. Ιδιωτική Κλινική, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να εφοδιαστεί και με άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 13.

2. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς την άδεια του παρόντος άρθρου απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αμέσως η άδεια ίδρυσης που έχει χορηγηθεί και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Άρθρο 13-Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της κλινικής,

β) δήλωση με την οποία ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων της,

γ) κατάλογος των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, κατά κατηγορία, που θα απασχοληθούν στην κλινική, πιστοποιητικά του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι ιατροί, συμπεριλαμβανομένων του Επιστημονικού Διευθυντή της κλινικής και των Επιστημονικά Υπεύθυνων των τμημάτων της, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος λήψης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας και η πειθαρχική τους κατάσταση, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, για το λοιπό προσωπικό, όπου προβλέπεται,

δ) εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής,

ε) κατάλογος του εξοπλισμού της κλινικής,

στ) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Πυροσβεστικού Σώματος για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων πυρασφάλειας,

ζ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης της ιδιωτικής κλινικής και τους υπεύθυνους μηχανικούς, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί οι αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές του παρόντος και οι πολεοδομικές διατάξεις,

η) αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα των άρθρων 2 και 3 και των περιπτώσεων β` και γ` της παρούσας παραγράφου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια,

θ) υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

 ι) οριστικό τίτλο ή έγγραφο, κατά τον τύπο που ορίζεται στον νόμο, από τον οποίο να προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του κτίσματος.

Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης γ` υποβάλλονται μετά την υποβολή δικαιολογητικών των περιπτώσεων α`, β` και δ `έως θ` και την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15.

2. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας λειτουργίας πρέπει να αναγράφονται όλα τα τμήματα της Ιδιωτικής Κλινικής, όπως τα τμήματα ειδικοτήτων, οι ειδικές μονάδες και το συγκρότημα επεμβάσεων, ο συνολικός αριθμός των κλινών, ο αριθμός των κλινών ανά τμήμα και θάλαμο αυτής και οι επιστημονικά υπεύθυνοι των τμημάτων.

3. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 1 παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την κλινική στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Άρθρο 14-Ελλείψεις φακέλου

Αν ο φάκελος για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας της κλινικής είναι ελλιπής, ο Περιφερειάρχης ορίζει εύλογη προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός (1) μηνός, μέσα στην οποία υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους κάθε συμπληρωματικό στοιχείο.

Άρθρο 15-Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διενεργείται προηγουμένως επιθεώρηση του κτιρίου της κλινικής και των εγκαταστάσεών της για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται στα νομίμως θεωρημένα σχέδια και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

2. Η επιθεώρηση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της.

 Άρθρο 16-Διάκριση κλινικών

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και Ειδικές.

2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1) μόνο ειδικότητας.

Άρθρο 17-Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών

1. Όλες οι Ιδιωτικές Κλινικές υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Περιφερειών, η οποία αφορά αποκλειστικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε ήδη ισχύουσες διατάξεις. Τα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018  (Α` 5) εφαρμόζονται ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο των Ιδιωτικών Κλινικών. Στις ενέργειες της εποπτείας περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 136 του ανωτέρω νόμου.

2. Η εποπτεία των Ιδιωτικών Κλινικών αφορά κυρίως στον έλεγχο του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευομένους, στη διασφάλιση ικανοποιητικής συντήρησης, αξιοπιστίας και βαθμονόμησης των ιατρικών μηχανημάτων, στον έλεγχο του τρόπου άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και τυχόν εκπαιδευτικού έργου και στην εν γένει τήρηση των νόμων και διατάξεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές.

3. Ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσεται πρακτικό, μετά την υποβολή του οποίου ο οικείος Περιφερειάρχης χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ετήσιος έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, η βεβαίωση αυτή ανακαλείται, μετά την άπρακτη παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έταξε η Επιτροπή του άρθρου 4 για τη συμμόρφωση της κλινικής προς τις συστάσεις της. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 138 του ν. 4512/2018  για τον καθορισμό της συχνότητας των διενεργούμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της ισχύος των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 διενεργείται, τακτικά μεν, μία φορά τουλάχιστον το έτος, έκτακτα δε, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.

Άρθρο 18-Προσωρινή διακοπή λειτουργίας

1. Ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας, επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες, στις εξής περιπτώσεις:

α) για οποιαδήποτε κτιριακή μετατροπή, ανακαίνιση ή μεταστέγαση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο,

β) για άλλους εξαιρετικούς λόγους που τεκμηριωμένα επικαλείται ο κάτοχος της άδειας.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η λειτουργία της κλινικής διακόπτεται και η κλινική επαναλειτουργεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4.

3. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση του κατόχου της άδειας λειτουργίας, επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τμήματος της ιδιωτικής κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ανά διετία, και μόνο για λόγους αδυναμίας εξεύρεσης Επιστημονικά Υπευθύνου. Αν μέσα στο εξάμηνο της διακοπής δεν υποδειχθεί ιατρός για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης του τμήματος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί και είτε μειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής, με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, είτε ανακατανέμονται οι κλίνες του, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Περιφερειάρχη για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.

Άρθρο 19-Όριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

1. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής διακόπτεται οριστικά και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται:

α) με αίτηση εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια,

β) αν διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών και την παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτές,

γ) μετά την παρέλευση τριμήνου από την εκπνοή του χρόνου της προσωρινής διακοπής λειτουργίας της κλινικής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, εφόσον κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού δεν υποβλήθηκε αίτηση επαναλειτουργίας της.

2. Η λειτουργία της Κλινικής διακόπτεται οριστικά και η άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της αφαιρείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4.

3. Στην περίπτωση οριστικής διακοπής και αφαίρεσης της άδειας, ο κάτοχος της άδειας γνωστοποιεί υποχρεωτικά στην Περιφέρεια, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης αφαίρεσης, τον τόπο φύλαξης του αρχείου των ασθενών, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό μετά την παύση της λειτουργίας της κλινικής.

4. Η από αμέλεια ή δόλο παράβαση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) έως πέντε (5) μηνών και με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

5. Οι αποφάσεις για την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διακοπή της λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της οικείας Περιφέρειας, με τη συνδρομή της αστυνομικής και της εισαγγελικής αρχής. Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής υποχρεούται να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 20-Λειτουργία χωρίς άδεια

1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη παύει η λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν χωρίς να τους έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 12.

2. Οι αποφάσεις για την παύση της λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής εκτελούνται από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής. Κατά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, καθώς και ο Επιστημονικός και Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής υποχρεούνται να μεριμνούν για την ασφαλή μεταφορά των νοσηλευομένων για τη συνέχιση της νοσηλείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 21-Διοικητικές κυρώσεις

1. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν Ιδιωτική Κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 12, επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

2. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής που απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακούς ιατρούς, κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 2889/2001  (Α` 37), επιβάλλεται πρόστιμο εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

4. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1 έως 3 επιβάλλονται με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4.

Άρθρο 22-Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3. Για τη μεταβίβαση προσκομίζονται υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ` και δ` του άρθρου 11 και της περίπτωσης η` και θ` της παραγράφου 1 του άρθρου 13 για τον νέο κάτοχο της άδειας.

Άρθρο 23-Αριθμός κλινών

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής, ο ελάχιστος αριθμός κλινών έχει ως εξής:

α) για τις Γενικές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός σαράντα (40) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, της δερματολογίας – αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (1) κλίνης,

β) για τις Μεικτές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος ή του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, της δερματολογίας – αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (1) κλίνης,

γ) για τις Ειδικές Κλινικές: ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός τριάντα (30) κλινών.

2. Η δυναμικότητα των κλινών της κλινικής προκύπτει από το σύνολο των πάσης φύσης κλινών της, δηλαδή των κλινών νοσηλείας και απομονώσεως, καθώς και των κλινών ειδικών μονάδων.

Άρθρο 24-Διοικητική διεύθυνση της Ιδιωτικής Κλινικής

1. Τη διοικητική ευθύνη κάθε Ιδιωτικής Κλινικής έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας.

2. Το όνομα του διοικητικού διευθυντή γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην οικεία Περιφέρεια και θα πρέπει ως προς αυτόν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.

3. Ο διοικητικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της Ιδιωτικής Κλινικής.

Άρθρο 25-Επιστημονική διεύθυνση της ιδιωτικής κλινικής

1. Την επιστημονική ευθύνη της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο ιατρός Επιστημονικός Διευθυντής της, που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μόνο σε μία (1) Ιδιωτική Κλινική. Την επιστημονική ευθύνη κάθε τμήματος της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, μόνο σε μία (1) Ιδιωτική Κλινική.

2. Όλοι οι ιατροί της κλινικής που ορίζονται επιστημονικά υπεύθυνοι συμμετέχουν σε Επιστημονική Επιτροπή η οποία έχει ως καθήκον την εφαρμογή του κανονισμού ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής αυτής εκτελεί ιατρός λοιμωξιολόγος, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός βιοπαθολόγος ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός παθολόγος ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής.

3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επιστημονικά Υπεύθυνος τμήματος απαλλάσσεται από την επιστημονική του ευθύνη, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, όταν αντικατασταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής γνωστοποιεί αμέσως στην οικεία Περιφέρεια κάθε περίπτωση αντικατάστασης επιστημονικά υπευθύνου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν τον νέο επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται και στον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τόσο ο ιατρός που αντικαθίσταται όσο και εκείνος που τον αντικαθιστά. Σε περίπτωση ασθένειας είτε του του Επιστημονικού Διευθυντή είτε του Επιστημονικά Υπευθύνου τμήματος που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, ή κανονικής άδειάς του, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, μπορεί να οριστεί προσωρινός αντικαταστάτης του, που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 28 και 29, με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή.

4. Κάθε κλινική μπορεί να συνεργάζεται με τους ιδιώτες ιατρούς που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής, σύμφωνα με την άδειά της, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001  και σε άλλες ειδικότερες διατάξεις. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας καθορίζονται σε έγγραφη σύμβαση. Η σύμβαση αυτή, καθώς και πιστοποιητικό του οικείου ιατρικού συλλόγου, σύμφωνα με την περίπτωση Υ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τηρούνται υποχρεωτικά από την Ιδιωτική Κλινική στον φάκελο του ιατρού.

5. Σε κάθε κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο ιατρική κάλυψη.

6. Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές.

Άρθρο 26-Υποχρεώσεις Επιστημονικών Διευθυντών και Επιστημονικά Υπευθύνων

1. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επιστημονικά υπεύθυνος τμήματος:

α) είναι υπεύθυνοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων επο-πτείας τους, για τη διάγνωση και τη θεραπεία κατά τους κανόνες της επιστήμης των νοσηλευόμενων ασθενών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους,

β) κατανέμουν την εργασία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους και επιβλέπουν τη νοσηλεία των ασθενών,

γ) είναι υπεύθυνοι, από κοινού με τον Διοικητικό Διευθυντή με το διοικητικό προσωπικό της κλινικής, για την τήρηση των ιατρικών αρχείων των ασθενών. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος κάθε τμήματος έχουν την ευθύνη για την πληρότητα των ανωτέρω αρχείων, για τη σύνταξη των οποίων υπεύθυνος είναι ο θεράπων ιατρός. Τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται για μια εικοσαετία και να περιέχουν:

αα) τα στοιχεία, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενούς,

ββ) το εισιτήριο του ασθενούς, καθώς και την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση,

γγ) αντίγραφο του φύλλου νοσηλείας του ασθενούς,

δδ) τις διάφορες εργαστηριακές, κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις,

εε) έκθεση για την αγωγή που έχει ακολουθηθεί και την πορεία της κατάστασης υγείας του ασθενούς, υπογεγραμμένη από τον θεράποντα ιατρό,

στστ) εξιτήριο,

ζζ) αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος εξόδου.

2. Κάθε επιστημονικός διευθυντής εργαστηρίου είναι υπεύθυνος:

α) για την έρευνα και τη διάγνωση για τις παθήσεις των παραπεμπόμενων εσωτερικών ασθενών κατά τους κανόνες της επιστήμης,

β) για την πλήρη και κανονική τήρηση του βιβλίου εργαστηριακών ευρημάτων.

3. Ο Επιστημονικός Διευθυντής και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι έχουν τις ειδικότερες υποχρεώσεις που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κλινικής.

Άρθρο 27-Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού προσωπικού

Οι υποχρεώσεις των ιατρών, καθώς και του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της κλινικής.

Άρθρο 28-Προσόντα επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών

Επιστημονικοί Διευθυντές κλινικών και Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμημάτων ορίζονται όσοι έχουν:

α) άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,

β) τίτλο ειδικότητας. Για κλινικές ειδικότητες απαιτείται 3ετής τουλάχιστον άσκηση της ειδικότητας. Κατ` εξαίρεση, εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένα πραγματική αδυναμία εξεύρεσης επιστημονικά υπευθύνου τμήματος, με τριετή τουλάχιστον άσκηση ειδικότητας, ως επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται ιατρός με άσκηση ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών,

γ) πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Άρθρο 29-Μη δυνάμενοι να ορισθούν επιστημονικά υπεύθυνοι

Δεν μπορούν να ορισθούν Επιστημονικός Διευθυντής ή Επιστημονικά Υπεύθυνος τμήματος των:

Ιδιωτικών Κλινικών.

α) αυτοί για τους οποίους συντρέχει κώλυμα του άρθρου 3,

β) αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων σε αναστολή ισχύος της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Άρθρο 30-Εκπτωση

1. Επιστημονικοί Διευθυντές κλινικών ή Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμήματός τους εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους, αν ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος που τους έχει χορηγηθεί, ή συντρέχει κώλυμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

2. Η έκπτωση στην περίπτωση αναστολής ισχύος της άδειας ή βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.

Άρθρο 31-Εφημερία Ιδιωτικής Κλινικής

1. Κάθε Ιδιωτική Κλινική μπορεί να εφημερεύει ολόκληρη την εβδομάδα ή για ορισμένες ημέρες και για τις ιατρικές εκείνες ειδικότητες που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Για την πραγματοποίηση εφημεριών απαιτείται γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου στην οικεία Περιφέρεια.

2. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιβληθεί υποχρεωτική εφημερία στις Ιδιωτικές Κλινικές. Η απόφαση έχει ισχύ για όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

3. Όταν εφημερεύει Ιδιωτική Κλινική, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ή εξωτερικό ιατρείο των ιατρικών ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της, για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών των ειδικοτήτων αυτών.

Άρθρο 32-Καθαριότητα – Σίτιση

1. Με ευθύνη του Διοικητικού Διευθυντή της, κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας και υγιεινής του ιματισμού και των χώρων της, καθώς και της υγιεινής περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις υγειονομικές διατάξεις. Οι Ιδιωτικές Κλινικές πρέπει να διαθέτουν σε 24ωρη βάση υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων τους με μηχανικά ή άλλα μέσα, είτε από το προσωπικό τους είτε από εξωτερικό ανάδοχο. H σχετική σύμβαση ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας σε εξωτερικό ανάδοχο υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφέρεια και περιλαμβάνει τον αριθμό και κατάσταση προσωπικού και την κατά τον νόμο άδεια του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται.

2. Οι Ιδιωτικές Κλινικές μπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικό ανάδοχο τις υπηρεσίες σίτισης. H σχετική σύμβαση υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφέρεια και περιλαμβάνει τον τόπο παρασκευής γευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς αυτών, τον αριθμό προσωπικού, και το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο ενδιαίτησης, καθώς και τον τρόπο χορήγησης ειδικών διαιτητικών γευμάτων και την κατά τον νόμο άδεια του αναδόχου, εφόσον προβλέπεται.

3. Η κλινική ευθύνεται από κοινού με τον ανάδοχο για την τήρηση των κανόνων καθαριότητος, υγιεινής και ενδιαίτησης. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4554/2018   (Α` 130) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας ή σίτισης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33-Επωνυμία κλινικής

Σε οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της Ιδιωτικής Κλινικής, προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα, πλην του όρου «Private Hospital» που μπορεί να χρησιμοποιείται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21.

Άρθρο 34-Απαγορεύσεις για τις Ιδιωτικές Κλινικές

Στην κλινική απαγορεύεται ιδίως:

α) η υπέρβαση του αριθμού των κλινών νοσηλείας πέρα από τις καθορισμένες στην άδεια λειτουργίας της,

β) η διακοπή της λειτουργίας της κλινικής χωρίς προηγούμενη άδεια,

γ) η νοσηλεία ασθενών που χρήζουν απομόνωσης σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας,

δ) η αναγραφή στην πινακίδα και την ιστοσελίδα της Κλινικής, ιατρικής ειδικότητας που δεν αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της κλινικής,

ε) η λειτουργία τμημάτων και η νοσηλεία περιστατικών ειδικοτήτων που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Άρθρο 35-Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα συνημμένα Παραρτήματα που προσαρτώνται στον παρόντα νόμο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, και ειδικότερα:

α) τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α` και

β) τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων του Παραρτήματος Β`, τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού του Παραρτήματος Γ` και το προσωπικό του Παραρτήματος Δ` ανάλογα με τα τμήματα, τις ειδικές μονάδες, το συγκρότημα επεμβάσεων, τα διαγνωστικά εργαστήρια και τις υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει.

Άρθρο 36-Υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια

Κάθε Ιδιωτική Κλινική, Γενική ή Ειδική ή Μεικτή, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά, εκτός από νοσηλευτικές μονάδες, και:

α) εργαστήριο βιοπαθολογίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος,

β) ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος. Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο για ειδικές ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές,

γ) συγκρότημα χειρουργείων, όταν αναπτύσσει τμήματα χειρουργικού τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος,

δ) σε κλινικές άνω των ογδόντα (80) κλινών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), πολυδύναμη ή των αντίστοιχων προς τα τμήματα ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`, ελάχιστης δυναμικότητας έξι (6) κλινών. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν απαιτείται για τις ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των ογδόντα (80) κλινών, εφόσον αναπτύσσουν τμήματα χειρουργικού τομέα ή τμήματα ειδικότητας καρδιολογίας ή πνευμονολογίας του παθολογικού τομέα, απαιτείται η δημιουργία Μ.Ε.Θ., πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας, δυναμικότητας τεσσάρων (4) τουλάχιστον κλινών,

ε) τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α`,

στ) έναν (1) τουλάχιστον εξωτερικό ιατρείο – εξεταστήριο, συναρτημένο με τους χώρους υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν αναπτύσσει τμήμα εξωτερικών ιατρείων,

ζ) υπηρεσία διατροφής, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`,

η) κεντρική αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα χειρουργικού τομέα ή μικρό τμήμα κεντρικής αποστείρωσης, όταν αναπτύσσει μόνο παθολογικό τομέα, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`,

θ) φαρμακείο, για τις κλινικές δυναμικότητας άνω των εξήντα (60) κλινών ή χώρο αποθήκευσης φαρμάκων, για τις κλινικές δυναμικότητας κάτω των εξήντα (60) κλινών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα,

ι) χώρο φύλαξης νεκρών, σύμφωνα με το Παράρτημα Β`,

ια) εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού και χώρους υγιεινής, σύμφωνα με το Παράρτημα Β`,

ιβ) κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων, σύμφωνα με το Παράρτημα Β`,

ιγ) διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το Παράρτημα Β`,

ιδ) τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Β`,

«ιε) τις απαραίτητες υποδομές και μέσα για την διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση) των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία».

Η εντός « »παρ. ιε αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ Δ1/Γ.Π. οικ.48969/27.6.2019 (ΦΕΚ Β΄2807/4.7.2019)

Άρθρο 37-Μέγιστος Αριθμός Κλινών

1. Ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά τμήμα ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) κλίνες.

2. Οι ψυχιατρικές κλινικές δεν μπορεί να έχουν δύναμη άνω των εκατόν πενήντα (150) κλινών.

Άρθρο 38-Προδιαγραφές τμημάτων ειδικότητας

Κάθε τμήμα ειδικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 39, αποτελεί λειτουργικό μέρος της Κλινικής και πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

Άρθρο 390-Τμήματα ειδικότητας

Κάθε Ιδιωτική Κλινική μπορεί να αναπτύσσει τα παρακάτω τμήματα ειδικότητας:

Α) Παθολογικός τομέας

1. Παθολογικό τμήμα.

2. Καρδιολογικό τμήμα.

Στην Κλινική που προβλέπεται καρδιολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μονάδα εμφραγμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

3. Παιδιατρικό τμήμα.

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές Κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:

α) παιδιατρική νοσηλευτική μονάδα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β`, και νεογνική μονάδα τουλάχιστον απλής νοσηλείας Επιπέδου Ι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`,

β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

4. Αιματολογικό τμήμα.

5. Γαστρεντερολογικό τμήμα.

Στην κλινική που προβλέπεται γαστρεντερολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

6. Νευρολογικό τμήμα.

Το τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα νευροφυσιολογικού και εγκεφαλογραφικού ελέγχου.

7. Νεφρολογικό τμήμα.

Στην κλινική που προβλέπεται νεφρολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει μονάδα τεχνητού νεφρού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

8. Ρευματολογικό τμήμα.

9. Ενδοκρινολογικό τμήμα.

Στην κλινική που προβλέπεται ενδοκρινολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει εργαστήριο βιοπαθολογίας με ανεπτυγμένα τα τμήματα βιοχημείας και ανοσολογίας (ορμονολογικοί προσδιορισμοί), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

10. Δερματολογικό – αφροδισιολογικό τμήμα.

11. Πνευμονολογικό τμήμα.

Στην Κλινική που προβλέπεται πνευμονολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μονάδα αναπνευστικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

12. Αλλεργιολογικό τμήμα.

13. Ψυχιατρικό τμήμα.

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις ψυχιατρικές Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές του παθολογικού τομέα Κλινικές, οι οποίες πρέπει να διαθέτουν ψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους της ψυχιατρικής κλινικής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

14. Παιδοψυχιατρικό τμήμα.

Το τμήμα πρέπει να διαθέτει παιδοψυχιατρική νοσηλευτική μονάδα και όλους τους απαραίτητους χώρους ψυχιατρικής κλινικής (παιδοψυχιατρικής) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`. Επίσης πρέπει να βρίσκεται σε αυτοτελή και ανεξάρτητο χώρο της κλινικής.

15. Τμήμα Παθολογικής ογκολογίας.

Β) Χειρουργικός τομέας

1. Τμήμα γενικής χειρουργικής.

Στην κλινική που προβλέπεται τμήμα γενικής χειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειριτική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

2. Ουρολογικό τμήμα.

Στην Κλινική που προβλέπεται ουρολογικό τμήμα πρέπει να υπάρχει τμήμα ενδοσκοπήσεων με δυνατότητα διαδερμικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`. Το τμήμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ουροδυναμικών εξετάσεων.

3. Τμήμα μαιευτικής – γυναικολογίας.

Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα μαιευτικής – γυναικολογίας πρέπει να υπάρχει:

α) Μαιευτική νοσηλευτική μονάδα και γενική νοσηλευτική μονάδα (για γυναικολογικές παθήσεις), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`,

β) Τμήμα μαιευτικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ και Δ`,

γ) Μονάδα νεογνική τουλάχιστον απλής νοσηλείας (επιπέδου Ι), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β` , Γ` και Δ`,

δ) Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36,

ε) Σηπτικό γυναικολογικό χειρουργείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`,

στ) Εργαστήριο μαιευτικής – γυναικολογικής υπερηχογραφίας.

4. Τμήμα χειρουργικής θώρακα.

Στην κλινική όπου προβλέπεται τμήμα χειρουργικής θώρακα πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

Εφόσον γίνονται καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, πρέπει να υπάρχει:

α) ανεξάρτητη μετεγχειρητική Μ.Ε.Θ. για τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`, ελάχιστης δυναμικότητας τεσσάρων (4) κλινών,

β) αιμοδυναμικό εργαστήριο , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

5. Ορθοπεδικό τμήμα.

Στην κλινική που προβλέπεται ορθοπεδικό τμήμα πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

6. Ωτορινολαρυγγολογικό (Ω.Ρ.Λ.) τμήμα.

Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα Ω.Ρ.Λ. πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

7. Οφθαλμολογικό τμήμα.

8. Τμήμα πλαστικής χειρουργικής.

Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα πλαστικής χειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

9. Τμήμα νευροχειρουργικής.

Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα νευροχειρουργικής πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

10. Τμήμα χειρουργικής αγγείων.

Στην Κλινική που προβλέπεται τμήμα χειρουργικής αγγείων πρέπει να υπάρχει αγγειογραφικό εργαστήριο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`.

11. Τμήμα χειρουργικής παίδων.

Το τμήμα μπορεί να αναπτυχθεί στις παιδιατρικές Κλινικές ή σε Γενικές ή Μεικτές Κλινικές, που πρέπει να διαθέτουν:

α) παιδιατρικές νοσηλευτικές μονάδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ`,

β) παιδιατρική Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

12. Στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής.

13. Τμήμα Αναισθησιολογίας

Στην κλινική που προβλέπεται τμήμα Αναισθησιολογίας πρέπει να υπάρχει Μ.Ε.Θ., πολυδύναμη ή μετεγχειρητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Β`, Γ` και Δ` και με την προϋπόθεση της περίπτωσης δ` του άρθρου 36.

Άρθρο 40

Τηρούμενα βιβλία και στοιχεία

1. Κάθε Κλινική υποχρεούται να τηρεί:

α) μητρώο εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών,

β) βιβλίο αποβιούντων ασθενών,

γ) βιβλίο νοσηλείας για την αναγραφή συνταγών, φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων,

δ) βιβλίο εργαστηριακών εξετάσεων για κάθε εργαστήριο,

ε) βιβλίο χειρουργείου που τηρείται λεπτομερώς από τον εγχειρήσαντα,

στ) βιβλία λογοδοσίας κατά κλινική ή τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας,

ζ) συνταγολόγιο ναρκωτικών,

η) ατομικούς φακέλους των ασθενών πλήρως ενημερωμένους με τα στοιχεία του άρθρου 26.

2. Τα ανωτέρω μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο μορφότυπος των βιβλίων και στοιχείων της παραγράφου 1 και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ενημέρωση και τήρησή τους.

Άρθρο 41-Καταλληλόλητα οικοπέδου

1. Πριν από την υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, για την ίδρυση Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται προέγκριση και οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, που δίδεται σύμφωνα με το παρόν, αφού υποβληθούν:

Α) Για την προέγκριση καταλληλόλητας:

α) αίτηση για προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής,

β) τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα Ε.Γ.Σ.Α. `87 το οποίο συντάσσεται σε κλίμακα 1:500 ή 1:200 για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 για οικόπεδα εντός σχεδίου και επί πλέον θα περιλαμβάνει:

αα) υποχρεωτικές γραμμές από τη δασική ή αρχαιολογική υπηρεσία,

ββ) γραμμή αιγιαλού (για τα παραθαλάσσια οικόπεδα),

γγ) τις διελεύσεις γραμμών υψηλής τάσης,

δδ) τα υπάρχοντα ρέματα,

εε) τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου και τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση Ιδιωτικής Κλινικής, καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά σημεία και χρήσεις της περιοχής σε ακτίνα 1.000 μ. (εκκλησία, εργοστάσιο, γέφυρα κ.λπ.) με τις αποστάσεις του οικοπέδου από αυτά, σημειωμένα στο απόσπασμα του ρυμοτομικού ή χάρτη.

γ) Τεχνική έκθεση: η οποία υποβάλλεται εις τριπλούν και περιλαμβάνει:

αα) σύντομη περιγραφή της Κλινικής και του τρόπου λειτουργίας της, καθώς και το είδος των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων,

ββ) την υπάρχουσα και την αντίστοιχα προεκτιμώμενη για τη συγκεκριμένη Κλινική υποδομή δηλαδή:

ααα) ρευματοδότηση από μέση ή χαμηλή τάση ανάλογα,

βββ) υδροδότηση και υπολογισμό των απαιτήσεων από τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστάσεων. Εφόσον δεν υπάρχει δίκτυο πόλης θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος,

γγγ) περιγραφή απορροών: Περιγραφή του τρόπου αποχέτευσης και του τρόπου διαχείρισης των απορριμάτων – ιδιαίτερα των μολυσμένων.

δ) Βεβαιώσεις:

αα) βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής,

ββ) βεβαίωση ΔΕΗ για δυνατότητα παροχής της ρευματοδότησης που έχει υπολογισθεί, καθώς και για τυχόν απαίτηση κατασκευής υποσταθμού,

γγ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας (εφόσον υπάρχει) για τη δυνατότητα υδροδότησης στο μέγεθος που αυτή περιγράφεται,

δδ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης ή σε αντίθετη περίπτωση έγγραφο της Περιφέρειας που καθορίζει τον αποδέκτη των λυμάτων και τον βαθμό καθαρότητάς τους,

εε) βεβαίωση από τον Δήμο ή Κοινότητα για τη δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων,

στστ) βεβαιώσεις όρων δόμησης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) για τη θέση του οικοπέδου,

ζζ) βεβαίωση δασικής υπηρεσίας για την δομησιμότητα τού οικοπέδου (υποβάλλεται για τα εκτός σχεδίου),

ηη) βεβαίωση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,

θθ) βεβαίωση Πολιτικής Αεροπορίας για την απόσταση από τον αεροδιάδρομο,

ιι) καθορισμός γραμμής αιγιαλού για οικόπεδα παραθαλάσσια,

ιαια) βεβαίωση για την τυχόν απαίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

ε) Τίτλοι νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων,

στ) άδειες οικοδομής ή νομιμοποίησης για τα υπάρχοντα κτίσματα ή βεβαιώσεις υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων,

ζ) υπεύθυνες δηλώσεις. Θα υποβάλλονται δηλώσεις από τον αιτούντα καθώς και από τον συντάξαντα μηχανικό για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων μη ισχύουσας στην αντίθετη περίπτωση της θεώρησης καταλληλότητας.

Β) Για την οριστική έγκριση καταλληλότητας:

α) προέγκριση καταλληλότητας που συνοδεύεται από πλήρη φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα και τους συντάξαντες μηχανικούς για την ισχύ τους,

β) έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της υπό ίδρυση Κλινικής, σύμφωνα με την περίπτωση δ` του άρθρου 11,

γ) προκαταρκτική μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της Κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

αα) Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρές και μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινόμενων επιφανειών.

Ειδικά:

ααα) για κάθε νοσηλευτική μονάδα (Ν.Μ.) απαιτείται η κατανομή του αριθμού των κλινών κατά είδος θαλάμου,

βββ) για τους χώρους που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των προβλεπόμενων Η/Μ εγκαταστάσεων, κλειστούς, υπαίθριους ή υπόγειους ή τεκμηριωμένη έκθεση εκτίμησης της επιφάνειάς τους βάσει του είδους και του τρόπου λειτουργίας τους.

ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, με:

ααα) υψομετρική ένδειξη προβλεπόμενων τελικών σταθμών περιβάλλοντα χώρου,

βββ) αποτύπωση κτισμάτων όμορων οικοπέδων και αποστάσεών τους από τα όρια,

γγγ) όλες τις υποχρεωτικές διαστάσεις του κτιρίου και των ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου,

δδδ) διάγραμμα κάλυψης όπως απαιτείται βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών. Σε περίπτωση προτεινόμενων παρεκκλίσεων, η καταλληλότητα δίδεται για τα μέγιστα όρια που επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

γγ) Σχέδια κατόψεων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, με:

ααα) διαστάσεις περιμετρικές ορόφου και καννάβου και θέσεις τομών,

βββ) διατμηματικούς διαδρόμους, κατακόρυφους κόμβους και υποχρεωτικές εισόδους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βασικές προϋποθέσεις πυρασφάλειας, όπως οδεύσεις διαφυγής και κλίμακες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α`,

γγγ) περιγράμματα και ονομασία των προβλεπόμενων τμημάτων ανά όροφο, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της έκθεσης της περίπτωσης β` της παρούσας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Β`.

δδ) Σχηματικές τομές δύο (2) τουλάχιστον με:

ααα) συνολικά και επί μέρους ελεύθερα ύψη ορόφων με τις διελεύσεις εγκαταστάσεων όπου επηρεάζουν τα ύψη,

βββ) στάθμες ορόφων συναρτημένες με την αφετηρία μέτρησης υψών και διακεκομμένη γραμμή ένδειξης φυσικού εδάφους.

2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης καταλληλότητας που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 43 είναι:

α) φάκελος με την αρχική οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου,

β) επανυποβολή όσων από τα στοιχεία της παραγράφου 1.Β έχουν μεταβληθεί,

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ισχύ των υπόλοιπων στοιχείων.

 Άρθρο 42

Απαιτούμενες μελέτες

1. Οι απαιτούμενες μελέτες, που υποβάλλονται για θεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43, είναι:

Α) Αρχιτεκτονικές μελέτες:

1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 9.

2. Διάγραμμα κάλυψης, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Κατόψεις, όψεις και τομές, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις προδιαγραφές μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Στις κατόψεις αναγράφονται:

α) οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και οι διαστάσεις του καννάβου,

β) η ονομασία και η αρίθμηση των χώρων σύμφωνα με τον πίνακα επιφανειών του κτιρίου,

γ) τα κατακόρυφα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής με τις ακριβείς διαστάσεις τους και η θέση των αρμών διαστολής,

δ) οι στάθμες των δαπέδων με αφετηρία σταθερό σημείο του κτιρίου συναρτώμενο με την υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου,

ε) ενδεικτικά, ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που επηρεάζει το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του,

στ) οι θέσεις των τομών του κτιρίου,

ζ) οι εσωτερικές διαστάσεις χώρων,

η) η θέση και η λειτουργία κουφωμάτων και οι διαστάσεις αυτών,

θ) όλες οι στάθμες ποδιών, κατωφλίων και υπερθύρων,

ι) οι θέσεις υδροροών και ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών και εξωστών,

ια) οι ακριβείς και οριστικές θέσεις σταθερού εξοπλισμού, όπως υδραυλικές υποδοχές, πάγκοι εργασίας και ντουλάπια,

ιβ) ένδειξη πρόβλεψης ψευδοροφών του κτιρίου,

ιγ) σχέδιο τυπικού θαλάμου, σε κλίμακα 1:20,

ιδ) όψεις, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου,

ιε) όλες οι όψεις του κτιρίου που κατονομάζονται με βάση τον προσανατολισμό και σε αντιστοιχία με την κλείδα,

ιστ) τα συνολικά και τα επί μέρους ύψη του κτιρίου καθώς και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου συναρτημένη με την αφετηρία μέτρησης υψών,

ιζ) η προϋπάρχουσα φυσική και τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους.

Στις τομές αναγράφονται:

α) οι κατακόρυφες διαστάσεις και ειδικότερα το ελεύθερο ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό ύψος του κτιρίου σε σχέση με την αφετηρία μέτρησής του,

β) οι στάθμες δαπέδων, επιπέδου μπετόν,

γ) οι συνολικές οριζόντιες διαστάσεις,

δ) ένδειξη φυσικού εδάφους (Φ.Ε.) και διαμορφωμένου εδάφους (Δ.Ε.) με διακεκομμένη και συνεχή γραμμή εδάφους στα όρια του κτιρίου,

ε) οι τελικές στάθμες δαπέδων και ψευδοροφών.

4. Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, στο οποίο θα φαίνονται οι θέσεις του κτιρίου, οι προσπελάσεις, οι εσωτερικές οδοί κυκλοφορίας, οι χώροι στάθμευσης, οι διαμορφώσεις ανισοϋψών επιπέδων και πρανών, με σαφή ένδειξη όλων των κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο, με τις διαστάσεις και τις στάθμες τους.

5. Διάγραμμα σχηματικής απεικόνισης της λειτουργίας του κτιρίου με επάλληλα επίπεδα, από το κατώτατο στο ανώτατο, όπου θα φαίνονται τα περιγράμματα των τμημάτων και των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορίας με τις κατόψεις.

Το διάγραμμα θα αποδεικνύει:

α) την ορθή θέση και τη λειτουργική σχέση των τμημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων,

β) την τήρηση των προδιαγραφών κύριας κυκλοφορίας, οριζόντιας και κατακόρυφης, που αναφέρονται στο κεφάλαιο A.3 «Προδιαγραφές Κτιρίου» του Παραρτήματος Α` «Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές».

Ο διαχωρισμός των ειδών κυκλοφορίας θα γίνεται σε διαφορετική ένδειξη.

6. Τεχνική περιγραφή.

Γενική τεχνική περιγραφή του έργου που αναλύει την αρχιτεκτονική λύση. Στην περιγραφή περιλαμβάνονται οι τακτικές λειτουργίες για τα τμήματα επεμβάσεων, αποστείρωσης, Μ.Ε.Θ., λιθοτριψίας, εξωτερικών ιατρείων, υπηρεσιών διατροφής και πλυντηρίου, καθώς και για όσα έχουν λειτουργία που επηρεάζεται από προδιαγραφές μηχανημάτων ειδικής τεχνολογίας.

7. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης:

α) κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου με πλήρεις εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων,

β) φωτογραφίες όλων των όψεων,

γ) τομές όπου θα αναγράφονται το ελεύθερο και το μεικτό ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό του κτιρίου,

δ) τεχνική περιγραφή του έργου, του τρόπου κατασκευής και των υλικών των βασικών οικοδομικών στοιχείων.

8. Τεχνική περιγραφή υλικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α`.

Πρέπει να γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή κατά τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

α) προεργασίες,

β) σκυρόδεμα,

γ) τοιχοδομές,

δ) ξυλουργικά,

ε) μεταλλουργικά,

στ) καλύψεις,

ζ) εργασίες περιβάλλοντος χώρου.

Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα αναφέρονται ο τρόπος κατασκευής και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν επιλεγεί με βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές τους ιδιότητες.

9. Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών. Θα γίνει τεχνική περιγραφή τεχνικών κατασκευών και τελειωμάτων χώρων που απαιτούν οι κατασκευάστριες εταιρείες για ορισμένο σταθερό και κινητό εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.

10. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φάσεων κατασκευής, σε περιπτώσεις προσθηκών και επεκτάσεων, που θα περιλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της Κλινικής σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών.

11. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας.

Β) Στατικές μελέτες:

1. Σχέδιο θεμελίωσης, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100, το οποίο θα γίνει με βάση μακροσκοπική έκθεση ή εφόσον απαιτείται εδαφοτεχνική έρευνα.

2. Σχέδια ξυλοτύπων, σε κλίμακα 1:200 ή 1:100.

3. Τεύχη υπολογισμών του φέροντα οργανισμού με αναφορά στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο, τις παραδοχές υπολογισμού και τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα Η/Υ.

4. Τομές.

5. Στοιχεία και σχέδια, σε περίπτωση προσθήκης και διαρρυθμίσεων.

Γενικές απαιτήσεις:

α) τα σχέδια, οι περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία μελέτης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών,

β) σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόμνημα με αναλυτικές παρατηρήσεις που θα διευκρινίζουν όλα τα κατασκευαστικά θέματα, όπως διάταξη οπλισμού, σειρά εργασιών και σημεία χρήζοντα ιδιαίτερης προσοχής, καθώς και σαφή ένδειξη με παραπομπή, όπου απαιτείται, στα σχέδια λεπτομερειών και στις προδιαγραφές,

γ) στο σχέδιο θεμελίωσης θα υπάρχουν επί πλέον οι αποστάσεις των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου,

δ) σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις, όπως ανεστραμμένοι δοκοί, σημεία αλλαγής στάθμης και κεκλιμένες πλάκες.

Γ. Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.

1. Προγραμματική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

α) πλήρη στοιχεία για τον καθορισμό των κλιματολογικών συνθηκών. Αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας και να περιλαμβάνουν στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχοπτώσεων και ανέμων,

β) κανονισμούς που θα ληφθούν υπόψη και βιβλιογραφία για τους υπολογισμούς,

γ) προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων,

δ) σύστημα κάθε εγκατάστασης που προβλέπεται. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές,

2. Υπολογισμοί.

Για κάθε είδος εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν υπολογισμοί για την εκτίμηση του μεγέθους παροχών – απορροών, καθώς και του μεγέθους μεγάλων κεντρικών μηχανημάτων ή συσκευών όπως λέβητες και δεξαμενές νερού.

3. Σχέδια:

α) τοπογραφικό σχέδιο, σε κλίμακα 1:500 ή 1:200, στο οποίο θα φαίνεται η θέση όλων των πιθανών παροχών και απορροών, όπως ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση και εισαγωγή πετρελαίων και ιατρικών αερίων, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον περιβάλλοντα χώρο,

β) σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων στην ίδια κλίμακα της αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε κάθε χώρο πρέπει να αναγράφεται το είδος του χώρου και οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις,

γ) σχέδια κατόψεων χώρων εγκαταστάσεων, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50. Στους χώρους θα φαίνεται η γενική διάταξη των μηχανημάτων που επηρεάζουν το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία τους,

δ) σχεδίαση δικτύων, θα φαίνονται στις κατόψεις κλίμακας 1:100, οι πορείες όλων των κεντρικών δικτύων με τις διαστάσεις τους. Επίσης, θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικά σημεία, όπως σε κανάλια διέλευσης εγκαταστάσεων και διαδρόμους με μεγάλο αριθμό δικτύων, σε κλίμακα 1:20, όπου θα φαίνεται η διάταξή τους. Η τοποθέτηση των δικτύων θα είναι τέτοια, ώστε να είναι επισκέψιμα και προσιτά σε συντήρηση,

ε) κατόψεις θέσεων συσκευών με τα δίκτυά τους σε χαρακτηριστικούς χώρους.

Θα υπάρχουν σε κλίμακα 1:20 χαρακτηριστικοί χώροι με τις διατάξεις συσκευών δικτύων. Τέτοιοι χώροι είναι δωμάτια ασθενών, W.C. ασθενών και χώροι ακαθάρτων,

στ) κατόψεις χώρων κεντρικών μηχανημάτων, θα υπάρχουν σχέδια όλων των κεντρικών εγκαταστάσεων, όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υδροστάσια, μαγειρείο και πλυντήριο, με τις οριστικές θέσεις μηχανημάτων και συσκευών,

ζ) σχέδια και περιγραφή υπαρχόντων δικτύων σε περίπτωση προσθήκης, για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, που θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δίκτυα και μηχανήματα, θα υποβληθούν τα εξής στοιχεία:

α) τεχνική περιγραφή, στην οποία θα περιγράφεται συνοπτικά η υπάρχουσα εγκατάσταση και θα δίνονται τα στοιχεία των μηχανημάτων που υπάρχουν, όπως το μέγεθος και η ηλικία τους,

β) σχέδια, στα οποία θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και θα φαίνεται ποιο τμήμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης επαναχρησιμοποιείται.

4. Τεύχη:

α) τεχνική έκθεση,

β) αναλυτικοί υπολογισμοί για κάθε είδους εγκατάσταση,

γ) τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων,

δ) προδιαγραφές όλων των συσκευών, μηχανημάτων και υλικών,

ε) τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τρόπος ελέγχου και δοκιμών.

5. Γενικές απαιτήσεις:

α) τα σχέδια, περιγραφές και στοιχεία μελέτης για όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ιδιωτικές Κλινικές σύμφωνα με τον παρόντα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών,

β) αντιμετώπιση των δεσμεύσεων που επιβάλλουν η αρχιτεκτονική και η στατική μελέτη.

Οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να πληρούν τις εξής γενικές απαιτήσεις:

α) σαφήνεια σχεδίασης όπως κάνναβος, άξονες αναφοράς, σχηματική κάτοψη και τομή (κλείδα), αναγραφή χρήσης χώρων στις κατόψεις, καθώς και στάθμες επιπέδων και περιβάλλοντος χώρου,

β) ίδιος χαρακτηρισμός των επιπέδων και των τμημάτων των κτιρίων, των καννάβων και αντιστοιχία κατακόρυφων στοιχείων. Ίδια κλίμακα στις επί μέρους μελέτες.

Άρθρο 43-Διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης καταλληλόλητας οικοπέδου

1. Η διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του οικοπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 41, καθώς και της θεώρησης των μελετών για την ίδρυση, τη λειτουργία και την επέκταση Ιδιωτικών Κλινικών, σύμφωνα με το άρθρο 42, είναι η εξής:

α) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.Α του άρθρου 41, γίνεται ο έλεγχος και χορηγείται η προέγκριση καταλληλόλητας οικοπέδου από την οικεία Περιφέρεια,

β) αφού υποβληθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1.Β του άρθρου 41 και τηρηθούν οι διατυπώσεις για τους περιβαλλοντικούς όρους και επιπτώσεις, χορηγείται η οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου από το Υπουργείο Υγείας.

2. Η θεώρηση των μελετών γίνεται από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, αφού υποβληθούν:

α) η οριστική έγκριση της καταλληλότητας του οικοπέδου με τον πλήρη φάκελο των στοιχείων της και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και του μηχανικού ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα εγκεκριμένα στοιχεία της,

β) οι οριστικές μελέτες του άρθρου 42.

3. Η οριστική έγκριση της καταλληλόλητας οικοπέδου της Ιδιωτικής Κλινικής ισχύει για τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της, αφού υποβληθούν στοιχεία της παραγράφου 1.Β του άρθρου 41. Αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης της καταλληλόλητας του οικοπέδου απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που αφορά τη μετατροπή του αντικειμένου της Κλινικής, την ανακατανομή, την αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των κλινών της, ή οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση. Αν μεταβληθούν στοιχεία του οικοπέδου, όπως η επιφάνεια, οι πλευρικές διαστάσεις και ο χαρακτήρας του, είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση και της προέγκρισης καταλληλόλητας.

Άρθρο 44

Διακίνηση φαρμάκων

Ο εφοδιασμός των φαρμακείων και των χώρων αποθήκευσης φαρμάκων των Ιδιωτικών Κλινικών με φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η διακίνηση τους, περιορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτές. Κάθε μεταπώληση φαρμακευτικών προϊόντων από τις Ιδιωτικές Κλινικές σε τρίτους απαγορεύεται. Αν διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής για διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 45-Μητρώο Κλινικών

1. Στο Υπουργείο Υγείας τηρείται Μητρώο Ιδιωτικών Κλινικών, με τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α) Την επωνυμία της Κλινικής,

β) τη διεύθυνση της έδρας της,

γ) το είδος της Κλινικής,

δ) τα τμήματα της Κλινικής,

ε) το συνολικό αριθμό των κλινών της,

στ) την ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

2. Για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου της παραγράφου 1, οι Περιφέρειες οφείλουν, μέσα σε (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αποστείλουν στο Υπουργείο Υγείας όλες τις διοικητικές πράξεις χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, σε ισχύ, των Ιδιωτικών Κλινικών που λειτουργούν εντός του χώρου της εδαφικής αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας κάθε διοικητική πράξη τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Κλινικών, σε ισχύ, μέσα σε έναν (1) μήνα από την έκδοση της πράξης αυτής, μαζί με το πόρισμα ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 4, καθώς και τις γνωστοποιήσεις για τη μείωση κλινών ή τις αποφάσεις για την επαναχρησιμοποίησή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6.

Άρθρο 46-Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τροποποιούνται ή να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση του Μητρώου του άρθρου 45, καθώς και τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα επιμέρους τμήματα, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και τη διάκριση και τη σύνθεση του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), μπορεί να προβλέπεται η λειτουργία και επιπρόσθετων τμημάτων των Ιδιωτικών Κλινικών, καθώς και να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να τροποποιούνται ή να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τα στοιχεία και τις μελέτες των άρθρων 41 και 42 και τη διαδικασία προέγκρισης και οριστικής έγκρισης της καταλληλότητας του οικοπέδου του άρθρου 43 για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορεί να προστίθενται και να αφαιρούνται τα τμήματα ειδικότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39 και να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης, ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών κέντρων ή ιατρείων στις Ιδιωτικές Κλινικές για τη διενέργεια συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων και να αναγνωρίζονται τα εν λόγω κέντρα ως κατάλληλα για τη διενέργεια αυτών των ιατρικών πράξεων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, μπορεί να καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες διασύνδεσης, οι προϋποθέσεις συντήρησης και χορήγησης αίματος στις Ιδιωτικές Κλινικές με ανάγκες μεταγγίσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για τη διαδικασία λήψης της απαιτούμενης άδειας για τον σκοπό αυτόν.

Άρθρο 47-Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με το π.δ. 235/2000  (Α` 199), συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω διατάγματος, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια με την σχετική αίτηση περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα π.δ. 247/1991  (Α` 93) και π.δ. 517/1991  (Α` 202), συμπεριλαμβανόμενης της τροποποίησης της άδειάς τους, εξακολουθούν να υπάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω διαταγμάτων, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας της Κλινικής δηλώσει ότι επιθυμεί την εφαρμογή του παρόντος, οπότε και εφαρμόζεται το παρόν οριστικά. Η δήλωση υποβάλεται προς την αρμόδια Περιφέρεια με την υποβολή σχετικής αίτησης περί τροποποίησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 15, 17, 19 έως 34, 44 και 45, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 6, των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8, της παραγράφου 3 του άρθρου 13, της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Β` 1.1 και της παραγράφου Β` 6.1 του Παραρτήματος Β` , όπου προβλέπεται η σύσταση εργαστηρίου βιοπαθολογίας, εφαρμόζονται σε όλες τις Ιδιωτικές Κλινικές, που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ` εξαίρεση, στις Ιδιωτικές Κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το π.δ. 235/2000 , δεν εφαρμόζεται η περίπτωση β` της παραγράφου1 του άρθρου 23 και ο ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών των μεικτών ως άνω κλινικών ορίζεται σε είκοσι (20) για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν συνεπάγεται την ανάκληση, ούτε κωλύει την τροποποίηση, με εξαίρεση την κτιριακή επέκταση, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, που έχουν χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις. Στην περίπτωση τροποποίησης, λόγω κτιριακής επέκτασης, της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που έχει ήδη χορηγηθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 46 του παρόντος νόμου, μόνο ως προς το σκέλος της επέκτασης αυτής.

4. Με την επιφύλαξη τυχόν δήλωσης που θα υποβληθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, οι διατάξεις, που ίσχυαν όταν χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κάθε Ιδιωτικής Κλινικής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τη μεταστέγασή της, εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε απόσταση έως είκοσι (20) χιλιομέτρων από την υφιστάμενη έδρα της Ιδιωτικής Κλινικής ή εντός των ορίων του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η Ιδιωτική Κλινική, και η μεταστέγαση οφείλεται:

α) σε επικείμενη, μέσα στα επόμενα δύο (2) έτη, ή ήδη επελθούσα λήξη ή λύση της μίσθωσης από οποιαδήποτε αιτία, εκτός αν υπαίτιος για αυτή είναι ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής ή

β) σε ακαταλληλότητα του κτιρίου, λόγω ζημιών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, για τις οποίες δεν βαρύνεται με υπαιτιότητα ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Κλινικής.

5. Για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, εφαρμόζεται η διάταξη της Ενότητας Ε` της παραγράφου Β.1.4 του Παραρτήματος Β` για ελάχιστο απαραίτητο ελεύθερο χώρο είκοσι (20) τ.μ. τουλάχιστον ανά κλίνη, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 37 περί μέγιστου αριθμού κλινών. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για κάθε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών Κλινικών, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις περί τροποποίησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, αλλά δεν συνεπάγεται: α) την ανάκληση ή την υποχρέωση τροποποίησης, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις και β) τη μη δυνατότητα τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ψυχιατρικών Κλινικών, εφόσον δεν αυξάνεται η δυναμικότητα των κλινών τους.

6. Οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 συγκροτούνται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών αυτών, εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους είχαν ανατεθεί οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 247/1991 , που έχουν συγκροτηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από τη συγκρότησή τους, οι Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 του παρόντος ασκούν και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τις Επιτροπές των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 247/1991 .

7. Για τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4442/2016  (Α` 230), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4442/2016  , αναφορικά με την μετάβασή τους στο καθεστώς αυτού.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ