ΝΟΜΟΣ 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 132

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:

Τα  άρθρα 3, 6 και 7 του ν. 1278/1982. – Τα άρθρα 3, 4, 6, 7. 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31,  32,  33,  35,   39, 41 και 4 και οι παρ. 2, 3 και 4, του άρθρου 25 του ν. 1397/1983.

–  Η  παρ.  2 του άρθρου 5 του ν.δ. 127/1974 και παρ. 2 του άρθρου 4   του ν.δ. 67/1968.

– Οι παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 7 και η παρ.  1   του άρθρου 8 του ν. 1579/1985.

–  Τα  άρθρα  12,  13  και  26 του ν. 1579/1985. Οι παρ. 2 και 3 του   άρθρου 18 του ν. 1579/1985.

– Το άρθρο 32 του ν. 1729/1987.

– Το άρθρο 19 του ν. 1771/1988.

– Τα άρθρα 42, 44, 52, 53, 60 και 62 του ν. 1759/1988.

– Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 1821/1988 και το άρθρο  4  του   ν.  1821/1988.  Επίσης,  καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που   είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή  ρυθμίζει  διαφορετικά   θέματα του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Άρθρο 91-Σκοποί και αρχές

 1.Το  Κράτος  μεριμνά  για  την  προώθηση  και  το  συντονισμό  των   λειτουργιών   της   πρόληψης,   της   περίθαλψης  και  της  κοινωνικής   αποκατάστασης παιδιών,  εφήβων  και  ενηλίκων  με  προβλήματα  ψυχικής   υγείας.

2.Για  τον  ανωτέρω  σκοπό εφαρμόζονται οι αρχές της διάρθρωσης σε   τομείς,  της  προτεραιότητας  της  εξωνοσοκομειακής  περίθαλψης,   της   αποασυλοποίησης και της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινωνικής   ομάδας στα θέματα ψυχικής υγείας.

Άρθρο 92-Διάρθρωση σε τομείς

 1.  Σε  κάθε  νομό  συνιστάται  Τομέας  Ψυχικής Υγείας. Στους Νομούς   Αττικής  και  Θεσσαλονίκης,  κατ`  εξαίρεση   μπορούν   να   συσταθούν   περισσότεροι του ενός τομείς. Κάθε Τομέας Ψυχικής Υγείας, περιλαμβάνει   ψυχιατρικές  υπηρεσίες  που καλούνται Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.).   Οι  υπηρεσίες  αυτές  μπορεί  να  είναι  ν.π.δ.δ.  ή  ν.π.ι.δ.  κοινής   ωφέλειας.

 2.  Η  σύσταση  των  Τομέων  Ψυχικής  Υγείας  γίνεται με απόφαση του   Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων.  Με  την  ίδια   απόφαση ορίζονται ο χώρος ευθύνης και η έδρα του κάθε Τομέα, καθώς και   οι  Μονάδες  Ψυχικής  Υγείας  που  ανήκουν  σε  αυτόν  και στις οποίες   περιλαμβάνονται όλες οι ήδη υπάρχουσες Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

 3.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,  Πρόνοιας   και   Κοινωνικών   Ασφαλίσεων,  στην  έδρα κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας, συγκροτείται Τοπική   Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ.). Οι Τ.Ε.Ψ.Υ.  έχουν  τις  ακόλουθες   αρμοδιότητες σε τοπικό επίπεδο:

α)  Γνωμοδοτούν  και  εισηγούνται σε θέματα προγραμματισμού ψυχικής   υγείας και καταρτίζουν ανάλογα προγράμματα.

β)  Εποπτεύουν  και  συντονίζουν  τις  δραστηριότητες  των  Μονάδων   Ψυχικής Υγείας.

γ)  Παρακολουθούν  την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και των   ειδικότερων προγραμμάτων για την προώθηση της ψυχικής υγείας,  σύμφωνα   με τον εθνικό προγραμματισμό.

4. Οι Τ.Ε.Ψ.Υ. είναι 5μελείς και αποτελούνται από:

α) Το διευθυντή της διεύθυνσης υγείας του νομού στον οποίο ανήκει ο   Τομέας  ή  άλλο  ιατρό  της ίδιας διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Ο   διευθυντής της διεύθυνσης υγείας  ή  ο  αναπληρωτής  του  ασκούν  χρέη   προέδρου.

β)  Εναν  (1)  εκπρόσωπο  του  τοπικού  Ιατρικού  Συλλόγου  με  τον   αναπληρωτή του, που προτείνεται από αυτόν.

γ)Το διευθυντή κέντρου ψυχικής υγείας, με τον αναπληρωτή  του  και   εφόσον  υπάρχουν  περισσότεροι  του  ενός  από  τον αρχαιότερο σε θέση   διευθυντή.

δ) Το διεθυντή του Ψυχιατρικού Τομέα  νομαρχιακού  ή  περιφερειακού   νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του και

ε)  Τον  αρχαιότερο  σε θέση διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής ειδικού   ψυχιατρικού νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση που ελλείπουν μέλη των περιπτώσεων γ`, δ`  και  ε`,  τη   θέση  τους καταλαμβάνουν εκπρόσωποι του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου, που   προτείνονται από αυτόν. Σε πόλεις στις  οποίες  έχουν  την  έδρα  τους   ιατρικά  τμήματα Α.Ε.Ι., οι Τ.Ε.Ψ.Υ. είναι επταμελείς (7μελείς), τα δε   επί πλέον δύο (2) είναι μέλη Δ.Ε.Π. ψυχίατροι, που  ορίζονται  από  το   αντίστοιχο ιατρικό τμήμα των Α.Ε.Ι. με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία   των Τ.Ε.Ψ.Υ. είναι τριετής και οι θέσεις τιμητικές και άμισθες.

5.  Σε  κάθε  ασθενή παρέχονται υπηρεσίες από Μονάδες Ψυχικής Υγείας   (Μ.Ψ.Υ.) του Τομέα στον οποίο κατοικεί.  Εξαίρεση  είναι  δυνατή  μόνο   στις περιπτώσεις:      

α) επείγουσας ανάγκης,

β)  παραπομπής  από μονάδα του αρμόδιου Τομέα για λόγους αρτιότερης   περίθαλψης.

γ)επίαπουσίας  ανάλογης  μονάδας  στον  αρμόδιο  Τομέα.  Σε  κάθε   περίπτωση  φροντίδας  ασθενούς  από  μονάδα άλλου Τομέα, αυτή έχει την   υποχρέωση να ενημερώνει την αρμόδια μονάδα του Τομέα κατοικίας και  να   αναπέμπει σε αυτήν τον ασθενή μετά τη λήξη της παρασχεθείσας από αυτήν   φροντίδας.

Άρθρο 93-Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.)

 1. Μονάδες  Ψυχικής  Υγείας  είναι  τα  κέντρα  ψυχικής  υγείας, οι   ψυχιατρικοί  τομείς  νομαρχιακών  ή  περιφερειακών   νοσοκομείων,   οι   πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, τα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία,   οι  παιδοψυχιατρικές κλινικές, οι ψυχογηριατρικές κλινικές, οι κινητές   Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές, οι ξενώνες,   τα οικοτροφεία, τα προστευόμενα διαμερίσματα, οι ανάδοχες οικογένειες,   οι θεραπευτικές μονάδες αποκατάστασης, οι θεραπευτικές συνεταιριστικές   μονάδες, τα νοσοκομεία  ημέρας  και  νύχτας  και  τα  ιατροπαιδαγωγικά   κέντρα.  Στις Μ.Ψ.Υ. διενεργείται η πρόληψη και η διάγνωση της ψυχικής   διαταραχής, η θεραπεία της και η συνέχιση της θεραπευτικής  αγωγής,  η   κοινωνική  επανένταξη  και  η  επαγγελματική αποκατάσταση προσώπων που   πάσχουν από ψυχική διαταραχή. Οι επί μέρους  λειτουργίες  των  Μονάδων   Ψυχικής Υγείας και εκπαίδευσης του προσωπικού καθορίζονται εκάστοτε με   απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 του άρθρου 9 του     Ν.2345/1995 (Α 213)

3. Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και στα Κέντρα Υγείας του άρθρου 14 του ν. 1397/1983, στα οποία δύναται να αναπτύσσονται και δραστηριότητες Μονάδων Ψυχικής Υγείας, συνιστώνται με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή άλλη όμοια, θέσεις Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας, Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας και ψυχικής υγείας, καθώς και θέσεις διοικητικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., οι οποίες προστίθενται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, στο οποίο υπόγεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή το Κέντρο Υγείας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.8 του άρθρου 9 του     Ν.2345/1995 (Α 213)

4.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  15  του νόμου αυτού, που αφορούν στα   κέντρα υγείας, ισχύουν και για τα κέντρα  ψυχικής  υγείας,  που  έχουν   συσταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1397/1983.

5.   Τα  κέντρα  ψυχικής  υγείας  διοικούνται  από  διοικούσα  3μελή   επιτροπή,  η  οποία  απαρτίζεται  από  τον   αρχαιότερο   επιστημονικό   διευθυντή, που υπηρετεί σε αυτά και από δύο (2) μέλη που ορίζονται από   το  νομάρχη  της  οικείας  νομαρχίας,  στην  οποία  υπάγεται το κέντρο   ψυχικής  υγείας.  Με  απόφαση  του  αρμόδιου  νομάρχη  ρυθμίζονται  οι   λεπτομέρειες  συγκρότησης και λειτουργίας της διοικούσας επιτροπής των   κέντρων ψυχικής υγείας.

 6.Στακέντρα  ψυχικής  υγείας,  τους  ψυχιατρικούς  τομείς  γενικών   νοσοκομείων,    τις    ψυχιατρικές   πανεπιστημιακές   κλινικές,   τις   παιδοψυχιατρικές  κλινικές  και  τα  ειδικά   ψυχιατρικά   νοσοκομεία,   υπάγονται  όλες  οι  υπόλοιπες  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του   άρθρου αυτού, οι οποίες Μ.Ψ.Υ. μπορούν να συνιστώνται και ως  αυτοτελή   ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ..

7. Για να υπάρχει συνέχεια στη θεραπευτική αγωγή και γενικότερα στην   παροχή  υπηρεσιών ψυχικής υγείας,καθώς και για εκπαιδευτικούς λόγους,   μπορεί  με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών   Ασφαλίσεων  να  αποσπώνται  στελέχη  νοσοκομείων  και ψυχιατρείων στις   μονάδες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και αντίστροφα.

Άρθρο 94-Εκούσια νοσηλεία

1. Εκούσια νοσηλεία είναι η με τη συγκατάθεση  του  ασθενή  εισαγωγή   και παραμονή του για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

2. Προϋποθέσεις για την Εκούσια νοσηλεία είναι:

α)  ο  ασθενής να είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας   του, και

β) να συμφωνήσει ο επιστημονικός διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής   του για την ανάγκη θεραπείας.

3. Αυτός  που  νοσηλεύεται  εκούσια  έχει  όλα  τα  δικαιώματα  που   συνδέονται  με  την άσκηση των ατομικών του ελευθεριών, τα οποία έχουν   και οι ασθενείς που νοσηλεύονται για  άλλη  αιτία  εκτός  της  ψυχικής   διαταραχής.

4.  Η Εκούσια νοσηλεία εντός της κλινικής περατώνεται οποτεδήποτε με   αίτηση του ασθενή ή εκτίμηση του επιστημονικού διευθυντή ή του νόμιμου   αναπληρωτή του ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία.

5.Αν ασθενής που νοσηλεύτηκε ακούσια “ζητήσει” την Εκούσια νοσηλεία   του,  πρέπει  να  βεβαιωθεί  από  δύο  ψυχιάτρους,  ή  επί   αδυναμίας   εξευρέσεως  δεύτερου  ψυχιάτρου  από  έναν  ψυχίατρο  και  έναν  ιατρό   παθολόγο, η ικανότητα του ασθενή να κρίνει για το συμφέρον της  υγείας   του.  Ο δεύτερος ψυχίατρος ή ο παθολόγος ιατρός, δεν ανήκει στη Μονάδα   Ψυχικής Υγείας, στην οποία νοσηλεύεται ο ασθενής και υποδεικνύεται από   αυτόν. Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής στέλνεται αμέσως στον εισαγγελέα,   ο οποίος είχε κινήσει τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας.

Άρθρο 95-Ακούσια νοσηλεία

1. Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή   και η παραμονή του, για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής  Υγείας.   Από  την Ακούσια νοσηλεία διακρίνεται η “φύλαξη” ασθενή με το άρθρο 69   επ. του Ποιν. Κώδικα. Η αντιμετώπιση τοξικομανών, διέπεται από  ειδική   νομοθεσία.

2. Προϋποθέσεις για την Ακούσια νοσηλεία είναι:

Ι.α. Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή.

  β. Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του.

 γ.Η  έλλειψη  νοσηλείας να έχει ως συνέπεια είτε να επιδεινωθεί η   κατάσταση της υγείας του, ή

ΙΙ. Η νοσηλεία ασθενή που  πάσχει  από  ψυχική  διαταραχή  να  είναι   απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου.

3. Η αδυναμία ή η άρνηση προσώπου να προσαρμόζεται στις κοινωνικές ή   ηθικές  ή  πολιτικές  αξίες, που φαίνεται να επικρατούν στην κοινωνία,   δεν αποτελεί καθ` αυτή ψυχική διαταραχή.

Άρθρο 96-Διαδικασία εισαγωγής

1. Την Ακούσια νοσηλεία του φερομένου στην αίτηση ως ασθενή, μπορούν   να ζητήσουν ο σύζυγός του ή συγγενής σε ευθεία  γραμμή  απεριόριστα  ή   συγγενής  εκ  πλαγίου  μέχρι  και  το  δεύτερο βαθμό ή όποιος έχει την   επιμέλεια του προσώπου του ή ο επίτροπος του δικαστικά  απαγορευμένου.   Εάν  δεν  υπάρχει  κανένα από τα πρόσωπα αυτά, σε επείγουσα περίπτωση,   την Ακούσια νοσηλεία μπορεί να ζητήσει και αυτεπάγγελτα ο  εισαγγελέας   πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ασθενή.

2.  Η  αίτηση  για  την Ακούσια νοσηλεία απευθύνεται στον εισαγγελέα   πρωτοδικών του τόπου  της  κατοικίας  ή  διαμονής  του  προσώπου,  που   φέρεται  στην  αίτηση  ως  ασθενής. Την  αίτηση πρέπει να συνοδεύουν   αιτιολογημένες γραπτές γνωματεύσεις δύο  ψυχιάτρων,  ή  επί  αδυναμίας   εξευρέσεως  δύο  ψυχιάτρων, ενός ψυχιάτρου και ενός ιατρού παρεμφερούς   ειδικότητας, που θα αναφέρονται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του   άρθρου 95 είτε Ι είτε ΙΙ. Οι ιατροί που  συντάσσουν  τις  γνωματεύσεις   δεν πρέπει να τελούν σε σχέση συγγενείας με τον αιτούντα ή το φερόμενο   στην αίτηση ως ασθενή.

3.  Οι  ψυχίατροι  ή  παιδοψυχίατροι που συντάσσουν τις γνωματεύσεις   προέρχονται από ειδικό κατάλογο, τον οποίο συντάσσουν  ανά  διετία  οι   κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι.

4.   Ο   εισαγγελέας,  αφού  διαπιστώσει  τη  συνδρομή  των  τυπικών   προϋποθέσεων και εφόσον και οι δύο ιατρικές γνωματεύσεις συμφωνούν για   την ανάγκη ακούσιας νοσηλείας, διατάσσει τη  μεταφορά  του  ασθενή  σε   κατάλληλη  μονάδα  ψυχικής  υγείας  που  υπάρχει  στον “Τομέα” ψυχικής   υγείας της κατοικίας του ασθενή, εκτός αν ειδικές συνθήκες  επιβάλλουν   τη  νοσηλεία  του  άλλου. Εάν οι γνωματεύσεις των δύο ιατρών διαφέρουν   μεταξύ τους,  ο  εισαγγελέας,  μπορεί  να  διατάξει  τη  μεταφορά  του   φερόμενου ως ασθενή, εισάγει την αίτηση στο πολυμελές πρωτοδικείο κατά   τη  διαδικασία  της  παρ.  6  του  άρθρου  αυτού.  Ο ασθενής πρέπει να   ενημερώνεται αμέσως μόλις γίνει η  μεταφορά  του  στη  Μονάδα  Ψυχικής   Υγείας,  από  τον  διευθυντή ή άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το   καθήκον αυτό, για τα δικαιώματά του και ειδικότερα το δικαίωμά του  να   ασκήσει  ένδικο  μέσο. Για την ενημέρωση αυτή συντάσσεται πρακτικό που   υπογράφεται, εκτός από τον υποχρεωμένο να ενημερώσει και από το συνοδό   του ασθενή.

5. Στην περίπτωση που τη διαδικασία κινεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας   ή που στην αίτηση αναφέρεται ότι ήταν ανέφικτη η εξέταση  του  ασθενή,   λόγω  άρνησής του να εξετασθεί, ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούταινα   διατάξει  τη  μεταφορά  του  ασθενή  για  εξέταση  και   σύνταξη   των   γνωματεύσεων,   σε δημόσια   ψυχιατρική   κλινική.  Η  μεταφορά  του   διενεργείται  υπό  συνθήκες   που   εξασφαλίζουν   το   σεβασμό   στην   προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή, η δε παραμονή του ασθενή   εκεί  για  τις αναγκαίες εξετάσεις δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο   από 48 ώρες.

6. Σε τρεις ημέρες από τότε που ο εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε  τη   μεταφορά  του  ασθενή,  επιμελούμενος  άμα  για  τη  μεταφορά  του στο   πολυμελές πρωτοδικείο, ο ίδιος με αίτησή του  ζητεί  να  επιληφθεί  το   πολυμελές  πρωτοδικείο  στο οποίο υπηρετεί, που συνεδριάζει μέσα σε 10   ημέρες  κατά  την  κρίση  του,  “κεκλεισμένων  των  θυρών”,  ώστε   να   προστατεύεται  η ιδιωτική ζωή του ασθενή. Στη συνεδρίαση καλείται πριν   από 48 ώρες και ο ασθενής, ο οποίος δικαιούται να παραστεί με δικηγόρο   και με ψυχίατρο ως τεχνικό σύμβουλο. Σε περίπτωση επικινδυνότητας  του   φερόμενου ως ασθενή οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να συντμηθούν.

7.  Το  δικαστήριο,  που  δικάζει  με  τη  διαδικασία  της  εκούσιας   δικαιοδοσίας, αν κρίνει ότι οι  γνωματεύσεις  των  δύο  ψυχιάτρων  που   προσάγονται   διαφέρουν   μεταξύ  τους  ή  δεν  είναι  πειστικές  ή  ο   επιστημονικός διευθυντής του νοσοκομείου στο  οποίο  έχει  εισαχθεί  ο   ασθενής  διατυπώνει αντίθετη προς τις γνωματεύσεις γνώμη, διατάζει την   εξέταση του ασθενή και από άλλο ψυχίατρο εγγεγραμμένο στους καταλόγους   ιατρικών συλλόγων  της  χώρας,  κατά  προτίμηση  επίκουρο  τουλάχιστον   καθηγητή ή επιστημονικό διευθυντή δημόσιας Μονάδας Ψυχικής Υγείας ή το   νόμιμο αναπληρωτή του.

8.  Η απόφαση του πρωτοδικείου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.   Αν ο ασθενής τον οποίο αφορά έχει προσαχθεί με διαταγή του  εισαγγελέα   σε  ψυχιατρική  κλινική,  στην  περίπτωση  που  η  αίτηση αναγκαστικής   νοσηλείας γίνεται δέκτη, συνεχίζεται η παραμονή  του  εκεί,  ενώ  στην   περίπτωση που η αίτηση απορρίπτεται, διατάσσεται η άμεση έξοδος.

9.  Κατά  το  χρονικό  διάστημα  που μεσολάβησε από την εισαγωγή του   αρρώστου μέχρι την  έκδοση  της  δικαστικής  απόφασης  τη  θεραπευτική   ευθύνη αυτού φέρει ο επιστημονικός διευθυντής της Μ.Ψ.Υ., ο οποίος και   εξακολουθεί  να  φέρει την επιστημονική και θεραπευτική ευθύνη, εφόσον   το δικαστήριο διατάξει τη συνέχιση της νοσηλείας.

Άρθρο 97-Ενδικα μέσα

1. Κατά της απόφασης του πρωτοδικείου χωρεί έφεση και  ανακοπή  κατά   τις  διατάξεις  της  πολιτικής δικονομίας. Το ένδικο μέσο της ανακοπής   μπορεί να ασκήσει και ο επιστημονικός διευθυντής της  Μονάδας  Ψυχικής   Υγείας  που  νοσηλεύεται ο ασθενής. Τα ένδικα αυτά μέσα ασκούνται μέσα   σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

2. Η έφεση δικάζεται από  το  τριμελές  εφετείο,  “κεκλεισμένων  των   θυρών”,  μέσα  σε 15 ημέρες από την κατάθεσή της. Το εφετείο μπορεί να   ζητήσει και νέα γνωμάτευση ψυχιάτρου ή ό,τι άλλο θεωρήσει σκόπιμο.

Άρθρο 98-Συνθήκες νοσηλείας

1. Οι συνθήκες ακούσιας νοσηλείας πρέπει να εξυπηρετούν τις  ανάγκες   της  θεραπείας.  Τα  αναγκαία  περιοριστικά  μέτρα  δεν επιτρέπεται να   αποκλείουν απαραίτητα  για  τη  θεραπεία  μέσα,  όπως  οι  άδειες,  οι   οργανωμένες  έξοδοι,  η  διαμονή σε χώρους που εποπτεύονται έξω από το   κλειστά ιδρύματα.

2.Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής των θεραπευτικών αυτών μέσων καθορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση και σε όλη τη διάρκεια της νοσηλείας, πρέπει να   επιδεικνύεται σεβασμός προς την προσωπικότητα του ασθενή.

4. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην ατομική ελευθερία του ασθενή   προσδιορίζονται μόνο από την κατάσταση της υγείας του και τις  ανάγκες   της νοσηλείας.

Άρθρο 99 – Διακοπή – Διάρκεια – Λήξη ακούσιας νοσηλείας

1.  Η  ακούσια  νοσηλεία  διακόπτεται  όταν  πάψουν να συντρέχουν οι   προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 95 του νόμου αυτού. Στην  περίπτωση   αυτήν, ο επιστημονικός διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής, στην οποία   νοσηλεύεται ο ασθενής, οφείλει να του χορηγήσει εξιτήριο και συγχρόνως   να κοινοποιήσει σχετική έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

2.  Η διάρκεια της ακούσιας νοσηλείας δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι   (6) μήνες. Μετά την πάροδο των τριών  πρώτων  μηνών,  ο  επιστημονικός   διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής και άλλος ένας ψυχίατρος του τομέα   ψυχικής  υγείας,  υποβάλλουν  έκθεση στον εισαγγελέα για την κατάσταση   της υγείας του ασθενή. ο  εισαγγελέας  δικαιούται  να  διαβιβάσει  την   έκθεση  αυτή  στο  πολυμελές πρωτοδικείο της περιφέρειάς του με αίτησή   του να συνεχιστεί ή να διακοπεί η Ακούσια νοσηλεία.

3. Ο ασθενής ή συγγενείς του της παρ. 1 του άρθρου 96, ή ο επίτροπός   του δικαιούνται με αίτησή τους προς τον  εισαγγελέα,  να  ζητήσουν  να   διακοπεί  η  ακούσια  νοσηλεία.  Αν  η  αίτηση  δεν γίνει δεκτή από το   πρωτοδικείο, στο οποίο την υποβάλλει αμέσως ο εισαγγελέας, νέα  αίτηση   μπορεί να υποβληθεί μετά από τρεις (3) μήνες.

4.  Σε  όλως  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  κατά  τις  οποίες πρέπει να   παραταθεί η νοσηλεία του ασθενή πέραν των έξι (6) μηνών,  τούτο  είναι   δυνατό  μόνο  μετά  από σύμφωνη γνώμη επιτροπής εκ τριών ψυχιάτρων, εκ   των οποίων ένας είναι ο θεράπων ιατροός και οι  έτεροι  δύο  ορίζονται   από τον εισαγγελέα.

Άρθρο 100-Υποτροπή ασθένειας

 Σε  περίπτωση  υποτροπής  ασθενή  που είχε νοσηλευτεί ακούσια, είναι   δυνατή  και  πάλι  η  εισαγωγή  του  σε  ψυχιατρική  κλινική,   εφόσον   πληρούνται  οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 94 και σύμφωνα   με το άρθρο 96 του νόμου αυτού.

Άρθρο 101-Ιδιωτικοί φορείς ψυχικής υγείας

1.  Ιδιωτικά  θεραπευτήρια  ή  άλλα  ν.π.ι.δ.,  τα  οποία   παρέχουν   υπηρεσίες  περίθαλψης  σε  ψυχικά πάσχοντες, υπόκεινται στις διατάξεις   που επιβάλλει ο νόμος αυτός για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα.

2.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας,  Πρόνοιας   και   Κοινωνικών   Ασφαλίσεων   καθορίζονται  οι  προϋποθέσεις,  όροι  και  η  διαδικασία   υπαγωγής στις διατάξεις των  άρθρων  91  έως  και  100  των  ιδιωτικών   θεραπευτηρίων,  καθώς  και  κάθε  σχετική  λεπτομέρεια, που αφορά στην   εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ