Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 – Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». ΦΕΚ τ. Β 4898/01.11.2018

Άρθρο 27-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

1. Για τις συμβεβλημένες ψυχιατρικές Κλινικές ορίζεται κλειστό ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με τη σύμβαση, με εξαιρούμενα τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) του καταλόγου του ν. 3816/2010 (Α’ 6), για τα οποία δεν θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο συμμετοχή και τα οποία θα χορηγούνται από τα οικεία φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από φαρμακεία δημόσιων Νοσοκομείων. Επιπλέον, καταβάλλεται στις ψυχιατρικές Κλινικές ως ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη, το ποσό έως οκτώ (8) ευρώ, πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.

2. Για τις συμβεβλημένες ψυχιατρικές Κλινικές ορίζεται κλειστό ημερήσιο νοσήλιο, σύμφωνα με τη σύμβαση η οποία προκύπτει από διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ε.Δ. του ΕΟΠΥΥ.

Στο ημερήσιο κλειστό νοσήλιο, περιλαμβάνονται: αναλώσιμα υλικά, είδη προσωπικής υγιεινής, καθετήρες σίτισης απλοί, ουροκαθετήρες, πάσης φύσεως επιθέματα, υγειονομικό υλικό, εξετάσεις, εκτός των εξαιρουμένων που ορίζονται στην παρούσα, καθώς και όλες οι αναγκαίες κατά περίπτωση πράξεις θεραπείας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει διαπραγμάτευση των παροχών με την Επιτροπή, το ημερήσιο κλειστό νοσήλιο θα καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΕΚΠΥ ή με όσα προβλέπονται από την Νομοθεσία.

3. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει νοσηλεία σε ιδιωτικές ψυχιατρικές Κλινικές μόνο για ασθενείς με τεκμηριωμένα και προσδιορισμένα ψυχιατρικά νοσήματα, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και την έγκριση νοσηλείας σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα διαχείρισης νοσηλειών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού.

4. Η επανεκτίμηση αναγκαιότητας νοσηλείας ασθενή σε ψυχιατρική Κλινική, θα διενεργείται από τον υπεύθυνο ψυχίατρο του ιδιωτικού θεραπευτηρίου και έγκριση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του ΕΟΠΥΥ, και όπου δεν υπάρχει, η αξιολόγηση και η γνωμάτευση της αναγκαιότητας νοσηλείας του ασθενή θα διενεργείται από ψυχίατρο με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ψυχιατρικής Κλινικής ή ψυχιατρικού Εξωτερικού Ιατρείου δημόσιου Νοσοκομείου.

Οι νοσηλευόμενοι σε ιδιωτικές ψυχιατρικές Κλινικές, συμμετέχουν στο συνολικό κόστος νοσηλείας κατά 10%, εκτός από περιπτώσεις ασθενών που βεβαιωμένα από κρατική υπηρεσία, είναι άποροι ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω για άλλη, εκτός ψυχιατρικής χρόνια πάθηση, εφόσον είναι αδύνατη η νοσηλεία τους σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμβάλλεται με Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευόμενα Διαμερίσματα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και αποζημιώνει με ειδικό νοσήλιο-τροφείο, όπως προκύπτει από διμερή σύμβαση του παρόχου με τον Οργανισμό, ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που δύναται να θέτει ο Οργανισμός.

Σε κάθε περίπτωση, η τιμή αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους Ξενώνες και τα Οικοτροφεία (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης) καθώς και τα Προστατευμένα Διαμερίσματα, στην έννοια του ειδικού νοσηλίου περιλαμβάνονται η νοσηλεία και η περίθαλψη, τα φάρμακα και η ψυχολογική υποστήριξη, τα τρόφιμα, τα είδη υγιεινής και ασφάλειας και τα υλικά καθαριότητας, τα έξοδα ένδυσης, υπόδησης και ιματισμού, τα μικροέξοδα των ασθενών, τα έξοδα για εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικές δεξιότητες, για συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και σε δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης, η αγωγή της κοινότητας σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία και η εκπαίδευση της κοινότητας σε θέματα αποκατάστασης και υποστήριξης των ασθενών.

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι περιθαλπόμενοι στις ανωτέρω δομές δεν έχουν συμμετοχή.

5. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί να συμβάλλεται με φορείς παροχής άλλων υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες κ.α.), με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Κέντρα Ημέρας αποζημιώνονται με το ημερήσιο νοσήλιο που προβλέπεται για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 187/2007 (Α’ 231), όπως ισχύει.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ