ΝΟΜΟΣ 2345/1995 – ΦΕΚ 213/Α/12-10-1995 – Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9

8.Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 93 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
“2. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ..
3.Στα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και στα Κέντρα Υγείας του άρθρου 14 του ν. 1397/1983. στα οποία δύναται να αναπτύσσονται και δραστηριότητες Μονάδων Ψυχικής Υγείας, συνιστώνται με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ή άλλη όμοια, θέσεις Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας, Νοσηλευτών και λοιπών επαγγελμάτων υγείας και ψυχικής υγείας, καθώς και θέσεις διοικητικού, βοηθητικού και λοιπού προσωπικού, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ Υ., οι οποίες προστίθενται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή το Κέντρο Υγείας.’

Άρθρο 10
Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διάταξη γενική ή ειδική, που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κανονιστικών πράξεων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το νόμο 4554/2018 : Παρ.1 Άρθρο 1 και Παρ.2 Άρθρο 1

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020ΠΡΟΣΦΑΤΑ