ΝΟΜΟΣ 4600/2019 – Τεύχος Α’ 43/09.03.2019 – Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 47

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

5. Για όλες τις ψυχιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, εφαρμόζεται η διάταξη της Ενότητας Ε΄ της παραγράφου Β.1.4 του Παραρτήματος Β΄ για ελάχιστο απαραίτητο ελεύθερο χώρο είκοσι (20) τ.μ. τουλάχιστον ανά κλίνη, καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 37 περί μέγιστου αριθμού κλινών. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και για κάθε τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών Κλινικών, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους, και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου αιτήσεις περί τροποποίησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας τους, αλλά δεν συνεπάγεται: α) την ανάκληση ή την υποχρέωση τροποποίησης, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί νόμιμα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις και β) τη μη δυνατότητα τροποποίησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ψυχιατρικών Κλινικών, εφόσον δεν αυξάνεται η δυναμικότητα των κλινών τους.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4647/2019:

Παρ.2 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄

Παρ.3 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄

Παρ.4 Άρθρο 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄ Παρ.4 Άρθρο 164 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΜΕΡΟΣ Γ΄

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ