ΝΟΜΟΣ 3918/2011 – ΦΕΚ Α΄31/2.3.2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΤΟ ΕΣΥ

Άρθρο 17-Σύσταση – Επωνυμία Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισμός), το οποίο αποτελεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα στο Μαρούσι. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4052/2012 και ισχύει από 1/3/2012.

2. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι Κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄), ως προς τις παροχές σε είδος.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί παροχής υγείας που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρεται, από την έναρξη λειτουργίας του, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του Οργανισμού.

5. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997, καταρτίζεται Οργανισμός μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 18 – Σκοπός – Υπαγόμενα Πρόσωπα

1. Σκοπός του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας είναι:

α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στους εν ενεργεία ασφαλισμένους, συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, των μεταφερόμενων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 30 Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του παρόντος νόμου.

β. Ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων του Ε.Σ.Υ., των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 και των συμβεβλημένων ιατρών του, καθώς και άλλων οργανισμών Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Η συνεργασία πραγματοποιείται με βάση τους όρους που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Συντονισμού του άρθρου 31 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Με αποφάσεις του Συμβουλίου Συντονισμού διαρρυθμίζεται επίσης και ο χάρτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την καλύτερη και σωστή εξυπηρέτηση των της περίπτωση α΄ του παρόντος άρθρου δικαιούχων.

γ. Η οργάνωση της λειτουργίας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου, η θέσπιση κανόνων ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παροχής υπηρεσιών υγείας, η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδότησης, καθώς και η ορθολογική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

δ. Ο καθορισμός των κριτηρίων και των όρων σύναψης συμβάσεων για παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και με συμβεβλημένους ιατρούς, καθώς και η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων αυτών, όπου και όποτε αυτό απαιτείται.

2. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

α) από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

β) από τους συμβεβλημένους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ ιατρούς και

γ) από τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να παρέχεται και από άλλους ιδιώτες ιατρούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά γεωγραφική περιφέρεια και ειδικότητα, με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και το ύψος και ο τρόπος χορήγησης της αποζημίωσης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ, καθώς και των ιδιωτών ιατρών που θα ενταχθούν στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

4. Οι συνταγές φαρμάκων, που εκδίδονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, εκτελούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ανεξαρτήτως ποσού και μέχρι τη χορήγηση στους ασφαλισμένους του ατομικού συνταγολογίου. Το ανώτατο όριο, που έχει τεθεί για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του ιδρύματος από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα παύει να ισχύει μέχρι τη σύναψη των ενιαίων συμβάσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32 παράγραφος 2 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄).

Άρθρο 19-Πόροι – Περιουσία

1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση αυτή αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων για τον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 35 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και του ΟΑΕΕ και την κρατική συμμετοχή για τον ΟΓΑ.

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη. Οι πόροι του Ο.Π.Α.Δ. που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του εργοδότη σε ποσοστό 5,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δικαιούχων του.

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων, που ανέρχεται σε ποσοστό 4%. Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δημοσίου αυξάνεται από 1.1.2012 κατά 0,70% και από 1.1.2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%. Στις περιπτώσεις ασφαλιστικών οργανισμών που η εν λόγω εισφορά είναι μικρότερη από το παραπάνω τελικό ποσοστό, αυτή από 1.1.2012 διαμορφώνεται στο 4%.

δ. Τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους υπέρ των αντίστοιχων φορέων και Κλάδων Υγείας που εντάσσονται, οι πρόσοδοι περιουσίας τους, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων.

ε. Πρόσοδοι από τη χρηματοοικονομική διαχείριση των διαθέσιμων κεφαλαίων και αξιών.

στ. Ποσά από επιβολή προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών.

ζ. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κτήσεις από άλλη χαριστική αιτία.

η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας.

θ. Είσπραξη των ποσών επιστροφής (rebate) από φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακεία σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος νόμου.

ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστοτόπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, τη μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 90 ΝΟΜΟΣ 4368/2016 και ισχύει από 21/2/2016. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται περίπτωση ι’

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται για παροχές ασθένειας των εντασσόμενων Κλάδων Υγείας εξακολουθούν να εισπράττονται από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί είσπραξης εισφορών.Η ατομική μηνιαία εισφορά υπέρ του Κλάδου Υγείας των ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) σε ποσοστό 7,65% κατανέμεται σε ποσοστό 7,15% για παροχές σε είδος και σε ποσοστό 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η διασφάλιση της έγκαιρης μεταβίβασης των ποσών που εισπράττονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. αυτού, από πιστώσεις του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ και βαρύνουν τους εν λόγω Οργανισμούς. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ υλοποιείται από τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπόχρεων κατά τα παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 Άρθρο 76 ΝΟΜΟΣ 3996/2011 και ισχύει από 5/8/2011

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 19A-Σύσταση Λογαριασμών Παροχών σε Χρήμα

Όπως προστέθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011. Μετά το άρθρο 19 του ν. 3918/2011, προστίθεται άρθρο 19 Α ως εξής:

1. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστώνται: 

α. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λογαριασμός με την ονομασία “Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα”, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού, είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ιδρύματος και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών αυτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του α.ν. 1846/1951 (Α` 179), οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Ασθένειας του Ιδρύματος ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πόροι του Λογαριασμού είναι: αα) Τα έσοδα του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι: ααα) εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη σε συνολικό ποσοστό 1,20%, το οποίο υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των ασφαλισμένων και κατανέμεται κατά 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων και 0,80% σε βάρος των εργοδοτών,βββ) ποσοστό 1 % ως εργοδοτική εισφορά του άρθρου 38 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, για τους ασφαλισμένους εργατοτεχνίτες οικοδόμους,γγγ) ποσοστό 0,40%, από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993,  ββ) έσοδα από τη συμμετοχή του Κράτους στη χρηματοδότηση της ειδικής πρόβλεψης για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας της μητρότητας στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,  γγ) έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις. 

β. Στον ΟΑΕΕ, λογαριασμός με την ονομασία “Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα”, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΟΑΕΕ, ο οποίος παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οι δε ασφαλισμένοι του Λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Πόροι του λογαριασμού είναι: αα) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ, από εισφορές, ήτοι:ααα) ποσοστό 0,50% επί του ποσού της 4ης ασφαλιστικής κατηγορίας επί παλαιών ασφαλισμένων (μέχρι 31.12.1992),βββ) ποσοστό 0,50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993, γγγ) ποσοστό 0,40% από τα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 και 

ββ) Εσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις. 

γ. Στον ΟΓΑ, λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Νοσοκομειακής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, του Κανονισμού Περίθαλψης Προσωπικού του ΟΓΑ και των άρθρων 7 και 16 παράγραφος 8 του Ν. 4169/1961 (Α΄ 81), όπως ισχύουν, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ ως προς τις παροχές σε χρήμα και μετά την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος, και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΓΑ, οι δε ασφαλισμένοι του λογαριασμού εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Πόροι του λογαριασμού είναι:

αα) Τα έσοδα του Κλάδου Υγείας ΟΓΑ από εισφορές:

ααα) ποσοστό 0,20% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι και

ααβ) ποσοστό 0,20% επί της προβλεπόμενης κράτησης για περίθαλψη των υπαλλήλων  του ΟΓΑ.

ββ) Έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του λογαριασμού ή προβλέπεται υπέρ αυτού από τις επί μέρους διατάξεις.

 *Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

2. Για την είσπραξη των εισφορών των ανωτέρω Λογαριασμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

3. Η συμμετοχή εκάστου Λογαριασμού στις δαπάνες Διοίκησης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από πρόταση των Δ.Σ. των οικείων φορέων.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

4. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Λογαριασμού, διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους επί μέρους φορείς.”

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

Άρθρο 20

Διοικητικό Συμβούλιο

1.Ο Οργανισμός διοικείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

2.Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε (5) ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης και με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας.Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξομοιώνονται μισθολογικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αντίστοιχα, με το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Αν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195).

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4461/2017 και ισχύει από 28/3/2017

3. Ο Αντιπρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

4. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 22.

Αποτελείται από τα εξής έντεκα (11) μέλη, που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας:

α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, και τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρώνεται από ένα από τα τακτικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το μέλος που αναπληρώνει τον αντιπρόεδρο, αναπληρώνεται από το πρόσωπο που έχει οριστεί ως αναπληρωματικός του.

β. Δύο (2) μέλη, ειδικούς Επιστήμονες, με τους αναπληρωτές τους, ιδίων προσόντων με τον Πρόεδρο. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Ασφαλισμένων και των Συνταξιούχων, που προτείνεται από τις οικείες τριτοβάθμιες οργανώσεις με τον αναπληρωματικό του και ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, που προτείνεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τον αναπληρωματικό του. Τα μέλη αυτά ορίζονται από τους φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

γ. Τρία πρόσωπα που έχουν εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού τα οποία διορίζονται από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Ένα μέλος που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ή τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους.

ε. Ένα μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τον αναπληρωτή του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται από τον ανωτέρω φορέα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

στ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας με Α΄ βαθμό και θέση Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του/της.

ζ. Ένα (1) μέλος, ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τον αναπληρωτή του που εκλέγονται με ειδική εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη συμμετοχή των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι τις αμέσως επόμενες εκλογές του Συλλόγου, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωματικό του δύνανται να ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

η. Τέλος ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, παρίσταται ο αρμόδιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή ο αρμόδιος προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4486/2017 και ισχύει από 7/8/2017

5. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 56 ΝΟΜΟΣ 4486/2017 και ισχύει από 7/8/2017

6. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου ως Προέδρου του Δ.Σ..

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.

8. Η θητεία του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

9. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ., καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

10. Το Δ.Σ. συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

11. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωματικά, για τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 87 ΝΟΜΟΣ 4472/2017 και ισχύει από 19/5/2017

12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τακτικά και αναπληρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 87 ΝΟΜΟΣ 4472/2017 και ισχύει από 19/5/2017

Άρθρο 21-Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ασκεί τη διοίκηση του Οργανισμού και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

β. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον Οργανισμό.

γ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό.

δ. Παρακολουθεί τη λειτουργία του δικτύου πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας και εισηγείται στο Δ.Σ. μέτρα για το συντονισμό των φορέων που ανήκουν σε αυτό. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών από τις οποίες εποπτεύονται τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Οργανισμού.

στ. Αναθέτει, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του Οργανισμού.

ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού

θ. Εποπτεύει και συντονίζει τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και αναθέτει σε δύο (2) δικηγόρους που ασχολούνται στον Οργανισμό με έμμισθη εντολή κύρια και αποκλειστικά, την αρμοδιότητα νομικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..

ι. Ο Πρόεδρος μπορεί με αποφάσεις του να αναθέτει στον Αντιπρόεδρο, καθώς και σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ειδικά καθήκοντα ή να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες.

*Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

Άρθρο 22-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι οι εξής:

α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του Οργανισμού, παρακολουθεί την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δίκτυο των φορέων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Σ.Υ. και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του Οργανισμού προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β. Εισηγείται προς τους Υπουργούς, που ασκούν την εποπτεία, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.

δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ε. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

στ. Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους παρόχους υγείας, όπως θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, φαρμακοποιούς, ιατρούς.

ζ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

η. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του Οργανισμού ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

θ. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

ι. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκ-κρεμών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποθέσεων των εντασσόμενων φορέων.

Εως την ολοκλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουργία Υπηρεσίας Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαγωνισμοί προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών διενεργούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.

ια. Εποπτεύει την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού.

ιβ. Μεριμνά για τον έλεγχο των δαπανών του Οργανισμού.

ιγ. Εγκρίνει τον Οργανισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που καταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας σχετικά με την έκδοση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.

ιδ. Μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

2. Με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ., καθώς και σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4238/2014 και ισχύει από 17/2/2014

Άρθρο 23-Διοικητική Οργάνωση

1. Οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές.

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:

1. Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας.

2. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας.

3. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

ε. Διεύθυνση Προμηθειών

στ. Διεύθυνση Στατιστικής και Μελετών

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και διασφάλισης Ποιότητας

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

δ. Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης συμβάσεων

στ. Διεύθυνση Ελέγχου και Πιστοποίησης Αναπηρίας

ζ. Διεύθυνση Στοματικής Υγείας

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο:

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων

δ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων

Β. α. Τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελούν οι υφιστάμενες μονάδες των περιφερειακών υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι υγειονομικές υπηρεσίες αυτού που δεν αποτελούν οργανικές μονάδες και λειτουργούν μέχρι την εφαρμογή του παρόντος ενταγμένες στις υπηρεσίες ασφάλισης, οι υπηρεσίες ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος και λειτουργούν σε υπηρεσίες ασφάλισης, καθώς και οι περιφερειακές υπηρεσίες των λοιπών εντασσόμενων φορέων και κλάδων υγείας που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με παροχές ασθένειας σε είδος. Από τις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξαιρούνται οι υπηρεσίες νοσοκομειακής υποστήριξης, οι οποίες μεταφέρονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β. Η ένταξη των περιφερειακών υπηρεσιών των μεταφερόμενων φορέων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να είναι σταδιακή και πραγματοποιείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία καθορίζεται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργούν ως αυτοτελείς οργανικές μονάδες και κατανέμονται σε επτά περιφέρειες τα όρια των οποίων συμπίπτουν με τα όρια των Υγειονομικών Περιφερειών, όπως αυτές προβλέπονται στο Ν. 3329/2005.

γ. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού σε κάθε περιφέρεια ορίζεται ένας Συντονιστής, από τους προϊσταμένους Διεύθυνσης των εντασσόμενων μονάδων που ήδη υπηρετούν. Έργο του είναι η εποπτεία, ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Η έδρα του Συντονιστή είναι μια περιφερειακή μονάδα των υπηρεσιών ευθύνης του, εντός των ορίων της Περιφέρειας, που επιλέγεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού. Σε κάθε έδρα λειτουργεί Αυτοτελές Γραφείο για τη γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του.

Γ. Σε κάθε νομό της χώρας συνιστάται μια Περιφερειακή Διεύθυνση.

Κατ’ εξαίρεση, στο νομό Αττικής συνιστώνται έντεκα (11) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο νομό Θεσσαλονίκης τρεις (3).

Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζεται η έδρα των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων, η κατανομή του προσωπικού σε Τμήματα, η χωροταξική αρμοδιότητα των υφισταμένων Περιφερειακών Διευθύνσεων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας και εντάσσονται στη διοικητική δομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή θα καθοριστεί με τον Οργανισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 17.

Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η έδρα των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Παροχών Ασθένειας.

β) Τμήμα Λογιστηρίου.

γ) Τμήμα Φαρμακευτικής.

δ) Τμήμα Γραμματείας.

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των εξόδων όλων των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρμακευτικής νομοθεσίας των συμβεβλημένων φαρμακοποιών.

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωμένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων, υπαγόμενα στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρμοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισμός κ.λπ.).

 *Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 57 ΝΟΜΟΣ 4486/2017 και ισχύει από 7/8/2017

2. Το άρθρο 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου μετά τη λέξη «ΦΚΑ» προστίθενται οι λέξεις «του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται η εξής φράση: «Οι πίνακες των συμμετεχόντων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποστέλλονται από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

Άρθρο 24-Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων

Οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον τομέα ευθύνης του καθενός είναι οι εξής:

α. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και ο συντονισμός της λειτουργίας του, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών τους μονάδων.

β. Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής που ακολουθείται και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

γ. Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα στο χώρο της ευθύνης τους.

δ. Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

ε. Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

στ. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία τους ανατίθενται από τα ιεραρχικώς προϊστάμενα όργανα.

ζ. Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.

Άρθρο 25-Αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και των μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού. Την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού. Τη μέριμνα για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Οργανισμού.

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συμβάσεων είναι αρμόδια για:

Αα) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, καθώς και ισολογισμού, τη μέριμνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των περιφερειακών υπηρεσιών.

Ββ) Την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού και τη μέριμνα για την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Γγ) Την ανάληψη και εκκαθάριση δαπανών, καθώς και την άσκηση της ταμειακής διαχείρισης του Οργανισμού.

Δδ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση συμβάσεων με όλους τους τρίτους παρόχους υγείας, καθώς και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων αυτών.

Εε) Την κατάρτιση και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και εφοδιασμού όλων των μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με πάσης φύσεως εξοπλισμό, υλικά και έντυπα.

Στστ) Τη διαμόρφωση και εκτέλεση των ετησίων προγραμμάτων στέγασης, καθώς και την επίβλεψη των έργων στέγασης και της τήρησης των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκαιρη και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές εκτέλεσή τους.

Ζζ) Την είσπραξη εσόδων.

γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εποπτείας Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αρμόδια για:

Αα) την κατάρτιση του Οργανισμού Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την υποβολή του στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για έγκριση,

Ββ) τη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση και διάρθρωση των μονάδων υγείας, τη σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού, καθώς και των αρμοδιοτήτων των μονάδων υγείας, όπως και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,

Γγ) τη μέριμνα απλούστευσης των διαδικασιών,

Δδ) την εποπτεία της καλής λειτουργίας, από διοικητικής απόψεως, όλων των υπηρεσιών και των Μονάδων Υγείας του Οργανισμού, όπως και της συνεργασίας τους με φορείς του ΕΣΥ,

Εε) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια του Οργανισμού, από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από τους τρίτους παρόχους, με τους οποίους συμβάλλεται ο Οργανισμός, όπως και από τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,

Στστ) τον καθορισμό κριτηρίων και την αξιολόγηση των συμβάσεων με εξωτερικούς προμηθευτές, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων αυτών,

Ζζ) τον ιατρικό έλεγχο κλινικών και νοσοκομείων,

Ηη) τη στάθμιση των αναγκών και τον καθορισμό των διαδικασιών πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για:

Αα) την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στον Οργανισμό,

Ββ) την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων για στατιστική αξιολόγηση,

Γγ) τη σύνταξη μελετών για την εξέλιξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με βάση την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών πράξεων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν.

ε)Η Διεύθυνση Προμηθειών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του ΕΟΠΥΥ σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες.

β. Τη μέριμνα για τη σύνταξη των προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.

γ. Τη διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Την παρακολούθηση των κατατεθημένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώριση αυτών.

ε. Τη διενέργεια της νόμιμης διαδικασίας για την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τήρηση βιβλίου αποθήκης και παραστατικών διακίνησης.

στ. Την έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης, την ετήσια απογραφή του υλικού, καθώς και η αποτίμηση αυτού, καθώς και την παραλαβή, διακίνηση και φύλαξη επίπλων σκευών, μηχανών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού, καθώς και η τήρηση του μητρώου αυτών (παγίων).

στ.Η Διεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΟΠΥΥ και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

β. Την ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας και κάθε άλλου είδους στατιστικού δεδομένου του ασφαλιστικού πληθυσμού και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.

γ. Τη διανομή όλων των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών στις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

δ. Τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή, με τα αντικείμενα του ΕΟΠΥΥ. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών που σχετίζονται με την οικονομική πορεία του Οργανισμού.

ε. Την κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του ΕΟΠΠΥ.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4052/2012 και ισχύει από 1/3/2012

2. Η Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, διαρθρώνεται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Σχεδιασμού  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού είναι αρμόδια για:

Αα) Το σχεδιασμό των αναγκαίων δράσεων προαγωγής υγείας σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

Ββ) Το σχεδιασμό της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που ανήκουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο Ε.Σ.Υ. και αποτελούν το δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Γγ) Τον καθορισμό των αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών σε ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων 

Δδ) Τη μελέτη, αξιολόγηση και μεταφορά της βιοίατρικής τεχνολογίας στις υπηρεσίες υγείας του Οργανισμού. 

β. Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας  Η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδια για: 

Αα) Τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των μονάδων υγείας του Οργανισμού ανά διοικητική περιφέρεια και τον προσδιορισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων. 

Ββ) Την παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Οργανισμού από τους παρόχους υγείας.

γ. Διεύθυνση Φαρμάκου

Η Διεύθυνση Φαρμάκου είναι αρμόδια για:

Αα) τον καθορισμό των διαδικασιών παροχής φαρμάκων και συναφών ειδών,

Ββ) την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τον έλεγχο των συνταγών που υποβάλλονται για εξόφληση,

Γγ) τη διαπίστωση της αναγκαιότητας θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και το χειρισμό των θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή και διαχείριση αυτών.

 δ. Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων.

Η Διεύθυνση Παροχών και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια για:

Αα) Τη μελέτη, επεξεργασία και εφαρμογή τιον διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές υγείας σε είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης τους, τον προσδιορισμό των δικαιούχων των παροχών αυτών και τον τρόπο κάλυψης των προκαλούμενων δαπανών.

Ββ) Τη διαχείριση των διαδικασιών παροχής φροντίδας υγείας, τόσο από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και από τους εξωτερικούς παρόχους.

Γγ) Την παρακολούθηση και εφαρμογή της γενικότερης νομοθεσίας περί υγειονομικής περίθαλψης, που έχει επίδραση στην εφαρμογή του Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

Δδ) Το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σχετικά με τις παροχές σε είδος για την ασθένεια, το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική ασθένεια, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της Ε.Ε., των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών σχέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Διαχείριση του μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε τρίτες χώρες.

β. Εφαρμογή των ενωσιακών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε θέματα παροχών ασθένειας σε είδος και χειρισμός των αντίστοιχων θεμάτων της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ. (ΕΕΙ. 88/4.4.2011).

γ. Διαχείριση θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης για χορήγηση των παροχών λόγω ασθενείας σε τρίτες χώρες.

δ. Συντονισμός διοικητικών ενεργειών μεταξύ των φορέων ασφάλισης ασθένειας και λοιπών Υπηρεσιών για την ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών οργάνων στο πεδίο των παροχών ασθενείας σε είδος, έκδοση γενικών εγκυκλίων οδηγιών, σύνταξη αντίστοιχων μελετών και εκθέσεων και την ενημέρωση με όλα τα σύγχρονα μέσα.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

3. Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρόεδρο του Οργανισμού 

α) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων, την ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, την επιμέλεια σύνταξης και προώθησης ανακοινώσεων του Οργανισμού, καθώς και την επιμέλεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων του. 

β) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας  Το Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, τη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων, την οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσιακές μονάδες, το προσωπικό, τους συλλόγους, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το κοινό, γενικά. 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων  Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων έχει την αρμοδιότητα της αντιμετώπισης από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έκτακτων καταστάσεων στα πλαίσια των παροχών υγείας, σε συνεργασία με τους καθ` ύλην κατά περίπτωση Φορείς, καθώς και την επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην πολιτική άμυνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.12 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

4. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρεται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες πλην του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και με αρμοδιότητες που θα αφορούν τον έλεγχο όλων των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των συμβεβλημένων με αυτόν φορέων.

β) Ο τίτλος της περίπτωσης Γ1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 275/2001 (ΦΕΚ 196 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Υγείας και Αξιολόγησης Παραβάσεων». Στο τέλος της περίπτωσης Γ1, μετά την υποπερίπτωση δ΄ προστίθεται υποπερίπτωση ε΄, ως εξής: «(ε) Εισήγηση στον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας και ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 του Ν. 3846/2010 , και μέχρι της έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή Ενστάσεων.»

γ) Η περίπτωση Γ3 του άρθρου 1 του ίδιου προεδρικού διατάγματος καταργείται.

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 275/2001 (ΦΕΚ 196 Α΄), που τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής. Των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και των Τμημάτων τους προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΠΕ Φαρμακοποιών.»

*Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.13 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

5. Οι κεντρικές υπηρεσίες των μεταφερόμενων κλάδων υγείας καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και μονάδων υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η κεντρική υπηρεσία του Ο.Π.Α.Δ., οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ, οι υπηρεσιακές μονάδες των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που ασκούσαν και άλλες αρμοδιότητες πέραν εκείνων των σχετικών με παροχές υγείας, διατηρούνται σε ισχύ. Μετά την ολοκλήρωση της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όλων των κλάδων και μονάδων παροχών υγείας σε είδος, συστήνονται στον Ο.Π.Α.Δ. Τομέας Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων για παροχές σε χρήμα με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός των ανωτέρω Τομέων είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους τους, καθώς και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση των Τομέων αυτών.

Πόροι των τομέων είναι οι εισφορές που θα προκύψουν ύστερα από οικονομική μελέτη, με τον επιμερισμό των εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύουν, όπου και όπως αυτές διαμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Η εν λόγω οικονομική μελέτη ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαχωρίζονται οι εισφορές μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Τομέων Ο.Π.Α.Δ..

Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων/ Ο.Π.Α.Δ. κατανέμεται κατά ποσοστό 50% και 50% μεταξύ του Τομέα και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του δε Ο.Π.Α.Δ. κατά ποσοστό 6,54% και 93,46% μεταξύ του Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων του Δημοσίου/Ο.Π.Α.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οι υπηρεσίες του ΟΠΑΔ συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές και διαρθρώνονται ως ακολούθως:

Α. Κεντρική Υπηρεσία

1. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστηρίου γ) Τμήμα Προμηθειών – Διαχείρισης Περιουσίας

2. Διεύθυνση Ασφάλισης α) Τμήμα Περίθαλψης β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας”.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ. αποτελούν οι ήδη υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων οι οποίες έχουν ως αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ..

*Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ιατρείων και πολυϊατρείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται σε αυτόν.

Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.13 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

7. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011, η περαιτέρω διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι ειδικότερες αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτού και του ΟΠΑΔ, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών τους μονάδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή του ΟΠΑΔ.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.17 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2503/1997, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΟΠΑΔ.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.16 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.18 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

Άρθρο 26-Θέματα προσωπικού

1. Το διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μεταφέρεται στον Οργανισμό από την ημερομηνία ένταξής τους σε αυτόν βάσει της προαναφερόμενης στο άρθρο 23 του παρόντος περίπτωση Β΄ υποπερίπτωση β΄, τελευταίο εδάφιο, κοινής υπουργικής απόφασης.

Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στους Κλάδους Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Το ανωτέρω διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχει.

Από το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτουργούν στις έδρες των νομών της χώρας και απασχολείται με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας ενενήντα (90) υπάλληλοι με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχουν.

Η θέση σε διαθεσιμότητα των ως άνω υπαλλήλων για κάθε περιφερειακή μονάδα γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων με αντικείμενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση,πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στον Ο.Π.Α.Δ. μεταφέρονται και κατανέμονται μεταξύ του Ο.Π.Α.Δ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι προϊστάμενοι των μονάδων των εντασσόμενων φορέων στην εκάστοτε περιφέρεια εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προϊστάμενοι σε υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί με ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και λοιπά φυσικά πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους εντασσόμενους φορείς για τους οποίους έχει δοθεί σχετική έγκριση για την ανάθεση με μίσθωση έργου σε ιατρούς, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς και την πλήρωση θέσεων ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες θέσεις μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Υποπαράγραφος ΙΑ9 Παράγραφος ΙA Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 και ισχύει από 7/4/2014

2. Οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 275/2001 , στο άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α΄) και στο άρθρο ενδέκατο παρ. 1 του Ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄) για την ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την έναρξη λειτουργίας του.

Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από την έναρξη λειτουργίας του, με την ίδια εργασιακή σχέση ή οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχει. Από το προσωπικό αυτό, το διοικητικό προσωπικό μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αίτηση προτίμησής του. Το μεταφερόμενο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικό της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται για μία πενταετία στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.ΚΑ.. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξακολουθούν και μετά την ένταξη να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προϊστάμενοι στις μονάδες αυτές. Οι μεταφερόμενοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) υπάλληλοι δύνανται να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και ΤΔΕ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α..

Διοικητικοί υπάλληλοι, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, εφόσον δεν μεταφερθούν στον ΕΟΠΥΥ με την προαναφερόμενη απόφαση, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ). Σε περίπτωση που οι εν λόγω θέσεις δεν επαρκούν, οι ανωτέρω θεωρούνται προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας τους και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας που θα κενωθεί.

Ως τότε, τους ανατίθενται καθήκοντα που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διατηρούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 Άρθρο 75 ΝΟΜΟΣ 3996/2011 και ισχύει από 5/8/2011

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού μεταφέρονται σε αυτήν άτομα από το διοικητικό, ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό των εντασσόμενων φορέων του άρθρου 17, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός των ορίων των δήμων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτοί αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς και δικηγόροι με έμμισθη εντολή, με την ίδια εργασιακή σχέση, την οργανική θέση, βαθμό, κλάδο και ειδικότητα που κατέχουν, με συνεκτίμηση της αίτησης τους και των αναγκών της υπηρεσίας.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 20 ΝΟΜΟΣ 4019/2011 και ισχύει από 9/3/2011

4. Η τοποθέτηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, τις αποδοχές (μισθοδοσία, επιδόματα, έξοδα κίνησης και αποζημιώσεις), το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μεταφέρεται, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ένταξή του στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συμψηφίζεται με τα οφειλόμενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ποσά. Για δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η μισθοδοσία, τα επιδόματα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες και οι αποζημιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την έκδοση μισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προσωπικά μητρώα του μεταφερόμενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενημερώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, μέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 6 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4047/2012 και ισχύει από 23/2/2012

6. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο και των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.20 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

7. Με απόφαση του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης μπορεί να μεταφέρεται ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό από τις μονάδες που λειτουργούν μέσα στην περιφέρεια για την κάλυψη αναγκών μονάδων της ίδιας περιφέρειας.

8. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συστήνονται τρεις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών ή Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη της θητείας του Προέδρου η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η αμοιβή των Ειδικών Συνεργατών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Οι ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και τοΥγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ και στον ΟΠΑΔ μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά την ημερομηνία ένταξης των κλάδων υγείας αυτών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ δύνανται να παραμείνουν, κατ΄ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δύο από τους υπηρετούντες στον Οργανισμό υπαλλήλους, κλάδου Ιατρών, με την ίδια εργασιακή σχέση και στην οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που κατέχουν, κατόπιν υποβολής αίτησης που πρέπει να υποβληθεί εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αποδοχή των αιτήσεων γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού. Κριτήρια για την επιλογή είναι η εμπειρία στο συγκεκριμένο έργο και η υπηρεσιακή αρχαιότητα.

Οι ανωτέρω ιατροί του ΟΓΑ εισηγούνται, για την αποδοχή ή μη των αποφάσεων των ΚΕ.Π.Α. που τίθενται υπόψη τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

10. Οι ιατροί που συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3868/2010 (Α΄ 129). Η συμμετοχή επιτρέπεται μία ημέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση της αίτησης του ιατρού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Το ύψος της δαπάνης για την ιατρική επίσκεψη και τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι αυτό που καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2889/2001. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό, που αποδίδεται, ως αμοιβή στους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ. που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία των νοσοκομείων.

*Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4025/2011 και ισχύει από 2/11/2011

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι των παραπάνω υπουργείων, καθώς και των εποπτευόμενων από τα υπουργεία αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας του και όχι περισσότερο από δύο χρόνια. Η ανωτέρω απόσπαση λήγει με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, να λαμβάνουν από το φορέα υποδοχής τους, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες απολαβές της οργανικής τους θέσης.

*Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4052/2012 και ισχύει από 1/3/2012

Άρθρο 27-Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

1. Οι προσλήψεις νέου Προέδρου και υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄), όπως ισχύει.

2. Για την πλήρωση οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 197/2008 (ΦΕΚ 261 Α΄) πλην της παραγράφου 1 Βα του άρθρου 6 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδοντιάτρου κατά περίπτωση: μία μονάδα ανά έτος υπηρεσίας».

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 28-Λογιστική και οικονομική λειτουργία

1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους φορείς που εντάσσονται στον Οργανισμό, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται στον Οργανισμό ως καθολικό διάδοχο αυτών, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων φορέων, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργό, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

Κατ` εξαίρεση: 

α) Η ακίνητη περιουσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην εκείνης του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού-ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ) και της αναφερόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3918/2011 περιέρχεται στην κυριότητα του Κλάδου Σύνταξης του Ιδρύματος. 

β) Η ακίνητη περιουσία του κλάδου ασθένειας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ο οποίος εντάχθηκε στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3655/2008 (Α` 58) περιέρχεται αυτοδικαίως στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 

γ) Τα ακίνητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα οποία στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες, Μονάδες Υγείας, το Κέντρο Διάγνωσης Ιατρικής της Εργασίας και τυχόν λοιπές υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος, καθώς και ο μηχανολογικός, μηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών υγείας, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παραχωρούνται προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στον Οργανισμό, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πληρωμής των αναλογούντων φόρων, τελών, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, εξόδων συντήρησης, καθώς και των αναλογούντων εξόδων για τυχόν απαιτούμενη λειτουργική αναβάθμιση.”

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.22 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

2. Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, μπορεί να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με την παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

3. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του, ο οποίο περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ.. Ο πρώτος προϋπολογισμός καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και υποβάλλεται για έγκριση μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας του.

4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων φορέων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.

5. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α΄) και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

6.α. Με αποφάσεις του Δ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναθέτει υποχρεωτικά τη διαχείριση των επενδύσεών του σε κινητές αξίες όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και την πραγματοποίηση έργων και εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3586/2007 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), σε εξωτερικούς διαχειριστές.

β. Η ανάθεση γίνεται κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄).

γ. Οι συμβάσεις με τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτονται για ορισμένο χρόνο, ενός ή δύο ή τριών ετών, με δυνατότητα ανανέωσής τους για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε συνολική διάρκεια τα τέσσερα έτη. Στη σύμβαση περιγράφονται μεταξύ άλλων οι όροι της διαχείρισης, το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή, καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

δ. Στις συμβάσεις περιλαμβάνεται απαραίτητα όρος για την τήρηση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του άρθρου 17 του Ν. 3586/2007 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, καθώς και για την υποχρέωση ενημέρωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος κάθε μήνα της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 21 του Ν. 3586/2007 , με κοινοποίηση στην αρμόδια διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών του έναντι του Οργανισμού σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία φυλάσσει ή διαχειρίζεται.

ε. Οι εξωτερικοί διαχειριστές, κατά την εκπλήρωση των έργων και εργασιών ακίνητης περιουσίας που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, ενεργούν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και δεν υπόκεινται στην τήρηση των διαδικασιών του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α΄).

στ. Στο υπό διαχείριση επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν επιτρέπεται η απόκτηση κινητών αξιών του διαχειριστή ή εταιρειών του ομίλου αυτού άνω του 5% της αξίας, όπως αυτή προκύπτει από την ημερήσια αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, η διαχείριση του οποίου του έχει ανατεθεί.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε αναγκαίο στοιχείο για την τήρηση μητρώου ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας τους, καθώς και εργοδοτών

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.23 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

8. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, έχει πρόσβαση μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, για το σκοπό άντλησης, συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων, που έχουν σχέση με παροχές και δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.23 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

9. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες: 

α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων 

β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους. 

γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών – απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση. 

δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα. 

ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.23 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιμετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισμένους του και των δαπανών του δύναται να μεταβιβάζει πιστώσεις στους φορείς των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στον Οργανισμό είτε να εκδίδει χρηματικά εντάλματα δαπανών (συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας εν όλω ή εν μέρει)- παροχών των οποίων η αναγνώριση και η εκκαθάριση έχει διενεργηθεί από τα καθ` ύλην αρμόδια όργανα των ανωτέρω φορέων και της Γ.Γ.Κ.Α.

*Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο Τέταρτο ΝΟΜΟΣ 4118/2013 και ισχύει από 6/2/2013

11. Εφόσον με την έναρξη του πρώτου οικονομικού έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισμός από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενεργείται μέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισμών κλάδου υγείας του προηγούμενου οικονομικού έτους των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.

*Όπως προστέθηκε με την παρ.1 Άρθρο 6 Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4047/2012 και ισχύει από 23/2/2012

12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζημίως στις 31.12.2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013. Για την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.

Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι και 30.3.2014.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θεραπευτών ιατρών τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία καταγγελίας των συμβάσεων.

Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων.

Οι συμβάσεις θεραπευτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίες λήγουν στις 30.9.2014 παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2014. παρατείνονται μέχρι και τις 30.9.2014. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής τους και ο αριθμός των επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών.

*Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 52 ΝΟΜΟΣ 4272/2014 και ισχύει από 8/10/2014

13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

*Όπως προστέθηκε με την παρ.3 Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4223/2013 και ισχύει από 31/12/2013

Άρθρο 29-Λοιπές διατάξεις

1.Α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, εφόσον μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 Β)Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 53 ΝΟΜΟΣ 4368/2016 και ισχύει από 21/2/2016

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποδίδονται αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και το Δ.Σ. και καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων του Δ.Σ..

3. Οι συμβάσεις των εντασσόμενων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού, και τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος, η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντάσσονται στο παράρτημα αποζημιούμενων ειδών του ΕΚΠΥ ιατροτεχνολογικά προϊόντα και είδη που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες, ύστερα από αξιολόγηση και επιτυχή διαπραγμάτευση και εφόσον η ένταξή τους δεν συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη σε σύγκριση με τα ήδη χορηγούμενα προϊόντα και είδη. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβάνει στην εισήγησή της και πρόταση για απένταξη ή μη ομοειδών προϊόντων και ειδών. Η μη απένταξη αιτιολογείται ειδικώς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και εκτός ωραρίου εργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η παρ. 4 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) εφαρμόζεται αναλόγως.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 93 ΝΟΜΟΣ 4600/2019 και ισχύει από 9/3/2019

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 4104/1960, καθώς και οι διατάξεις του β.δ. 226/23.2/21.3.1973 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη σε είδος, σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Η αξίωση του Ε.Ο.ΠΎ.Υ. παραγράφεται μετά πενταετία, η οποία αρχίζει από τη γνώση του ζημιογόνου γεγονότος από τον Οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

*Όπως προστέθηκε με την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4272/2014 και ισχύει από 11/7/2014

6. Οφειλές του Οργανισμού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους μέλους της Ε.Ε. είναι δυνατόν να υπάγονται σε συμψηφισμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του προηγουμένου Κανονισμού (EE L284 της 30.10.2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (EE L 149 της 5.7.1971). Η εκάστοτε διμερής συμφωνία, με αντισυμβαλλόμενο φορέα κράτους-μέλους της Ε.Ε., χώρας ΕΟΧ και Ελβετίας, υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό Όργανο, επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού και γνωστοποιείται στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας αυτού. Περιεχόμενο της διμερούς συμφωνίας είναι ο συμψηφισμός εκατέρωθεν οφειλών με καθορισμένη ετήσια συχνότητα και ύψος ποσού εντός του εκάστοτε αντίστοιχου ετήσιου προϋπολογισμού, χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών σε είδος ή των κατ’ αποκοπή ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που διευκολύνει διοικητικά τη διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις λύσεως της συμφωνίας. Οι συμβαλλόμενοι φορείς των δύο κρατών-μελών συμφωνούν και αναγγέλλουν σε ταχθείσες προθεσμίες τις εκατέρωθεν ελεγχθείσες και βεβαιωθείσες οφειλές, τις οποίες προτείνουν να υπαχθούν σε διαδικασία συμψηφισμού. Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Δαπανών Περίθαλψης Ε.Ε. προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου των τιμολογίων οφειλών και απαιτήσεων, καθώς και εκκαθάρισης των οφειλών έναντι των ξένων φορέων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντικείμενο συμψηφισμού δύνανται να είναι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των κρατών-μελών για αποδόσεις του κόστους παροχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36.1 και 2, 63.1 και 87.1, καθώς και 93.1, 2, 4 και 5, 94, 95, 105.1 των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και 574/72 αντίστοιχα, όπως επίσης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, καθώς και τα άρθρα 62 και 63 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009 υπό τον Τίτλο ΙV «Δημοσιονομικές Διατάξεις» και που έχουν υποβληθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων των Κανονισμών (ΕΚ). Πέραν των εκατέρωθεν αποδόσεων που εμπίπτουν σε διαδικασία συμψηφισμού κατά τα οριζόμενα ως ανωτέρω, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να προβαίνουν σε αποδόσεις δαπανών βάσει των ειδικώς οριζομένων στα άρθρα άρθρα 62, 66 παράγραφοι 1, 6769 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 μέσω ανταλλαγής «Ατομικών καταστάσεων πραγματικών δαπανών», έντυπα Ε 125, και «Ατομικών Καταστάσεων μηνιαίων κατ΄αποκοπή ποσών», έντυπα Ε 127 και μέχρι την πλήρη μετάπτωσή τους σε αντίστοιχα Δομημένα Ηλεκτρονικά Έντυπα (Σειρά SEDs) που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009. Για τη δημοσίευση εκάστοτε κειμένου διμερούς συμφωνίας τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας, ως ορίζονται στην εσωτερική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

*Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4486/2017 και ισχύει από 7/8/2017

7. Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών υγείας σε είδος, οι οποίες εκδόθηκαν, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έως τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν παροχές που χορηγήθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, διατηρούνται σε ισχύ.

Από 1.1.2017 παροχές υγείας σε είδος που χορηγήθηκαν αχρεώστητα αναζητούνται αποκλειστικά από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου χορήγησης των παροχών αυτών. Αξιώσεις του ΕΟΠΥΥ που αφορούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Το αυτό ισχύει και για αξιώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίες περιήλθαν στον φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις περί καθολικής διαδοχής.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.11 Άρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016

Άρθρο 30-Τελικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τον οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ενστάσεις ή προσφυγές που αφορούν την εφαρμογή του ανωτέρω ενιαίου κανονισμού εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από εξουσιοδοτημένα όργανα τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 37 ΝΟΜΟΣ 4111/2013 και ισχύει από 25/1/2013

2. Οι παροχές ασθένειας σε χρήμα που προβλέπονται από τους κανονισμούς παροχών των εντασσόμενων στον Οργανισμό κλάδων ή φορέων υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών εξακολουθούν να χορηγούνται από τους φορείς αυτούς.

3. α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, χαρακτηρισμού ανικανότητας προς εργασία οφειλόμενη σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια για αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με την οποία ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) για την παραπομπή σε αυτό θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και με φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Ε.Σ.Υ. ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 54 ΝΟΜΟΣ 4488/2017 και ισχύει από 13/9/2017

4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως αναθέτουσα αρχή, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3580/2007 (Α΄134) αλλά στις κοινές διατάξεις περί προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ.

*Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4461/2017 και ισχύει από 28/3/2017

Άρθρο 31-Συμμετοχή στο Συντονιστικό Συμβούλιο και στο ΣΥΣΠΥ

1. Στην υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) οι λέξεις «Τον Πρόεδρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναπληρωτή του, τον Αντιπρόεδρο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέματα υγείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Οργανισμού οριζόμενο από τον ίδιο».

2. Στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3863/2010 οι λέξεις «τους Προέδρους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και Ο.Α.Ε.Ε. και τους Προέδρους Ο.Π.Α.Δ.,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Οργανισμού οριζόμενο από τον ίδιο».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 3863/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Την κατάρτιση ενιαίων κανόνων αγοράς υπηρεσιών υγείας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και την κατάρτιση ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, για λογαριασμό όλων των ασφαλιστικών οργανισμών και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

4. Στο άρθρο 2 του Ν. 3863/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το ΣΥΣΠΥ λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου με αρμοδιότητα την ανάληψη κάθε δράσης που απαιτείται για την ομαλή ένταξη όλων των υπηρεσιών υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο αναπληρωτής του.»

Άρθρο 32-Ένταξη Νοσοκομείων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ

1. Οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσονται από την 1.6.2011 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσσεται στο Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Αττικής.

Το 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Αγ. Παύλος».

Το ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» εντάσσεται στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «`Αγιος Σάββας».

Το 7ο Νοσοκομείο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας εντάσσεται στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο».

Το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Πολυκλινική».

2. Μετά την ένταξη οι ανωτέρω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης λειτουργούν ως αντίστοιχα παραρτήματα των ανωτέρω νοσοκομείων στα οποία εντάσσονται (φορείς υποδοχής). Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής. Το νοσηλευτικό, το διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης, κατανέμεται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του φορέα υποδοχής με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησής του. Όσοι από το εν λόγω προσωπικό μεταφερθούν στους φορείς υποδοχής μεταφέρονται με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν στον αντίστοιχο φορέα υποδοχής. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

Το προσωπικό του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής – Μαιευτικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μεταφέρεται κατ` εφαρμογή του παρόντος στους φορείς υποδοχής δύναται να καταταγεί μετά τη μεταφορά του στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής κατόπιν υποβολής αιτήσεως προτίμησης εντός προθεσμίας ενός μηνός, εφόσον εργαζόταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατέχει πτυχίο Μαιευτικής και παρείχε νοσηλευτικές υπηρεσίες για τουλάχιστον οκτώ έτη προ της μεταφοράς του. Όσοι δεν κατατάσσονται κατά τα ανωτέρω κατατάσσονται στον κλάδο ΤΕ Μαιών-Μαιευτών.”

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.24 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

3. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό που υπηρετεί στις παραπάνω Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης, καθώς και το αποσπασμένο ή διατεθειμένο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε εξειδικευμένες μονάδες ή τμήμα-τα νοσοκομείων του ΕΣΥ, εφόσον επιθυμεί την ένταξη, μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής. Σε διαδικασίες προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από τους φορείς υποδοχής μπορούν να συμμετάσχουν και οι μεταφερόμενοι στους φορείς αυτούς ιατροί. Όσοι δεν επιθυμούν την ένταξη κατά τα ανωτέρω μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, η οποία είχε διατεθεί από αυτό για την εξυπηρέτηση του σκοπού των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης του, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στους αναφερόμενους στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος φορείς υποδοχής. Μέχρι την 31.12.2011 το Διοικητικό Συμβούλιο των οικείων φορέων υποδοχής υποχρεούται σε διενέργεια απογραφής και σύνταξη σχετικής έκθεσης όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του ή στα οποία αποκτά εμπράγματα δικαιώματα. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα και τα εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών που αποκτώνται καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή του κτηματολογίου. Η έκθεση απογραφής της κινητής περιουσίας καταγράφεται στα οικεία βιβλία των φορέων υποδοχής.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.25 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

5. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τρίτους (εκμισθωτές, προμηθευτές κ.λπ.), καθώς και με ιατρούς και οδοντιάτρους απασχολούμενους με σχέση μίσθωσης έργου, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν τις εντασσόμενες Υπηρεσίες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα και για λογαριασμό του νοσοκομείου, στο οποίο εντάσσονται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 33-Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου του διοικητικού ή του υγειονομικού ή του ιατρικού προσωπικού του Οργανισμού, ο εκπρόσωπος αυτός υποδεικνύεται από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των φορέων και κλάδων της παραγράφου 2 του άρθρου 17.

Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι το διορισμό των προσώπων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του παρόντος, διορίζονται τρεις εκ των Διοικητών ή Προέδρων των ΦΚΑ που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. με τους αναπληρωτές τους.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκροτείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με αρμοδιότητες, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 22, τη μέριμνα για τη στελέχωση του Οργανισμού με το απαιτούμενο προσωπικό, την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Οργανισμού, τη στέγαση των υπηρεσιών του Οργανισμού και την ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του .

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 24 ΝΟΜΟΣ 3965/2011 και ισχύει από 18/5/2011

2.α. Συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού. Το συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:

αα. Τρεις προϊσταμένους Διεύθυνσης που προέρχονται από τους προϊστάμενους Διεύθυνσης των εντασσόμενων φορέων και κλάδων που έχουν ήδη επιλεγεί, με τους αναπληρωτές τους.

αβ. Δύο εκπροσώπους των υπαλλήλων, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος του υγειονομικού προσωπικού με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.

β. Τα μέλη της υποπερίπτωσης αβ΄, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την εκλογή εκπροσώπων σύμφωνα με την περίπτωση η΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

γ. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της υποπερίπτωσης αα΄. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

δ. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε. Γραμματέας του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ίδιου βαθμού του Οργανισμού.

στ. Τα μέλη της υποπερίπτωσης αα΄ της παραγράφου 2, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ζ. Οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:

ζα. Η εξέταση όλων των θεμάτων των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικών και υγειονομικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζβ. Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων.

Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό.

η. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της ένταξης των φορέων του άρθρου 17 στον Οργανισμό και τη μεταφορά σε αυτόν του προσωπικού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

θ. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκ-προσώπων των υπαλλήλων, συνιστάται και συγκροτείται Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) και υπηρεσιακό ή υπηρεσιακά συμβούλια, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 159 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με το δεύτερο άρθρο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄).

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

3.α. Συνιστάται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με έδρα την Αθήνα, πενταμελές προσωρινό υπηρεσιακό συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων, αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών και οδοντιάτρων, μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού. Ειδικά για την υπηρεσιακή και βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι την κατάρτιση σχετικού οργανισμού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η επιστημονική εξέλιξη των ιατρών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται με βάση το Π.Δ. 166/2009 (ΦΕΚ 203 Α΄).

β. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατρών και Οδοντιάτρων συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

βα. Τρεις ιατρούς ή οδοντιάτρους από τους απασχολούμενους στον Οργανισμό, με τους αναπληρωτές τους.

ββ. Δύο εκπροσώπους των ιατρών ή οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των ιατρών και οδοντιάτρων των εντασσόμενων φορέων και κλάδων.

γ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

αα. Την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων μόνιμων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Οργανισμού.

ββ. Την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο οποίο υπάγονταν οι ανωτέρω.

γγ. Το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό.

δ. Η εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων του Οργανισμού πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της πλήρους ένταξής τους στον Οργανισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ..

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των ιατρών ή οδοντιάτρων, συνιστάται και συγκροτείται οριστικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των ιατρών και οδοντιάτρων του Οργανισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η σύσταση – συγκρότηση του ανωτέρω οριστικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι προθεσμίες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 104 του Ν. 3528/2007 αναστέλλονται μέχρι την κατά τα ανωτέρω συγκρότηση των προσωρινών υπηρεσιακών συμβουλίων, και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 45 ΝΟΜΟΣ 4075/2012 και ισχύει από 11/4/2012

4. Έως την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασία που δύναται να ξεκινήσει εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του, τα καθήκοντα αυτά ασκούν οι προϊστάμενοι των εντασσόμενων υπηρεσιών με απόφαση του Διοικητή. Η τοποθέτηση γίνεται σε θέσεις προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου, σε συνάρτηση με τα ουσιαστικά τους προσόντα. Εφόσον δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων, για την τοποθέτηση όλων των προϊσταμένων, οι προϊστάμενοι που δεν τοποθετούνται εξακολουθούν να θεωρούνται προϊστάμενοι έως την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων, τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και διατηρούν το αντίστοιχο μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 20 ΝΟΜΟΣ 4019/2011 και ισχύει από 9/3/2011

5. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Οργανισμού το λογιστικό και οικονομικό έτος θεωρείται ότι αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

6. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι την έγκριση του πρώτου προϋπολογισμού, οι δαπάνες εκτελούνται, από τις πιστώσεις των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, σε ποσοστό που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.27 Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 3984/2011 και ισχύει από 27/6/2011

7. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του Οργανισμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις που διέπουν τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έως την έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας εφαρμόζεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, που έχει καταρτιστεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2 του Ν. 3863/2010 από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ).

9. α. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν το περιεχόμενο της καθολικής διαδοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες που αφορούν μόνο το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτόν. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακόμα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήκε το προσωπικό. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1.1.2012.

γ. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προ της έναρξης ισχύος του ν. 4238/2014 και αφορούν στο προσωπικό που έχει μεταφερθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 και δεν έχουν εκτελεσθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

*Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4486/2017 και ισχύει από 7/8/2017

10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 18 ισχύουν αναδρομικά από 7.2.2011 και όλες οι πληρωμές γίνονται από αυτή την ημερομηνία.

11. Για το χρονικό διάστημα από 1.6.2011 μέχρι 31.12.2011 το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις εντασσόμενες Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, συνεχίζει να λαμβάνει τις πάσης φύσεως αποδοχές του, τις οποίες ελάμβανε πριν τη μεταφορά του, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει για το ως άνω χρονικό διάστημα τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και θα συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευόμενων στις εντασσόμενες μονάδες.

Η δαπάνη της μισθοδοσίας των ειδικευόμενων ιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που υπέγραψαν σύμβαση έναρξης ιατρικής ειδικότητας με τα Νοσοκομεία Υποδοχής του Ε.Σ.Υ. μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) και υπηρετούν από 1.6.2011 στον ενιαίο φορέα υποδοχής, βαρύνει από 1.6.2011 έως 31.12.2011 τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, και συμψηφίζεται με τα εισπρακτέα νοσήλια των νοσηλευομένων στις αναφερόμενες μονάδες. Από 1.1.2012 βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μισθοδοσίας ειδικευόμενων ιατρών στο Ε.Σ.Υ..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του συμψηφισμού και κάθε άλλο σχετικό με το συμψηφισμό θέμα.

*Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4025/2011 και ισχύει από 2/11/2011

12. Οι ιατροί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για ειδίκευση στις Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) μέχρι την 31.5.2011, τοποθετούνται στα Νοσοκομεία (φορείς υποδοχής) στα οποία εντάχθηκαν οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον κατά το χρόνο τοποθέτησής τους δεν έχει κενωθεί οργανική θέση της αντίστοιχης ειδικότητας.

Η εκπαίδευση των ιατρών για την απόκτηση ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τμήματα του φορέα υποδοχής ή άλλων νοσοκομείων της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, με ευθύνη των οικείων Επιστημονικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.

Η τοποθέτηση σε προσωποπαγή ή κενή οργανική θέση πραγματοποιείται, όταν ολοκληρώνει την ειδίκευσή του και αποχωρεί ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως αυτής.

*Όπως προστέθηκε με την παρ.12 Άρθρο 76 ΝΟΜΟΣ 3996/2011 και ισχύει από 5/8/2011

Ποιούς νόμους τροποποίησε: ΝΟΜΟΣ 3868/2010 – Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με τις τελευταίες αλλαγές από το νόμο 4600/2019: Παρ.4 Άρθρο 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση – Φεβρουάριος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ