Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τεσσάρων (4) κενών θέσεων στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του για την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας

προσκαλεί

ειδικευμένους Ιατρούς-Καρδιοχειρουργούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων Μετεκπαιδευόμενων Ιατρών στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα, (τριών θέσεων για τα Κ/Χειρουργικά Τμήματα Ενηλίκων και μιάς θέσης για το Κ/Χειρουργικό Τμήμα Παίδων & Συγγενών Καρδιοπαθειών), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 εδ. (β) και 35 παρ. 1 εδ. (β) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΩΚΚ (Υ4α/127426/11, ΦΕΚ 88 Β/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Ιατρούς-Καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για γνωστικά πεδία αιχμής της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής και παιδοκαρδιοχειρουργικής, καθώς επίσης και για την έρευνα στον τομέα αυτόν. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι ετήσια. Οι επιλεγέντες θα εργασθούν με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στον Καρδιοχειρουργικό Τομέα του ΩΚΚ, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30.04.2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας, αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφα : –  του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου εξωτερικού καθώς και άλλων τίτλων σπουδών
 3. της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 4. του τίτλου ειδικότητας,
 5. της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 6. της αστυνομικής ταυτότητας,
 7. βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, προϋπηρεσίας, γλωσσομάθειας κ.ο.κ., όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
 8. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων και γενικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
 9. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493-103 ή 115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής απασχόλησης στο ΩΚΚ.

Κατά την επιλογή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προηγούμενη ενασχόληση, ακόμη και κατά το στάδιο της ειδικότητας, σε τομείς αιχμής της σύγχρονης καρδιοχειρουργικής, το ερευνητικό ενδιαφέρον και η κατοχή ή η υποψηφιότητα για λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό “κέντρο αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει μια (1) θέση Ιατρού-Καρδιοχειρουργού, Επιμελητή Α’ του Καρδιοχειρουργικού Τομέα, με εξειδίκευση στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς/πνευμόνων. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου και θα υπηρετήσει με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.    

Απαραίτητα προσόντα: (α)  Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος ή Καρδιοχειρουργικής ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική).
(β) Εξειδίκευση στη μεταμόσχευση καρδιάς/πνευμόνων και σχετική εμπειρία σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
(γ)  Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της θέσης.
(δ)  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα: (α)  Διδακτορική διατριβή.
(β)  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
(γ) Έμμισθη αναγνωρισμένη εργασία/εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 8/5/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας.

2.  Αντίγραφα :

 • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αυτή αποκτήθηκε από τα οποία να προκύπτει ιδίως η εξειδίκευση του υποψηφίου στην μεταμόσχευση καρδιάς/πνευμόνων.
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση) και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό “κέντρο αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει μια (1) θέση Ιατρού-Καρδιοχειρουργού, Επιμελητή Α’ του Καρδιοχειρουργικού Τομέα, με εξειδίκευση στις σύγχρονες τεχνικές μικρών θωρακοτομών. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου και θα υπηρετήσει με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.    

Απαραίτητα προσόντα: (α)   Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος ή Καρδιοχειρουργικής ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική).
(β)   Εξειδίκευση στην ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική και σχετική εμπειρία σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
(γ)  Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της θέσης.
(δ)  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα: (α)  Διδακτορική διατριβή.
(β)  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.
(γ) Έμμισθη αναγνωρισμένη εργασία/εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 8/5/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας.

2.  Αντίγραφα :

 • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αυτή αποκτήθηκε από τα οποία να προκύπτει ιδίως η εξειδίκευση του υποψηφίου στην ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική,
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση) και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό “κέντρο αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει μια (1) θέση Ιατρού-Καρδιολόγου, Επιμελητή Α’ της Μονάδας Αναίμακτων Διαγνωστικών Τεχνικών. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου και θα υπηρετήσει με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.    

Απαραίτητα προσόντα: (α) Τίτλος ειδικότητας Καρδιολογίας από χώρα της Ευρώπης ή της Βορείου Αμερικής. (β) Εξειδίκευση στις Αναίμακτες Διαγνωστικές Τεχνικές, με έμφαση στη σύγχρονη υπερηχοκαρδιογραφία και στη διαχείριση ασθενών με δυσλιπιδαιμίες και σχετική εμπειρία σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. (γ) Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της θέσης. (δ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα: (α) Διδακτορική διατριβή. (β) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. (γ) Έμμισθη αναγνωρισμένη εργασία/εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 8/5/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας.

2.  Αντίγραφα :

 • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αυτή αποκτήθηκε από τα οποία να προκύπτει ιδίως η εξειδίκευση του υποψηφίου στις αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές, με έμφαση στη σύγχρονη υπερηχοκαρδιογραφία και ……
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση) και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό “κέντρο αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει μια (1) θέση Ιατρού-Καρδιοχειρουργού, Διευθυντή του Καρδιοχειρουργικού Τομέα, με εξειδίκευση στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς/πνευμόνων. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου και θα υπηρετήσει με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.    

Απαραίτητα προσόντα: (α)  Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος ή Καρδιοχειρουργικής ανάλογα με τη χώρα προέλευσης (Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική) τουλάχιστον από 10ετίας και αποδεδειγμένη εμπειρία και απασχόληση σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα στο αντικείμενο της καρδιοχειρουργικής ενηλίκων. (β) Εξειδίκευση στη μεταμόσχευση καρδιάς/πνευμόνων και σχετική εμπειρία σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. (γ)  Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης (π.χ. θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή). (δ)  Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της θέσης. (ε)  Διδακτορική διατριβή. (στ) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα: (α) Διδακτορική διατριβή. (β) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. (γ) Έμμισθη αναγνωρισμένη εργασία/εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 8/5/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας.

2.  Αντίγραφα :

 • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
 • άλλων τίτλων σπουδών,
 • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 • του τίτλου ειδικότητας,
 • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αυτή αποκτήθηκε από τα οποία να προκύπτει ιδίως η εξειδίκευση του υποψηφίου στην μεταμόσχευση καρδιάς/πνευμόνων.
 • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση) και
 • της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).

4.  Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).

5.  Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.

6.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ