ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Γνωμοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία

Ο Ιατρικός Σύλλογος Σάμου με το υπ’ αριθμόν 18/29-01-2020 έγγραφό του μας ζητεί διευκρινίσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο σε περίπτωση που ιατρός έχει διαγραφεί από τον οικείο ΙΣ λόγω συνταξιοδότησης και μετά από δύο χρόνια αιτείται την επανεγγραφή του στον οικείο ΙΣ χωρίς όμως να έχει ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα:

I.             ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   

 Νόμος 4512/2018

Άρθρο 293 Μέλη

1. Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχόληση ιατρών που δεν έχουν την ιδιότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα, είτε σε μονάδες Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται:

α) να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του ανωτέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη, και

β) να λαμβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το ιατρικό επάγγελμα.

Μέρος του ποσού της περίπτωσης α, ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς-τακτικά μέλη, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον Π.Ι.Σ.

Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 295Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου Εγγραφή

3. Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών, καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο.

4. Για την εγγραφή απαιτείται:

α) αίτηση του ιατρού σε έντυπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου,

β) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν είναι μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων ή, σε περίπτωση μετεγγραφής, υπεύθυνη δήλωση σε ποια ειδικά μητρώα άλλων Ιατρικών Συλλόγων είναι εγγεγραμμένος, καθώς και επίσημη βεβαίωση εγγραφής και μεταβολών του προηγούμενου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίον ήταν εγγεγραμμένος, στην οποία θα αναφέρονται και πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες,

γ) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής,

δ) επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής,

ε) επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος,

στ) επικυρωμένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας, αν υπάρχει,

ζ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, η) βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

θ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι: θα) δεν έχει υποστεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,

θβ) δεν έχει ανακληθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,

θγ) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ατιμωτικό αδίκημα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας,

ι) βεβαίωση του επίσημου ασφαλιστικού οργανισμού ότι κατεβλήθη το ποσό εγγραφής του σε αυτόν:

ια) διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού, η οποία θα πληροί τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ιατρό, ή το νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλη μονάδα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν παρέχει εξαρτημένες υπηρεσίες σε τέτοιες μονάδες, και

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή. Το παράβολο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, να είναι ηλεκτρονικό.

5. Σε περίπτωση μετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 297Μητρώο Μελών – Διαγραφή

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να διαγράψει τους εντός του έτους παραιτούμενους ιατρούς, τους μετατιθέμενους ή μετοικούντες, τους θανόντες, τους λαμβάνοντες σύνταξη γήρατος ή πρόσκαιρης ανικανότητας από τον επίσημο ασφαλιστικό τους οργανισμό, αυτούς που τελεσιδίκως τους επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύσης και αυτούς που με οποιονδήποτε τρόπο απέβαλαν την ιδιότητα του ιατρού. Οι Εισαγγελείς των Δικαστηρίων και οι Ληξίαρχοι, καθώς και ο επίσημος ασφαλιστικός οργανισμός τους, υποχρεούνται να αποστέλλουν αμελλητί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των ιατρών, των ληξιαρχικών πράξεων αυτών, καθώς και της συνταξιοδότησής τους, ολικής ή μερικής.

2. Υπουργική Απόφαση Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768/2019 – ΦΕΚ 1373/Β/22-4-2019 «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγησης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας»

Άρθρο 5 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1.Η χορηγηθείσα βεβαίωση ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:

α. αν ο ιατρός τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του,

β. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν η βεβαίωση/ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη,

γ. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν για μία συνεχή πενταετία ο ιατρός δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη,

δ. αν ο ιατρός διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής, ή διανοητικής βλάβης, ή νοσήματος, ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του Α.Π.Σ.Ι. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από τον ΠΙΣ και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση.

ε. αν ο ιατρός καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.

2.Το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής σε περίπτωση ανάκλησης της βεβαίωσης ανακτάται με νέα βεβαίωση, όταν εκλείψουν οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η ανάκληση. Όταν η ανάκληση οφείλεται σ’ έναν από τους λόγους των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της προηγούμενης παραγράφου, η νέα βεβαίωση χορηγείται μετά από γνώμη του Α.Π.Σ.Ι.

IΙ.              ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα είναι υποχρεωμένος να εγγράφεται στον Ιατρικό Σύλλογο της περιφέρειας στην οποία ασκεί τα καθήκοντα του. Σε περίπτωση που ιατρός ασκεί το επάγγελμα του σε περιφέρεια διαφορετική από εκείνη του Ιατρικού Συλλόγου όπου είναι εγγεγραμμένος, οφείλει να εγγράφεται στο ειδικό μητρώο του Συλλόγου που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα. Σε περίπτωση μετεγγραφής ενός ιατρό από ένα Ιατρικό Σύλλογο σε άλλο, η εγγραφή στο δεύτερο πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την διαγραφή από τον πρώτο. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των ιατρών στους Ιατρικού Συλλόγους καθορίζονται στο άρθρο  295 του νόμου 4512/2018.

Βασικό κριτήριο για την εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο είναι η βεβαίωση ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο είναι αδύνατη εάν ο ιατρός έχει απωλέσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είτε λόγω μη χορήγησης, είτε λόγω ανάκλησης της. Με την υπ’ αριθμόν Γ5α/Γ.Π.οικ.  24768/2019 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι λόγοι ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Ειδικότερα: «Η χορηγηθείσα βεβαίωση ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις: α. αν ο ιατρός τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του, β. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν η βεβαίωση/ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη, γ. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν για μία συνεχή πενταετία ο ιατρός δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη, δ. αν ο ιατρός διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής, ή διανοητικής βλάβης, ή νοσήματος, ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του Α.Π.Σ.Ι. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από τον ΠΙΣ και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση. ε. αν ο ιατρός καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια

Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία ο ιατρός επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί από το Ε.Τ.Α.Α. οφείλει να υποβάλλει πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία α) ημερομηνία εγγραφής β) ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο γ) ότι έχει κατατεθεί το πτυχίο δ) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και ε) η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο (Π.Δ.517/88, δείτε και http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=10938&nt=18&lang=1). Με την διαγραφή από τον οικείο σύλλογο θα όφειλε να ζητηθεί και η ανάκληση της βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Ειδάλλως, η άδεια/ βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος παραμένει ενεργή

Η καταργηθείσα νομοθεσία του A.N. 1565/1939 (ΦEK A/16) προέβλεπε ρητά την ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε περίπτωση συνταξιοδότησης:

«Άρθρο 5. 

1. H στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων εφόσον δεν επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο και θέση σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη, συνεπάγεται την ακύρωση προς άδειας που χορηγήθηκε.
2. H παραίτηση από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται ανάκληση της άδειας που χορηγήθηκε, με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται προς τον οικείο ιατρικό Σύλλογο και προς το οικείο Υγειονομικό Κέντρο».

Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει μόνο τα περί διαγραφής του Ιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο σε περίπτωση συνταξιοδότησης (άρθρο 297 §1 ν. 4512/2018).

Στο τιθέμενο ερώτημα, ο ιατρός συνταξιοδοτήθηκε από το ΕΣΥ και διεγράφη από τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμου χωρίς όμως να ανακληθεί και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του. Εάν η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν έχει ανακληθεί όπως εν προκειμένω, συνεχίζει να είναι ισχυρή, αφού δεν προβλέπεται αυτοδίκαιη ανάκλησή της. Επομένως, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ιατρού είναι εν ισχύ και παράγει έννομα δικαιώματα. Ιατρός που έχει διαγραφεί από Ιατρικό Σύλλογο λόγω συνταξιοδότησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια/ βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος είναι εν ισχύ, έχει δικαίωμα επανεγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο ύστερα από δύο έτη αποχής από την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων, καθώς δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος της υπ’ αριθμόν Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768/2019 Υπουργικής Απόφασης. Λόγος ανάκλησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αδυναμίας εγγραφής στο Ιατρικό Σύλλογο θα συνέτρεχε σε αυτές τις περιπτώσεις εάν ο ιατρός απείχε 5 έτη από το ιατρικό επάγγελμα, οπότε και επιβαλλόταν η ανάκλησή της. Ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος, συνεπώς, πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημα εγγραφής του ιατρού, εφόσον τηρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις μετά από έλεγχο των υπολοίπων δικαιολογητικών και ο ιατρός οφείλει να κοινοποιήσει στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς τα έγγραφα επανεγγραφής του στον Ιατρικό Σύλλογο.

13.02.2020

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ.

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

No URL defined for Wonder PDF Embed