ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με το με ημερομηνία 18/12/2019 και αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ 4045, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε το υπ’ αριθμόν  2512/2019 και ημερομηνία 13/12/2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, στο οποίο τίθεται το εξής ερώτημα, σχετικά με την απαρτία των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Ιατρικών Συλλόγων : 

«Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία έπειτα από τρεις φορές, όπως  αναφέρεται στο Ν.4512/2018, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται απαρτία και ποιο είναι το αμέσως επόμενο νόμιμο όργανο του Συλλόγου  σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της Γ.Σ.» 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Νόμος 4512/2018 – ΜΕΡΟΣ Δ` – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 Άρθρο 271 – Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) 

 1. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. 

 2. Ο Π.Ι.Σ. έχει σκοπό τη διαχείριση ζητημάτων υγείας στην επικράτεια. Ιδίως δε έχει ως σκοπούς: 

 α) Το να επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και διαφύλαξη και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους. 

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Άρθρο 301 – Τακτική – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου συνέρχεται τακτικά εντός διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, εκτάκτως δε όταν αποφασίζει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση, η οποία αναγράφει και το λόγο της σύγκλησης, μελών του Συλλόγου με την ακόλουθη αναλογία: σε Συλλόγους που αριθμούν: α) μέχρι εκατό (100) μέλη, το ήμισυ πλέον ενός, β) μέχρι πεντακόσια (500) μέλη, το ένα τρίτο (1/3), γ) μέχρι χίλια (1000) μέλη, το ένα τέταρτο (1/4) και δ) άνω των χιλίων ενός (1001) μελών, το ένα όγδοο (1/8). Η έγγραφη αίτηση υποβάλλεται προς τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός μηνός από την υποβολή της. Οι αιτούντες πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

 2. α) Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου καλεί τα μέλη του είτε με προσωπικές ατομικές προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται κατά σειρά και τα προς συζήτηση θέματα και οι οποίες αποστέλλονται, τουλάχιστον πριν δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες για τις τακτικές και πριν τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, ταχυδρομικά με απόδειξη αποστολής ή τηλεομοιοτυπικά (φαξ) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με προσωπικό μήνυμα (SMS), εφόσον αποδεικνύεται η αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία αυτής και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση, είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου. 

β) Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Πέραν των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων, μπορεί να συζητηθεί και άλλο θέμα, εφόσον προταθεί τούτο και γίνει δεκτό προς συζήτηση από την πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήματος μελών δεν μπορεί να συζητηθεί κανένα άλλο ζήτημα εκτός από το θέμα για το οποίο συνεκλήθη. 

γ) Τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης μέλη υπογράφουν το ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

 3. α) Για τη συγκρότηση νόμιμης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται επί αριθμού μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα: αα) μέχρι εκατό (100) να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός, ββ) μέχρι πεντακόσια (500) να παρίσταται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) και γγ) άνω των πεντακοσίων (500) να παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

β) Αν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση καλείται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον του αριθμού των μελών που ορίζεται στην περίπτωση α`. 

γ) Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, καλείται δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 24 ωρών από τη ματαίωση της πρώτης, και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται πλέον σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των μελών που ορίζεται στην περίπτωση α`. 

Για την απαιτούμενη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνεται μνεία στην πρόσκληση και τα πρακτικά. 

 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων, ανακοινώνονται δε όλες στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση απορρίπτεται και μπορεί να επανασυζητηθεί μία φορά και κατά την ίδια ακόμα συνεδρίαση, εφόσον υποστεί τροποποιήσεις. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά εκείνων ή εκείνου που διατυπώνει την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν η ψηφοφορία είναι μυστική, οπότε αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά, η τυχόν δε νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη. 

 5. α) Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και, αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος. 

β) Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση των Ιατρικών Συλλόγων λαμβάνονται κατ` αρχήν με ανάταση της χειρός. Λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία κατόπιν ονομαστικής κλήσης για τα γενικά και σοβαρά ζητήματα, εφόσον υποβλήθηκε σχετική έγγραφη ή προφορική πρόταση του ενός τετάρτου (1/4) των παρόντων μελών, και με μυστική ψηφοφορία μέσω ψηφοδελτίων, όταν πρόκειται για εκλογή προσώπων ή προσωπικά ζητήματα και όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη απόφασή του. 

γ) Κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, τα ονόματα και η ιδιότητα των μελών που έλαβαν το λόγο, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων. 

 6. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση συζητούνται υποχρεωτικά: 

α) ο απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, 

β) ο οικονομικός απολογισμός του προηγουμένου έτους, 

γ) ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, 

δ) η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 

ε) κάθε άλλο θέμα της ημερήσιας διάταξης που ανάγεται στους σκοπούς του Συλλόγου. 

 1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Ιατρικών Συλλόγων πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου καλεί τα μέλη του συλλόγου στη ΓΣ με έναν από τους προβλεπόμενους στο νόμο τρόπους, ήτοι είτε με ατομικές προσκλήσεις είτε με γενική πρόσκληση που δημοσιεύεται σε μία ή δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και τοιχοκολλάται στην έδρα του Ιατρικού Συλλόγου.  

Σε περίπτωση αδυναμίας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται και καλείται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση εντός 24 ωρών. Αν υπάρξει έλλειψη απαρτίας στην επαναληπτική συνεδρίαση, τότε καλείται δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση εντός 24 ωρών από την πρώτη επαναληπτική.  

Με βάση το νόμο τα ποσοστά απαρτίας καθορίζονται ως εξής: 

 • Για σύλλογο με ταμειακά ενήμερα μέλη μέχρι 100, απαιτείται: 
 • Στην πρώτη ΓΣ, ελάχιστη απαρτία ½ +1 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην πρώτη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία ¼ των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην δεύτερη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/8 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Για σύλλογο με ταμειακά ενήμερα μέλη από 101 μέχρι 500, απαιτείται: 
 • Στην πρώτη ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/3 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην πρώτη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/6 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην δεύτερη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/12 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Για σύλλογο με ταμειακά ενήμερα μέλη άνω των 501, απαιτείται: 
 • Στην πρώτη ΓΣ, ελάχιστη απαρτία ¼ των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην πρώτη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/8 των ταμειακά ενήμερων μελών. 
 • Στην δεύτερη επαναληπτική ΓΣ, ελάχιστη απαρτία 1/16 των ταμειακά ενήμερων μελών. 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο υπολογισμός του ποσοστού απαρτίας της τακτικής ΓΣ γίνεται επί των ταμειακά ενήμερων μελών με δικαίωμα ψήφου και δεν συνυπολογίζονται τα μέλη με δικαίωμα ψήφου που δεν είναι ταμειακώς ενήμερα ούτε μέλη που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό κατάλογο. Επίσης, το ποσοστό απαρτίας της πρώτης και δεύτερης επαναληπτικής ΓΣ υπολογίζεται επί τη βάση του ποσοστού που απαιτείται στην πρώτη τακτική ΓΣ και όχι επί του συνόλου των μελών του Συλλόγου.  

Ο νόμος 4512/2018 δεν προβλέπει τρίτη επαναληπτική ΓΣ με μικρότερο ποσοστό απαρτίας σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη απαρτίας και στη δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση. Συνεπώς, υπάρχει κενό νόμου σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας στην δεύτερη επαναληπτική ΓΣ. 

Το κενό νόμου από το νομοθέτη είναι είτε εκούσιο είτε ακούσιο. Εν προκειμένω, εάν το ως άνω κενό νόμου ερμηνευθεί ως εκούσιο, συνεπάγεται πως ο νομοθέτης δεν επιθυμεί τη σύγκληση τρίτης επαναληπτικής ΓΣ με ακόμη μικρότερη απαρτία από τις προβλεπόμενες. Σε αυτήν την περίπτωση, η ελάχιστη απαρτία θα είναι πάντοτε η ελάχιστη απαρτία της δεύτερης επαναληπτικής ΓΣ. Εάν το ως άνω κενό νόμου ερμηνευθεί ως ακούσιο, συνεπάγεται πως θα πρέπει να τύχει αναλογικής εφαρμογής μια άλλη διάταξη νόμου. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε να εφαρμοσθούν αναλογικά οι διατάξεις περί σωματείου του Αστικού Κώδικα (καθώς οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν σωματειακό χαρακτήρα) όπου δεν προβλέπεται ελάχιστη απαρτία και, επομένως, θα δύνατο να συγκληθεί τρίτη επαναληπτική ΓΣ χωρίς ελάχιστη απαρτία αλλά με απλή παρουσία μελών. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως: 

1. οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 

2. η εγγραφή των ιατρών είναι υποχρεωτική στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, 

3. οι αποφάσεις της ΓΣ του Ιατρικού Συλλόγου είναι υποχρεωτικές για τον ιατρό-μέλος, 

δεν μπορούν να τύχουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις των σωματείων στους ιατρικούς συλλόγους και το κενό νόμου πρέπει να θεωρηθεί ως εκούσιο, ήτοι ο νομοθέτης θεωρεί πως δεν μπορεί να συγκληθεί ΓΣ με μικρότερο ποσοστό απαρτίας από αυτό που προβλέπεται στην δεύτερη επαναληπτική ΓΣ. Συνεπώς, το ποσοστό απαρτίας της δεύτερης επαναληπτικής ΓΣ είναι το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απαρτίας σε κάθε περίπτωση τρίτης, τέταρτης κοκ επαναληπτικής ΓΣ. Άλλωστε, η έγκριση του προϋπολογισμού-απολογισμού από ΓΣ με απαρτία μικρότερη της προβλεπόμενης ενέχει ανασφάλεια δικαίου τόσο για τον ίδιο τον ιατρικό σύλλογο όσο και για τα μέλη που επικύρωσαν μία απόφαση σε ΓΣ με μη προβλεπόμενη απαρτία. 

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή των ιατρών-μελών του Ιατρικού Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις του οικείου Ιατρικού Συλλόγου αποτελεί καθήκον τους και υποχρέωση που πηγάζει από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και το επάγγελμα-λειτούργημα που ασκούν. Επομένως, η κατ’ επανάληψη και εσκεμμένη απουσία ιατρού-μέλους από τις συνελεύσεις του οικείου Ιατρικού Συλλόγου μπορεί να θεωρηθεί συμπεριφορά που χρήζει πειθαρχικής αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.  

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ