ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Γνωμοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το από 13/11/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.3692 έγγραφο του μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 2033ΗΥ και ημερομηνία 31/10/2019 ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου το οποίο αφορά ερώτημα Παιδιάτρου, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, η οποία εργάζεται στο ΤΟΜΥ Αλεξανδρούπολης, σχετικά με το εάν μπορεί να δώσει παραπεμπτικό για φυσιοθεραπείες σε ασθενείς της. 

1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ν.4489/2017: Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κλπ ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ.Υγείας 

Άρθρο 5: Τοπικές Μονάδες Υγείας  

1. Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) συστήνονται ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.. Οι Το.Μ.Υ. στελεχώνονται από μία Ομάδα Υγείας. 

2. Οι Το.Μ.Υ. λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν σκοπό: 

α) την προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, 

β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, 

γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 

δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, 

ε) την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και παραπομπή τους, εφόσον αυτό απαιτείται, στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία, 

στ) την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, 

ζ) τη συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη μονάδα και κατ` οίκον, 

θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας – κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες Π.Φ.Υ., 

η) τη συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες, 

ι) την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας και αντίστοιχα την αναγνώριση και ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς εξαρτήσεων, 

ια) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους, 

ιβ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, επιδημιολογικών στοιχείων και δεικτών υγείας και φροντίδας του πληθυσμού ευθύνης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, που συντελείται με ευθύνη του οικείου περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.. 

 Άρθρο 6 – Οικογενειακός ιατρός 

1. Ο οικογενειακός ιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

 

  1. ΥΑ ΕΑΛ//2018(ΥΑΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157ΦΕΚΒ48982018):Τροπ. ΥΑ 2018 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του (ΕΟΠΥΥ) 

Άρθρο 39 – ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2. Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται από τους ιατρούς σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού. 

Στο παραπεμπτικό γίνεται αναφορά σε παθολογία ή συμπτωματολογία συγκεκριμένης ανατομικής περιοχής του σώματος. Απαραίτητη είναι η σύνδεση κάθε παραπεμπτικού με το αντίστοιχο ICD10 ενώ ο παραπέμπων ιατρός δύναται να αναγράφει και το είδος των πράξεων που απαιτούνται. 

Άρθρο 45 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ  

5. Οι κατηγορίες διαταραχών που εμπίπτουν στις προβλέψεις του παρόντος άρθρου είναι, 

 – χρόνιες κινητικές διαταραχές, συγγενείς και επίκτητες, 

 – νοητικές διαταραχές, 

 – ψυχικές διαταραχές, 

 – ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου, 

 – ειδικές αναπτυξιακές κινητικές διαταραχές, 

 – μικτές διαταραχές, 

 – ειδικές μαθησιακές διαταραχές, 

 – διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

 – νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

 – διαταραχές συμπεριφοράς (F10-F19), 

 – αισθητηριακές διαταραχές (ακοής και όρασης), 

 – διαταραχές στοματοπροσωπικής κινητικότητας και φώνησης, 

 – περιπτώσεις παιδιών με ένδειξη πρώιμης παρέμβασης, 

 – περιπτώσεις νεογνών υψηλού κινδύνου. 

6. Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις, σε περιπτώσεις παιδιών και εφήβων μέχρι 18 ετών, παρέχονται μετά από ηλεκτρονική γνωμάτευση: 

α) από παιδοψυχίατρους και κατ` εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, 

β) από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας, 

γ) από παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία, 

δ) από παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία, 

ε) από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα, 

στ) από ιατρούς ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας και οφθαλμολογίας σε περιπτώσεις παιδιών με αισθητηριακές διαταραχές, 

ζ) από ορθοπαιδικούς σε περιπτώσεις μετεγχειρητικών κινητικών προβλημάτων ή ως συνέπεια μαιευτικής παράλυσης από κλινική Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής, Κέντρων Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ή από ιατρούς που ασκούν ελεύθερο ιατρικό επάγγελμα, πιστοποιημένους στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ. 

Οι γνωματεύσεις θα αναγράφουν τις πράξεις θεραπείας ανάλογα με τη διάγνωση και τη βαρύτητα της νόσου και θα περιγράφουν τα ελλείμματα στην νοητική λειτουργία, στην γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες τις διαταραχές στην συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση καθώς και την επίπτωση στην λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων. 

Οι γνωματεύσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε καθορισμένη από τον Οργανισμό ηλεκτρονική διεύθυνση και θα προεγκρίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα (εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους) μετά από ειδική διαδικασία κι από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο που θα ορίσει το Δ.Σ. του Οργανισμού. 

Οι λεπτομέρειες της παρούσης θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του οργανισμού. 

Οι παθήσεις με βάση τον κωδικό νόσου (ICD10) για τις οποίες θα δύνανται οι ιατροί να γνωματεύουν αυτές τις θεραπείες, ο αριθμός των θεραπειών και το είδος των θεραπειών, ανά κατηγορία διαταραχών, καθώς και η διάρκεια της ισχύος των γνωματεύσεων θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης που θα δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και θα αποτελεί παράρτημα του παρόντος άρθρου.

ΥΑ Γ3γ//2016 (ΥΑ Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ Β 1115 2016) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ / ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) 

 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0%) 10 
  1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (To.M.Y.) αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του Κέντρου Υγείας και συστήνονται με απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Σκοπός τους είναι, ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, η φροντίδα για την υγεία του πληθυσμού που καλύπτουν, η πρόληψη και η διαχείριση μεταδιδόμενων ή μη νοσημάτων, η παρακολούθηση της υγείας των ασθενών που καλύπτονται από αυτές, η αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, η συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες κλπ (ν.4486/2017 άρθρο 5 παράγραφος 2). 

Οι Ιατροί που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στις Το.Μ.Υ. είναι οι οικογενειακοί ιατροί (ν.4238/2014 άρθρο 5 παράγραφος 4β΄). Οι οικογενειακοί ιατροί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό τον οποίο εξυπηρετούν. Για την εξυπηρέτηση του ενήλικου πληθυσμού ορίζονται ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας και για την εξυπηρέτηση του παιδικού πληθυσμού ορίζονται παιδίατροι. 

Μεταξύ των υπολοίπων αρμοδιοτήτων, ο ιατρός έχει δικαίωμα να εκδίδει παραπεμπτικά στους ασθενείς που εξυπηρετεί για διενέργεια περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων. Τα παραπεμπτικά που εκδίδουν πρέπει να αφορούν ιατρικές εξετάσεις και πράξεις συναφείς με την ειδικότητα του οικογενειακού ιατρού. Το παράρτημα της υπ’αριθμόν  Γ3γ//2016 (ΥΑ Γ3γ/οικ. 28501 ΦΕΚ Β΄ 1115/2016) ορίζει τις κατηγορίες ιατρικών πράξεων που μπορούν να συνταγογραφήσουν οι ιατροί ανάλογα με την ειδικότητα τους. Συγκεκριμένα, οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης συνεδριών φυσικοθεραπείας μέχρι το όριο των 10 συνεδριών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΥΑ ΕΑΛ//2018 (ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 ΦΕΚ Β΄ 4898/2018) «Τροπ. ΥΑ 2018 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ», τα παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες πρέπει να γίνονται από ιατρούς σχετικούς με την πάθηση της ειδικότητας.  

Στο άρθρο 45 της ίδιας Απόφασης γίνεται μνεία στις ειδικές θεραπείες παιδιών και εφήβων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι φυσικοθεραπείες. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 ορίζεται ότι για τις ειδικές θεραπείες απαιτείται ηλεκτρονική γνωμάτευση από παιδοψυχίατρους και κατ΄ εξαίρεση σε παραμεθόριες περιοχές, από ψυχίατρο ενηλίκων, από ιατρούς ειδικότητας νευρολογίας, από παιδίατρους εξειδικευμένους στην νευρολογία, από παιδίατρους με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία, από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σε περιπτώσεις με κινητικά, νευρολογικά και μικτά προβλήματα. 

Συνεπώς, και προς απάντηση στο ερώτημα της Παιδιάτρου του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, οι παιδίατροι έχουν δικαίωμα να δίνουν παραπεμτπικά για φυσικοθεραπείες σε παιδικούς ασθενείς μέχρι το όριο των 10 συνταγογραφήσεων  φυσικοθεραπειών, αφού αυτές είναι γενικές και αφορούν όλους τους γιατρούς βάσει ειδικότητας και μόνο αυτό ως κριτήριο. 

Ωστόσο, για ειδικές θεραπείες στις οποίες περιλαμβάνονται οι φυσικοθεραπείες και αφορούν τις κατηγορίες διαταραχών του άρθρου 45 παρ. 5, απαιτείται εξειδίκευση σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες παιδιάτρων (εξειδικευμένους στην νευρολογία, με ειδική εκπαίδευση στην αναπτυξιολογία), προκειμένω να εκδίδει παραπεμπτικά φυσιοθεραπείας σε παιδικούς ασθενείς. 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος,

Ευάγγελος Κατσίκης,

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020