ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗ ΕΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Αθήνα,13/03/2020 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πέλλας, με το υπ’ αριθμόν 4066 και ημερομηνία 12/12/2019 έγγραφό του,  το οποίο διαβιβάστηκε με το με ημερομηνία 15/01/2020 και ΑΠ Π.Ι.Σ.: 42226 του Π.Ι.Σ., θέτει το ερώτημα σχετικά με το ποιες είναι οι σωστές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει για την εγγραφή ιατρού από το εξωτερικό, η οποία δεν ήταν ποτέ εγγεγραμμένη σε Ιατρικό Σύλλογο της Ελλάδας. 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Νόμος 4512/2018 

Άρθρο 294 –Μέλη – Αλλοδαποί 

Αλλοδαποί που δικαιούνται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και εθνικότητας, εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη των Ιατρικών Συλλόγων και έχουν τα ίδια με τα λοιπά μέλη δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς επίσης και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Άρθρο 295 –Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου – Εγγραφή 

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: 

 α) μητρώο των μελών αυτού με βάση τον ΑΜΚΑ, το οποίο κάθε μήνα επικαιροποιείται και κοινοποιείται προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με όλες τις μεταβολές, ιδίως νέες εγγραφές, μετεγγραφές, πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών, έως ότου λειτουργήσει σύστημα ηλεκτρονικής απευθείας (online) διασύνδεσης με τον Π.Ι.Σ., στο οποίο υποχρεωτικά θα ενταχθούν όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, 

 β) ειδικό μητρώο μελών για τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους, 

 γ) μητρώο εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και 

 δ) μητρώο ιδιωτικών κλινικών. 

Ακριβή αντίγραφα των μητρώων των περιπτώσεων β`, γ` και δ` υποχρεούται ο Ιατρικός Σύλλογος να υποβάλει στον Π.Ι.Σ. και να τα επικαιροποιεί με τις επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος- Δεκέμβριος). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των μητρώων και αμελλητί των επερχόμενων μεταβολών στους τιθέμενους χρόνους θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τιμωρείται πειθαρχικά. Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν. Η εισφορά αυτή ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εγγράφονται στα μητρώα των περιπτώσεων γ` και δ `υπόκεινται σε όλες τις κείμενες διατάξεις της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας, για την ορθή εφαρμογή των οποίων ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας. 

2. Η μη εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο ή στα ειδικά μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ή η παράλειψη δήλωσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτική κλινική ή εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρικό Σύλλογο. 

Τα γραφεία προσωπικού των δημοσίων δομών υγείας καθώς και τα γραφεία προσωπικού ή οι εργοδότες των ιδιωτικών δομών υγείας υποχρεούνται να ζητούν από τον ιατρό, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν, βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

3. Στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός, με αίτησή του, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Πριν την εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο απαγορεύεται η από τον ιατρό άσκηση του επαγγέλματος αυτού. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους ιατρούς που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών, καθώς και για τις ιατρικές εταιρείες και ιδιωτικές κλινικές που εγγράφονται στο αντίστοιχο μητρώο. 

4. Για την εγγραφή απαιτείται: 

α) αίτηση του ιατρού σε έντυπο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, 

β) υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν είναι μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο άλλων Ιατρικών Συλλόγων ή, σε περίπτωση μετεγγραφής, υπεύθυνη δήλωση σε ποια ειδικά μητρώα άλλων Ιατρικών Συλλόγων είναι εγγεγραμμένος, καθώς και επίσημη βεβαίωση εγγραφής και μεταβολών του προηγούμενου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίον ήταν εγγεγραμμένος, στην οποία θα αναφέρονται και πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες, 

γ) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου καθώς και επίσημη μετάφρασή του αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, 

δ) επικυρωμένο αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής, 

ε) επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, 

στ) επικυρωμένο αντίγραφο λήψης τίτλου ειδικότητας, αν υπάρχει, 

ζ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 

η) βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

θ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι:  

θα) δεν έχει υποστεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,  

θβ) δεν έχει ανακληθεί ή ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος,  

θγ) δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε ατιμωτικό αδίκημα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας, 

ι) βεβαίωση του επίσημου ασφαλιστικού οργανισμού ότι κατεβλήθη το ποσό εγγραφής του σε αυτόν: 

ια) διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης του ιατρού, η οποία θα πληροί τις εκάστοτε διατάξεις που ισχύουν για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία ιατρό, ή το νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή άλλη μονάδα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν παρέχει εξαρτημένες υπηρεσίες σε τέτοιες μονάδες, και 

ιβ) παράβολο που ορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ο ιατρός αιτείται την εγγραφή. Το παράβολο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, να είναι ηλεκτρονικό. 

5. Σε περίπτωση μετεγγραφής, η εγγραφή στο νέο Σύλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τη διαγραφή του ιατρού από τον προηγούμενο, ηλεκτρονικά. Ο ιατρός υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει αυτοπροσώπως για να επιβεβαιώσει τη μετεγγραφή του. Σε διαφορετική περίπτωση, διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

  1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Η εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής είναι υποχρεωτική για κάθε ιατρό ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του ιατρού εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του οικείου ιατρικού συλλόγου. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική για πρόσωπο που δεν ασκεί το ιατρικό λειτούργημα εντός των ορίων του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.  

Ως προς την εγγραφή ιατρού που εργάζεται στο εξωτερικό και πρώτη φορά αιτείται την εγγραφή του σε οικείο ιατρικό σύλλογο (είτε στο γενικό είτε στο ειδικό μητρώο), ο Ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να εφαρμόσει τις γενικές διατάξεις που παρατίθενται ανωτέρω (άρθρο 295) περί εγγραφής νέου μέλους σε ιατρικό σύλλογο και, συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξει την πληρότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων και τη νομιμότητα της αίτησης (άρθρο 295 παράγραφος 4). Ο νόμος δεν καθιερώνει διαφορετική διαδικασία ή διαφορετικές προϋποθέσεις εγγραφής για ιατρό κάτοικο της αλλοδαπής ή για κάτοικο της ημεδαπής και σε κάθε περίπτωση προσκομίζονται τα ίδια προσδιοριζόμενα στο νόμο δικαιολογητικά.  

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

No URL defined for Wonder PDF Embed

ΠΡΟΣΦΑΤΑ