ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 14/2/2020 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε με το αριθμόν πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ:4042/18-12-2019 το υπ’ αριθμόν 359 και με ημερομηνία 17-12-2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας με το οποίο τίθενται τα εξής ερωτήματα: 

1.Εάν υφίσταται ανώτερος αριθμός ιατρικών υπευθυνοτήτων που δύναται να λάβει ένας ιατρός από έναν Ιατρικό Σύλλογο και εάν ο ανώτερο αριθμός είναι προκαθορισμένος εκ του νόμου ή υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Ιατρικού Συλλόγου, όπως έχει συμβεί σε αρκετούς Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, 

2.Εάν είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου κάθε φορέα ή κάθε τμήματος ΠΦΥ καθ’ όλο το δηλωθέν ωράριο λειτουργίας του ιατρείου και αν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα τα δύο ιατρεία των οποίων έχει ο ίδιος ιατρός χωρίς τη φυσική του παρουσία σε ένα εκ των δύο, 

3.Τι ισχύει σχετικά με τους ιατρούς οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι ιατροί των Κέντρων Υγείας, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, 

4.Οι ιατροί του Δημοσίου, οι οποίοι απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, πρέπει να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή ισχύει κάτι πέραν του Νόμου 4512/2018 άρθρο 293; 

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν 4512/2018

Άρθρο 293  – Μέλη 

1. Κάθε ιατρός που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος ως μέλος σε έναν Ιατρικό Σύλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι στρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ασφαλιστικών οργανισμών, εγγράφονται υποχρεωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου ασκούν το επάγγελμά τους και βρίσκεται η υπηρεσία τους. Απαγορεύεται η απασχόληση ιατρών που δεν έχουν την ιδιότητα μέλους Ιατρικού Συλλόγου ή δεν είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα, είτε σε μονάδες Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας είτε Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

2. Ιατροί που ασκούν το επάγγελμα σε περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου από αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι υποχρεούνται: 

α) να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του ανωτέρω Ιατρικού Συλλόγου, καταβάλλοντας σε αυτόν ποσό που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο της εισφοράς που καταβάλλουν τα τακτικά μέλη, και 

β) να λαμβάνουν βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου ασκούν παράλληλα το ιατρικό επάγγελμα. 

Μέρος του ποσού της περίπτωσης α`, ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τους ιδιώτες ιατρούς-τακτικά μέλη, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σύλλογο στον Π.Ι.Σ. 

Τα μέλη που εγγράφονται στο ειδικό μητρώο δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

3. Απαγορεύεται η πλανοδιακή παροχή υπηρεσιών σε Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες δομές υγείας. Επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να παρέχουν άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Παράβαση του ιατρού σχετιζόμενη με την άδεια ή βεβαίωση που του έχει παρασχεθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, και ιδίως παράβαση ως προς το χρόνο διάρκειάς της, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα αυτού. Ταυτοχρόνως, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, λόγω της παράβασης, να ανακαλέσει την άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας και να αρνηθεί τη χορήγηση νέας. 

4. Ιατροί του δημοσίου, που απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, πρέπει να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν αποσπασθεί χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφοράς. 

 Άρθρο 295 – Μητρώα Ιατρικού Συλλόγου – Εγγραφή 

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί: 

α) μητρώο των μελών αυτού με βάση τον ΑΜΚΑ, το οποίο κάθε μήνα επικαιροποιείται και κοινοποιείται προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με όλες τις μεταβολές, ιδίως νέες εγγραφές, μετεγγραφές, πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών, έως ότου λειτουργήσει σύστημα ηλεκτρονικής απευθείας (online) διασύνδεσης με τον Π.Ι.Σ., στο οποίο υποχρεωτικά θα ενταχθούν όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι, 

β) ειδικό μητρώο μελών για τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους, 

γ) μητρώο εταιρειών που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και 

δ) μητρώο ιδιωτικών κλινικών. 

Ακριβή αντίγραφα των μητρώων των περιπτώσεων β`, γ` και δ` υποχρεούται ο Ιατρικός Σύλλογος να υποβάλει στον Π.Ι.Σ. και να τα επικαιροποιεί με τις επερχόμενες εκάστοτε μεταβολές στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιος- Δεκέμβριος). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των μητρώων και αμελλητί των επερχόμενων μεταβολών στους τιθέμενους χρόνους θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου και τιμωρείται πειθαρχικά. Με την εγγραφή στα ειδικά μητρώα κλινικών ή εταιρειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς για κάθε έτος προς τον Ιατρικό Σύλλογο και αναλογικά προς τον Π.Ι.Σ., ανάλογα με τον αριθμό των ιατρών που απασχολούν. Η εισφορά αυτή ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Οι εταιρείες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες και εγγράφονται στα μητρώα των περιπτώσεων γ` και δ` υπόκεινται σε όλες τις κείμενες διατάξεις της ιατρικής δεοντολογίας και νομοθεσίας, για την ορθή εφαρμογή των οποίων ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας. 

2. Η μη εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο ή στα ειδικά μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ή η παράλειψη δήλωσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτική κλινική ή εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η παράλειψη εγγραφής κλινικής ή εταιρείας παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα ειδικά μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου επισύρει ποινή προστίμου χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ που εισπράττονται από αυτόν κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ιατρικό Σύλλογο. 

Τα γραφεία προσωπικού των δημοσίων δομών υγείας καθώς και τα γραφεία προσωπικού ή οι εργοδότες των ιδιωτικών δομών υγείας υποχρεούνται να ζητούν από τον ιατρό, πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν, βεβαίωση εγγραφής του στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

ΠΔ 84/2001 

Άρθρο 11 – Ιατρικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

1. Αδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση ότι μόνη η ιδιότητα του εταίρου δεν προσδίδει στον ιατρό, κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, την ιδιότητα του εμπόρου. Οι εταιρείες αυτές έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και συνιστώνται, εποπτεύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των παρακάτω ειδικών προϋποθέσεων: 

β. Ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιριών συνίσταται, “και”, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας. 

γ. Η άδεια λειτουργίας περιέχει ειδική αναφορά στον αριθμό, την κατηγορία και το είδος των ιατρείων (οδοντιατρείων) και εργαστηρίων του φορέα Π.Φ.Υ, στις ειδικότητες των ιατρών (οδοντιάτρων) που θα παρέχουν υπηρεσίες, καθώς και στα ονόματα των Επιστημονικά Υπεύθυνων και του Επιστημονικού Διευθυντή. 

δ. Δεν αποκλείεται η σύσταση εταιρείας για μία (1) ή δύο (2) Μονάδες ιδιωτικού ιατρείου (οδοντιατρείου) ή ιδιωτικού εργαστηρίου. 

ε. Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του παρόντος. 

στ. Οι κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. 

ζ. Ο Επιστημονικός Δ/ντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό (οδοντιατρικό) σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού (οδοντιατρικού) συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη. 

θ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. 

ι. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή. 

ια. Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

ιβ. Ιατρικές Εταιρείες που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τμήματα και σύνολο ιατρικού και λοιπού προσωπικού περισσότερο από είκοσι πέντε (25) άτομα, υποχρεούνται στην δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή ο οποίος έχει την διοικητική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη στη θέση αυτή είναι πτυχίο Α.Ε.I. και τουλάχιστον πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε διοίκηση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

4. Επί Ανωνύμων Εταιριών ισχύουν τα εξής: 

α. Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75). 

ε. Κάθε πρακτικό του Δ.Σ με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών, με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε. και 17 παρ. 2 του παρόντος Π. Δ/τος. 

5. Το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δημοσίευσή του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού προς τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και η κατόπιν αυτού εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα αιτουμένων μελών. 

7. Οι συμβάσεις με το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. για την παροχή υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους, καταρτίζονται μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων των εταιριών του παρόντος άρθρου και των αντίστοιχων ασφαλιστικών οργανισμών. 

8. Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος δεν δύνανται να είναι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας. 

ΥΑ Υ3β//2012 (ΥΑ Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΦΕΚ Β 713 2012): Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων & πολυοδοντιατρείων  

Άρθρο 5 –Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου και πολυοδοντιατρείου, που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (β) έως και (ιγ) της ανωτέρω παραγράφου, απαιτείται επιπλέον: 

α. Βεβαίωση του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων ιατρών ή οδοντιάτρων του ιδιωτικού πολύιατρείου και πολυοδοντιατρείου στην περίπτωση που δεν είναι μέλη του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας. 

β. Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού ιατρικού συνεταιρισμού. 

γ. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστημονικά υπευθύνων και των ιατρών ή οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 

Άρθρο 6 –Επιτροπή ελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων 

1. Στην έδρα κάθε Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

α. Ένα μέλος του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου αντίστοιχα, 

β. Έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Υγιεινολόγο Μηχανικό ο οποίος θα ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. To TEE ή το οικείο περιφερειακό τμήμα αυτού οφείλει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το αίτημα του οικείου Συλλόγου να προτείνει το μέλος αυτό. Μετά την πάροδο του άνω διαστήματος ορίζεται από τον οικείο σύλλογο, χωρίς πρόταση του TEE ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. 

γ. Έναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περίπτωση αδυναμίας όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου. 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη και τυχόν αμοιβή των μελών, που καταβάλλεται από το Σύλλογο. 

2. Έργο της επιτροπής είναι: 

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο. 

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους. 

γ. Η εισήγηση για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις της του Π.Δ 84/2001. 

Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ ή ελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγοριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής. Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να συσταθούν περισσότερες της μίας Επιτροπές, η κάθε μια όμως θα καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο εκάστοτε Ιατρικός Σύλλογος είναι το αρμόδιο όργανο για να εγκρίνει τον ορισμό ιατρού ως επιστημονικά υπευθύνου μίας μονάδας πρωτοβάθμιας υγείας. Ο ιατρός, προκειμένου να λάβει τον τίτλο του επιστημονικά υπεύθυνου, πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας αντίστοιχο με το αντικείμενο για το οποίο ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος. Ο νόμος δεν ορίζει ανώτατο αριθμό επιστημονικών υπευθυνοτήτων που μπορεί να αναλάβει ένας ιατρός. Ωστόσο, από το νόμο προκύπτει πως ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας μίας μονάδας ΠΦΥ. Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικού υπεύθυνου, τότε τον αντικαθιστά ο εκ των προτέρων ορισμένος αντικαταστάτης του. Συνεπώς, ο εκάστοτε ιατρός μπορεί να αναλάβει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε επιπλέον μονάδα ΠΦΥ αλλά τούτο συνεπάγεται την υποχρεωτική παρουσία του καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας της εκάστοτε μονάδας ΠΦΥ που έχει αναλάβει καθήκοντα επιστημονικού υπευθύνου. Ο οικείος ΙΣ είναι αρμόδιος να δίνει οδηγίες στα μέλη του περί του ορίου ανάληψης της θέσης του επιστημονικού υπεύθυνου ώστε να διαφυλάξει το ιατρικό επάγγελμα, όπως στην περίπτωση του ΙΣ Αθηνών ο οποίος έχει ενημερώσει τα μέλη του πως μπορούν να αναλάβουν μέχρι 2 θέσεις επιστημονικού υπεύθυνου. Συνεπώς, ως προς το πρώτο ερώτημα, δεν υφίσταται στο νόμο ανώτατο όριο επιστημονικών υπευθυνοτήτων που μπορεί να λάβει ένας ιατρός αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν πως η ιδιότητα του επιστημονικού υπεύθυνου συνεπάγεται την υποχρεωτική παρουσία του στο αντίστοιχο ιατρείο-πολυϊατρείο. Ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος μπορεί να δώσει διευκρινίσεις στα μέλη του όπως ο ΙΣ Αθηνών. 

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, επαναλαμβάνουμε πως ο επιστημονικά υπεύθυνος υποχρεούται να είναι παρών καθ’ όλη της διάρκεια λειτουργίας του ιατρείου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμόν Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/13.03.2012 Υπουργική Απόφαση, η απουσία του επιστημονικά υπευθύνου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ιατρείου, συνιστά παράβαση, η οποία διαπιστώνεται από την Επιτροπή Ελέγχου ιατρείων. Όταν ο επιστημονικός υπεύθυνος απουσιάζει, τον αντικαθιστά ο ορισθείς αντικαταστάτης του.  

Ως προς το τρίτο ερώτημα, σύμφωνα με το Ν.4512/2018 άρθρο 293, κάθε ιατρός υποχρεούται να εγγράφεται στον Ιατρικό Σύλλογο, στην Περιφέρεια του οποίου είναι εγκατεστημένος. Η παράλειψη εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας, δηλαδή οι ιατροί Ε.Σ.Υ., νοσοκομειακοί ή Π.Φ.Υ., οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι Ιατροί των Κέντρων Υγείας, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, οι ιατροί σταθερών δομών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κλπ. Οι ιατροί που εργάζονται στη δημόσιες υπηρεσίες υγείας πρέπει υποχρεωτικά να εγγράφονται στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, διαφορετικά απαγορεύεται η απασχόληση τους σε μονάδες Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα γραφεία προσωπικού των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, μάλιστα, οφείλουν να ζητούν από τον υποψήφιο ιατρό βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο πριν την ανάληψη υπηρεσίας από αυτόν (παρ.2 αρ.295 Ν.4512/2018). 

Ως προς το τέταρτο ερώτημα, οι ιατροί του Δημοσίου, οι οποίοι απασχολούνται με απόσπαση στην περιφέρεια άλλου Ιατρικού Συλλόγου, οφείλουν σύμφωνα με το αρ.293 του Ν.4512/2018 να εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας που έχουν αποσπασθεί χωρίς την υποχρέωση καταβολής εισφοράς. 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu– Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ