ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αθήνα, 10/12/2019

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος μας διαβίβασε με το υπ’ αριθμόν 3867/27.11.2019 έγγραφο του το αριθμ. πρωτ. 2846/25.11.2019 ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά στο οποίο ερωτάται εάν βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3366/1955 (και όχι το ν.δ. 3365/1955 που προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο έγγραφο του Ι.Σ.Π.) το οποίο ορίζει ότι οι ιατροί που κατέχουν δύο ειδικότητες μπορούν να ασκούν μόνο τη μία, δεδομένου ότι ο νέος νόμος 4512/2018 δεν προβλέπει κάτι για τους ιατρούς δύο ειδικοτήτων αλλά ούτε και καταργεί το ως άνω παλαιότερο νομοθετικό διάταγμα.   

Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

1.ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν.Δ. 3366/1955: Άσκηση ιατρικού επαγγέλματος-ιατρικές ειδικότητες, κλπ.   

Άρθρο 12: 

1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις  τίτλου  πλέον  της  μιας  ιατρικής ειδικότητος. 

2.Ιατροί  τυχόντες αδείας χρησιμοποιήσεως τίτλων πλειόνων της μιας ειδικότητος, δύνανται  παραιτούμενοι  να  χρησιμοποιήσωσι τον τίτλον ετέρας  ειδικότητος  από της απονομής αυτοίς της ειδικότητος ταύτης. Η παραίτησις υποβάλλεται εγγράφως προς τον  οικείον  Ιατρικόν  Σύλλογον, επί  αποδείξει  εν  τη  οποία  σημειούται  η εν τοις μητρώοις αναγκαία  μεταβολή, άλλως η  χρησιμοποίησις  του  τίτλου  της  νέας  ειδικότητος θεωρείται παράνομος. 

  3.   Ιατροί   μη   χρησιμοποιήσαντες   επί   πενταετίαν  τον  τίτλον  απονεμηθείσης   αυτοίς   ειδικότητος,   απόλλυσι   το   δικαίωμα   της χρησιμοποιήσεως  αυτού.  Διά  την  ανάκτησιν του τίτλου απαιτείται νέα επιτυχής δοκιμασία ενώπιον της αρμοδίας Εξεταστικής Επιτροπής κατά  τα εν άρθρω 10 του παρόντος οριζόμενα.

Νόμος 1579/1985: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ 

Άρθρο 2. -Κύριες και συναφείς ιατρικές ειδικότητες. 

1. Η απαγόρευση χρησιμοποίησης περισσότερων από έναν (1) τίτλων ιατρικών  ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α` 258/1955), ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για τις τέως συναφείς ειδικότητες. Οι γιατροί που έχουν δύο (2) ειδικότητες μπορούν να αξιοποιήσουν το δεύτερο τίτλο τους μόνο σε επιστημονικές ανακοινώσεις και σε συνέδρια. 

Νόμος 4512/2018: Εφαρμογή Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 

Άρθρο 341 -Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται ο α.ν. 1565/1939 (Α16), το β.δ. 11.10/7.11.1957 (Α`228), το ν.δ. 4111/1960 (Α` 163) και ο ν. 727/1977 (Α`308). 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Με το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος 3366/ 1955 θεσπίστηκε απαγόρευση στους ιατρούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι δύο ειδικοτήτων, να ασκούν αμφότερες τις ειδικότητες ταυτοχρόνως χρησιμοποιώντας και τους δύο τίτλους. Για την χρήση τίτλου ειδικότητας άλλης από αυτή που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε ιατρός θα πρέπει αρχικώς να παραιτηθεί από την χρησιμοποίηση του τίτλου της υφιστάμενη ειδικότητα με την οποία είναι εγγεγραμμένος στον ιατρικό σύλλογο, προκειμένου να κάνει χρήση της νέας ειδικότητας. Ο νόμος 4512/2018 δεν πραγματεύεται το θέμα της χρήσης πλειόνων τίτλων ειδικοτήτων ιατρών.  

Επίσης, το ν.δ. 3366/1955 δεν περιλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4512/2018. Εφόσον, λοιπόν, δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή αλλά ούτε και νέα διάταξη περί χρήσης περισσοτέρων ειδικοτήτων, το ως άνω νομοθετικό διάταγμα 3366/1955 βρίσκεται σε ισχύ και αντίστοιχα σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση του άρθρου 12 αυτού. Οι ιατροί αλλά και οι ιατρικοί σύλλογοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα σε αυτό. 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος 

Ευάγγελος Κατσίκης 

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu– Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ