ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LASER ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Γνωμοδοτήσεις, Χωρίς κατηγορία

Αθήνα,25/11/2019 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος με το αριθμό πρωτοκόλλου Π.Ι.Σ.:3693/13-11-2019 μας διαβίβασε το με αριθμό πρωτοκόλλου 1380 και με ημερομηνία 31.10.2019 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας στο οποίο ερωτάται ποιοι έχουν δικαίωμα να διενεργούν πράξεις αποτρίχωσης με χρήση laser σε κέντρα αισθητικής και εάν επιτρέπεται να διενεργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του ινστιτούτου ή απαιτείται παρουσία ιατρού. 

1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ν.Δ. 361/1969: Άσκηση επαγγέλματος αισθητικού  

Άρθρο 5: Απαγορεύσεις – Παράγραφος 3: 

Απαγορεύεται εις τον αισθητικόν: 

3. Η διενέργεια πάσης ιατρικής πράξεως, είτε τη συνεργασία μετά ιατρού οιασδήποτε ειδικότητος. 

Εγκύκλιος 1517/19.04.2017: Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ (laser) 

Η αποτρίχωση με μηχανήματα λέϊζερ (laser) διενεργείται από: 

α) Ειδικευμένους ιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής και

β) κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής-Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής. 

Η υπ’αριθμόν Γ3β/ΓΠ/οικ. 18846/13-03-2017  εγκύκλιος (ΑΔΑ:ΨΣΩΗ465ΦΥΟ-Τ42) με θέμα: «Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ  (laser)» ανακαλείται. 

Υ.Α. Φ.Γ4ε/5258/1970 (ΦΕΚ Β΄426): Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού 

Άρθρο 1 – Προϋποθέσεις λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κλπ 

Ι. Περί καθορισμού προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων. 

1. Για την λειτουργία εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Υγιεινής της Οικείας Νομαρχίας ύστερα από γνωμάτευση Επιτροπής αποτελουμένης από το Δ/ντσης της Δ/νσης Υγιεινής ή το νόμιμο αναπληρωτή του, από ένα γιατρό δερματολόγο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δερματολόγος, γιατρό άλλης ειδικότητας, οριζόμενο από το Δ/ντή της Δ/νσης Υγιεινής και ένα αισθητικό, εκπρόσωπος του Συλλόγου αισθητικών.” 

2. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην αρμόδια  Νομαρχία (Διεύθυνση ή Τμήμα Υγιεινής). 

1) Αίτηση χαρτοσημασμένη με χαρτόσημο. 

2)Πτυχίο ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ Αισθητικής ή Ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής (μετά την ισοτίμηση του πτυχίου από το ΙΤΕ) ή Μέσης σχολής Παλαιού τύπου. 

3) Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο σύλλογο. 

4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

5) Πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή Ταυτότητας. 

6) Σχεδιάγραμμα κατοχής των χώρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό μέλας του Τ.Ε.Ε.”. 

7) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την πυρασφάλεια. 

8) Παράβολο δημόσιου ταμείου οριζόμενο από τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις”. 

ΙΙΙ. Περί χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και ηλεκτρικών συσκευών. 

1. Τα υπό  των αισθητικών χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, δέον να είναι γειωμένα. 

2. Ηλεκτρόδια, ερχόμενα εις επαφήν με το ανθρώπινον σώμα πρέπει να  έχουν τάσιν μεταξύ των ή προς γην το μέγιστον 20 VOLT. 

3.Ο γενικός ηλεκτρικός πίναξ θα είναι εφοδιασμένος διά συσκευής προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. 

4.Δέον να γίνεται έλεγχος της εγκαταστάσεως, τουλάχιστον ανά έτος,υπό αδειούχου ηλεκτρολόγου, κεκτημένου ανάλογον προς την εγκατεστημένην ισχύ άδειαν. 

5. `Απασαι αι λειτουργούσαι ηλεκτρικαί συσκευαί δέον να είναι  εγκεκριμένα υπό του  Υπουργείου Βιομηχανίας. 

6. Εις έκαστον εργαστήριον, δέον να υφίσταται κατάστασις των  υπαρχόντων μηχανημάτων, άτινα θα ελέγχωνται υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, από απόψεως βιολογικών αποτελεσμάτων. 

7. Εις συσκευάς, εχούσας την δυνατότητα διόδου ρεύματος πέραν των 4 Μ.Α.(Μιλιομπέρ), δέον να σφραγισθούν υπ`ευθύνη του αισθητικού, εις τρόπον ώστε επ`ουδενί λόγω να καθίσταται δυνατή δι`απλού χειρισμού δίοδος ρεύματος, πέραν των ως άνω ορίων των 4 Μ.Α. 

8. Εις περίπτωσιν εισαγωγής μηχανημάτων νέου τύπου, διά την θέσιν την λειτουργίαν τούτων απαιτείται πλέον της εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας και έγκρισις ημών, παρεχόμενη μετά γνώμην επιτροπής  αποτελουμένης εκ των : 

α) Ενός  ιατρού δερματολόγου, οριζομένου υφ`ημών, 

β) Ενός ειδικού επί της ακτινοβολίας, οριζομένου υπό του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών. 

γ) Του Δ/ντού Κοινωνικής Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικών  Υπηρεσιών, και 

δ)Του Διευθυντού Δημοσίας Υγιεινής, μετά των νομίμων αναπληρωτών αυτών. 

Π.Δ. 83/1989 

Άρθρο 1 – Πτυχιούχοι Τμήματος Αισθητικής 

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου. 

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση 

β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων, καθώς και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς. 

γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών), ως υπεύθυνα στελέχη. 

δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με τους ιατρούς, στον τομέα της ειδικότητάς τους (καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λπ.). 

ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, ανόργανη γυμναστική). 

4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.Δ. 361/1969 απαγορεύτηκε η διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξεως σε αισθητικούς. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την  υπ’αριθμόν Γ3β/ΓΠ/οικ. 18846/13-03-2017  εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΨΣΩΗ465ΦΥΟ-Τ42) με θέμα: «Χρήση μηχανημάτων αποτρίχωσης λέϊζερ  (laser)». Με την Εγκύκλιο αυτή απαγορεύτηκε η χρήση μηχανημάτων laser αποτρίχωσης στα εργαστήρια αισθητικής. 

Ωστόσο, ύστερα από επιστολές και έγγραφα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κ.ε.Σ.Υ., το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την υπ’αριθμόν 1517/19.04.2017 Εγκύκλιο, με την οποία ανακαλούσε την προηγούμενη υπ’ αριθμόν Γ3β/ΓΠ/οικ. 18846/13-03-2017  Εγκύκλιο. Η νεότερη  Εγκύκλιος ορίζει ότι η αποτρίχωση με μηχανήματα laser διενεργείται από: «α) ειδικευόμενους ιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας και Πλαστικής Χειρουργικής και β) από κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής-Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής 

Όπως διατυπώνεται στο άρθρο 1 του ΠΔ 83/1989, οι πτυχιούχοι του τμήματος αισθητικής έχουν δικαίωμα να διενεργούν την πράξη της αποτρίχωσης, είτε σε συνεργασία με ιατρούς (αρ. 1 περ. γ΄), είτε σε εργαστήρια αισθητικής (αρ. 1 περ.3). Από το άρθρο αυτό, προκύπτει ότι η αποτρίχωση δεν εμπίπτει στην εφαρμογή του αρ. 5 παρ.3 Ν.Δ.361/1969 για την απαγόρευση διενέργειας πάσης φύσεως ιατρικών πράξεων από αισθητικούς.  

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων καθώς και από την υπ’αριθμόν 1517/19.04.2017  εκδοθείσα εγκύκλιο προκύπτει ότι η αποτρίχωση με laser μπορεί να ασκείται τόσο από ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Δερματολογίας ή Πλαστικής Χειρουργικής, όσο και από κατόχους πτυχίου Αισθητικής-Κοσμητολογίας. Η αποτρίχωση με χρήση μηχανήματος λεϊζερ (laser) μπορεί να εκτελείται από αισθητικούς, χωρίς να απαιτείται η υποχρεωτική παρουσία ιατρού κατά την αποτρίχωση με laser από αισθητικούς, εφόσον ο αισθητικός έχει τα απαιτούμενη προσόντα από το νόμο (αναγνωρισμένο πτυχίο και τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες).  

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Ευάγγελος Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020