ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αθήνα,20/11/2019 

Με το από 18.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας μας διαβίβασε την από 27.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 135/27-09-2019 καταγγελία του ……………. ………………, κατοίκου …………………………, προς τον ΙΣ Θεσπρωτίας για τον ιατρό ………… του …………….. Με την υπ’ αριθμόν 135/27-09-2019 καταγγελία υποβάλλεται η υπ’ αριθμόν 0032/10-10-2016 γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ηπείρου με την οποία γνωματεύεται πως ο ιατρός έχει νόσημα «μη ιάσιμο» (πολλαπλή σκλήρυνση) και είναι «ανίκανος για εργασία». Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας ερωτά: 

«Πρέπει να λάβουμε υπόψιν την καταγγελία; 

Πρέπει να αποδείξουμε ότι ο καταγγέλλων είναι υπαρκτό πρόσωπο; 

Εφόσον διώκεται ποινικά πρέπει να απευθυνθούμε στην Εισαγγελία προκειμένω να του εκδώσουμε άδεια λειτουργίας ιατρείου; 

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Σύλλογος; 

Ο ιατρός έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείου στις 10-10-2019.»

1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Νόμος 4600/2019: Εκσυγχρονισμός Πλαισίου Ιδιωτ.Κλινικών, Εθν.Οργανισμός Δημ.Υγείας, Ινστιτούτο Νεοπλασιών, θέματα ιατρών κλπ 

Άρθρο 114 –Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος 

Η βεβαίωση ή η άδεια άσκησης του ιατρικού και του οδοντιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται της εξής περιπτώσεις: 

α) αν o ιατρός ή ο οδοντίατρος τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, 

β) ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν η βεβαίωση ή η άδεια άσκησης του ιατρικού ή του οδοντιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη, 

γ) ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) ή του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Οδοντιάτρων (Α.Π.Σ.Ο.), αν για μία συνεχή πενταετία ο ιατρός ή ο οδοντίατρος δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη, 

δ) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος, εξαιτίας σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, 

ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια. 

ΥΑ Γ5α//2019 (ΥΑ Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768 ΦΕΚ Β 1373 2019): Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας 

Άρθρο 1 – ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ). 

2. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, που συντάσσει και τηρεί τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς που λαμβάνουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Τα στοιχεία αποστέλλονται και συγκεντρωτικά ανά τρίμηνο σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή. 

3. Όλες οι διαπιστωτικές πράξεις της παραγράφου 1 πρέπει να εκδίδονται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι πέραν του ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ιατρό. 

Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγγελίας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ο ιατρός μπορεί να εργαστεί. 

Άρθρο 5 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

1. Η χορηγηθείσα βεβαίωση ή άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις: 

α. αν ο ιατρός τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή σε αυτοδίκαιη διαρκή αποστέρηση των  πολιτικών δικαιωμάτων του, 

β. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν η βεβαίωση/ή  άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος έχει χορηγηθεί από πλάνη, 

γ. ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αν για μία συνεχή πενταετία ο ιατρός δεν ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, ούτε ασχολείται με την ιατρική επιστήμη, 

δ. αν ο ιατρός διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία ότι εξαιτίας σωματικής, ή διανοητικής βλάβης, ή νοσήματος, ή εξαιτίας εξάντλησης των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, έχει χάσει την ικανότητα της ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Για την ανάκληση της βεβαίωσης απαιτείται απόφαση του Α.Π.Σ.Ι. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από τον ΠΙΣ και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση. 

ε. αν ο ιατρός καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών , ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια. 

2. Το δικαίωμα άσκησης της ιατρικής σε περίπτωση ανάκλησης της βεβαίωσης ανακτάται με νέα βεβαίωση, όταν εκλείψουν οι λόγοι, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η ανάκληση. Όταν η ανάκληση οφείλεται σ` έναν από τους λόγους των περιπτώσεων γ`, δ` και ε` της προηγούμενης παραγράφου, η νέα βεβαίωση χορηγείται μετά από γνώμη του Α.Π.Σ.Ι. 

Νόμος 4512/2018: ΜΕΡΟΣ Δ` ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Άρθρο 292 – Σκοπός 

1. Σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι η μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετεί με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς καθώς και η εναρμόνιση των αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών τους και όλα αυτά προς το γενικότερο συμφέρον της κοινωνίας. 

2. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ιδιαίτερα μέσω: 

α) Της εποπτείας της τήρησης των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και της προαγωγής των ηθικών και δεοντολογικών κανόνων του ιατρικού επαγγέλματος στην περιφέρειά τους. [….]

θ) Της περιφρούρησης της αξιοπρέπειας των μελών αυτών και της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί εκείνων που συμπεριφέρονται τυχόν μη σύννομα. 

Π.Δ. 84/2001: Οροί, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) 

Άρθρο 13 – Διακοπή λειτουργίας – Ανάκληση άδειας λειτουργίας        

1. Η λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. διακόπτεται και η αντίστοιχη άδεια ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: [….]

στ. Εάν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας. 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Στην καταγγελία του ο κ. …………………. προβάλει τα εξής: 

1. αιτείται να του γνωστοποιηθεί εάν ο κ. …………. έχει άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. 

2. καταγγέλλει παράνομη λειτουργία ιατρείου από τον κ…………… λόγω της προβαλλόμενης ανικανότητας του ιατρού αυτού να ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα καθώς υποβάλλει την υπ’ αριθμόν 0032/10-10-2016 γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ηπείρου με την οποία γνωματεύεται πως ο ιατρός έχει νόσημα «μη ιάσιμο» (πολλαπλή σκλήρυνση) και είναι «ανίκανος για εργασία». 

Ως προς το πρώτο αίτημα του καταγγέλλοντος, ο ΙΣ Θεσπρωτίας οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και εντός 20 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος/καταγγελίας εάν έχει χορηγηθεί βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου στον κ. …………………. Δεδομένου ότι ο ιατρός έχει υποβάλλει αναγγελία λειτουργίας και όχι (αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας) ιατρείου στις 10-10-2019 εκκρεμεί η έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας (εκτός εάν στο μεσοδιάστημα ο Ι.Σ. Θεσπρωτίας έχει εκδώσει την Βεβαίωση Λειτουργίας Ιατρείου). 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο πλαίσιο της λειτουργίας του έχει την γενική αρμοδιότητα να χορηγεί βεβαιώσεις ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και να ανακαλεί βεβαιώσεις ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαριθμούνται στο νόμο. Ως ανάκληση νοείται η μόνιμη αφαίρεση της βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος και η αδυναμία του ιατρού να ασκήσει στο μέλλον το ιατρικό επάγγελμα. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εκ του νόμου πρέπει να ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ενός ιατρού αποτελούν παράλληλα και λόγους για την άρνηση χορήγησης της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. 

Στο άρθρο 114 του νόμου 4600/2019 απαριθμούνται οι λόγοι ανάκλησης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, ένας εκ των οποίων είναι η σωματική ή διανοητική βλάβη, τα νοσήματα, οι ασθένειες και οιαδήποτε σωματική ή πνευματική εξάντληση έχει προκαλέσει την απώλεια της ικανότητας ορθής άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού (περίπτωση δ’). 

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο – διαδικασία και το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την ανάκληση χορηγηθείσας άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος εφαρμόζονται το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. Γ5α/ Γ.Π. οικ. 24768 Υπουργικής Απόφασης (το οποίο επαναλαμβάνει και το άρθρο 114 του νόμου 4600/2019) σε συνδυασμό με το προαναφερθέν άρθρο 1 της ίδιας Υπουργικής απόφασης.  

Για την περίπτωση δ΄ του άρθρου 114 του νόμου 4600/2019 («σωματική ή διανοητική βλάβη, τα νοσήματα, οι ασθένειες και οιαδήποτε σωματική ή πνευματική εξάντληση έχει προκαλέσει την απώλεια της ικανότητας ορθής άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού»), η υπουργική απόφαση ορίζει πως η ανάκληση θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν απόφασης του Α.Π.Σ.Ι. ύστερα από γνώμη ειδικής επιτροπής, που ορίζεται από τον ΠΙΣ και περιλαμβάνει παθολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους ή ιατρούς και άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με την πάθηση. Επίσης, η υπουργική απόφαση αναφέρει πως  η περίπτωση δ΄ του άρθρου 114 μπορεί να «διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελία». Δηλαδή, από τη στιγμή της καταγγελίας, ο αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να κινήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες αυτεπαγγέλτως, ώστε να εξακριβωθεί η ανάγκη ανάκλησης ή μη της άδειας ιατρού και εάν συντρέχουν λόγοι ανακλήσεως. 

Εν προκειμένω, από τη στιγμή που υποβλήθηκε καταγγελία κατά του ιατρού κ. ……………….. στον ΙΣ Θεσπρωτίας, θα πρέπει πλέον να εξακριβωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσπρωτίας και, εάν η καταγγελία κριθεί βάσιμη, να διαβιβαστεί η υπόθεση στον ΠΙΣ και στο ΑΠΣΙ, ώστε να κριθεί η φυσική ικανότητα ή μη του κ. …………….. να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα. 

Δια όλα τα ανωτέρω, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας θα πρέπει να εξακριβώσει την βασιμότητα της από 27.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 135/27-09-2019 καταγγελίας του …………………………………, κατοίκου …………………………, προς τον ΙΣ Θεσπρωτίας για τον ιατρό …………………………………Συνεπώς,θα πρέπει να ταυτοποιηθεί ο καταγγέλλων και να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπ’ αριθμόν 0032/10-10-2016 γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ηπείρου με την οποία γνωματεύεται πως ο ιατρός έχει νόσημα «μη ιάσιμο» (πολλαπλή σκλήρυνση) και είναι «ανίκανος για εργασία». Επιπλέον, στην διαδικασία θα πρέπει να κληθεί και ο καταγγελλόμενος ιατρός  προκειμένου να προβάλλει τις απόψεις του και να υποβάλλει σχετικά έγγραφα. Στη συνέχεια ο ΙΣ Θεσπρωτίας, εφόσον διαπιστώσει την καταγγελία ως βάσιμη και ότι συντρέχουν λόγοι ανακλήσεως της βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να την διαβιβάσει στον ΠΙΣ και στο ΑΠΣΙ, ώστε να κριθεί οριστικά με απόφαση του ΑΠΣΙ η ικανότητα του ιατρού και η ανάκληση ή μη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 

Με τυπική προσέγγιση του ισχύοντος πλαισίου, μέχρι την έκδοση αποφάσεως του ΑΠΣΙ, ο αιτών ιατρός δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 84/2001 να λάβει βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου σύμφωνα με τα αιτηθέντα καθώς η διαπίστωση της επαγγελματικής του ικανότητας του δεν αποτελεί ρητή προϋπόθεση για την χορήγησή της. Εφόσον ο καταγγελλόμενος ιατρός διαθέτει εν ισχύ άδεια/βεβαίωση ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος δεν προβλέπεται στην περίπτωσή του αναστολή της ήδη χορηγηθείσας άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.  

Προβαίνοντας όμως σε μια ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας ακόμα και εάν χορηγήσει την σχετική βεβαίωση λειτουργίας ιατρείου στον καταγγελλόμενο ιατρό, θα μπορούσε να προβεί στην άμεση ανάκλησή της, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (στ) του άρθρου 13 του π.δ. 84/2001.  

Ακόμα, κατ’ ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, εφόσον ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτίας κρίνει πως «δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης» και δη για λόγους αναγόμενους στην ικανότητα του ιατρού να παράσχει με ασφάλεια τις ιατρικές του υπηρεσίες θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ο ΙΣ Θεσπρωτίας δικαιούται να απορρίψει εξαρχής αιτιολογημένα το αίτημα χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας, τουλάχιστον μέχρι την εξέταση της υπόθεσης από το ΑΠΣΙ και την λήψη αποφάσεως περί της βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος του εν λόγω ιατρού. Και αυτό γιατί λογικά δεν νοείται αδυναμία κρίσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου προκειμένου για την τήρηση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης κατά το στάδιο έκδοσης της βεβαιώσεως λειτουργίας ιατρείου εφόσον δυνατότητα προβλέπεται στο μεταγενέστερο στάδιο και μάλιστα διαρκώς. 

Επιπλέον, το γεγονός της κρίση περί ανικανότητας του ιατρού για την άσκηση της εργασίας του, αποτελεί γεγονός το οποίο ο ιατρός οφείλει να γνωστοποιήσει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και αυτοβούλως. Η τυχόν απόκρυψη κρίσιμης για την εκτέλεση του ιατρικού έργου καταστάσεως της υγείας του ιατρού αποτελεί πραγματική και νομική βάση που δικαιολογεί την επέμβαση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου (άλλωστε, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 7 § 3 του καταργηθέντος α.ν. 1565/1939, προβλεπόταν αναστολή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όταν ο γιατρός λόγω σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος ή λόγω εξαντλήσεως των σωματικών ή διανοητικών του δυνάμεων, χάσει την ικανότητα να ασκεί την ιατρική και δεν παρουσιάζει πλέον τις αναγκαίες εγγυήσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 § 6 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) : «Αν η κρίση του ιατρού ενδέχεται να επηρεασθεί από μία ιατρική κατάσταση από την οποία υποφέρει, καθώς και εάν ο ιατρός πάσχει ή είναι φορέας ενός μεταδοτικού νοσήματος, πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από ιατρό εργασίας ή κατάλληλα καταρτισμένους συναδέλφους σχετικά με την αναγκαιότητα ή τον τρόπο αλλαγής παροχής των υπηρεσιών του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιατρός δεν πρέπει να επαφίεται στην αποκλειστική προσωπική του εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη κινδύνου». Προκύπτει, συνεπώς καθήκον αληθείας του ιατρού σχετικά με την κατάσταση της προσωπικής του υγείας. 

Εφόσον, σύμφωνα με την καταγγελία, διαπιστωθεί από τον Ι.Σ. Θεσπρωτίας ότι ο ιατρός κ…………….. λειτουργούσε παρανόμως ιατρείο, χωρίς βεβαίωση λειτουργίας του Ι.Σ. Θεσπρωτίας, τότε θα πρέπει να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του π.δ. 84/2001 όπως ισχύει. 

Τέλος, σκόπιμο κρίνεται να διαβιβαστεί η καταγγελία στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί εάν υφίσταται περίπτωση τελέσεως ποινικού αδικήματος ή διοικητικών παραβάσεων των άρθρων 38 και 39 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Ευάγγελος Κατσίκης 

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu-Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ