ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΕ ΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε

Αθήνα, 10/12/2019  

Με το υπ’ αριθμόν 3660/08-11-2019 έγγραφό του με θέμα «Δυνατότητα επανεγγραφής του ιατρού κ. », μας διαβιβάζετε ερώτημα του Ιατρικού Συλλόγου Σερρών το οποίο έχει ως εξής: 

«Ο Ιατρός Παθολογοανατόμος κ. , υπέβαλε εκ νέου αίτηση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Σερρών. Θεωρεί ότι πλέον η εγγραφή του είναι δυνατή μετά την παρέλευση πενταετίας από τη διαγραφή του από το Medical Register, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του κ.Πολίτη.  

Επειδή όμως η νομοθεσία εν τω μεταξύ έχει αλλάξει, παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε εκ νέου για το αν είναι δυνατή η εγγραφή του συναδέλφου στο Σύλλογο μας και τι άλλο μας συνιστάτε να κάνουμε.» 

Με το υπ’ αριθμόν 3660/08-11-2019 έγγραφό σας, μας επισυνάπτετε την υπ’ αριθμόν απόφαση του «Public fitness to practice Panel of the Medical Practitioners Tribunal Service» του Ηνωμένου Βασιλείου.

1.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Νόμος 4512/2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις 

Άρθρο 337 – Πειθαρχικά παραπτώματα ιατρών στην αλλοδαπή 

1. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων είναι αρμόδια και για την εκδίκαση παραπτωμάτων, τα οποία τέλεσε ο ιατρός στην αλλοδαπή, εάν στοιχειοθετούν πειθαρχικά αδικήματα κατά την ελληνική ιατρική νομοθεσία, εάν δεν έχει επιβληθεί στον ιατρό από αλλοδαπό Ιατρικό Σύλλογο ποινή για τις συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις και εάν δεν έχουν παραγραφεί. 

2. Ιατρός, ο οποίος, λόγω πειθαρχικής ποινής, καταδικάζεται σε προσωρινή ή οριστική παύση άσκησης επαγγέλματος σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ασκούσε το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής μέχρι να εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. οφείλει αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της στον Π.Ι.Σ. να κοινοποιεί σε όλους του Ιατρικούς Συλλόγους κάθε απόφαση επιβολής πειθαρχικής ποινής, που επιβάλλεται σε ιατρό από πειθαρχικό όργανο κράτους-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Αν η πειθαρχική ποινή έχει επιβληθεί από Ιατρικό Σύλλογο κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ιατρός ασκούσε τα καθήκοντά του, η εκτέλεση της ποινής και το δικαίωμα της εγγραφής αυτού σε Ιατρικό Σύλλογο της χώρας αποφασίζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.), το οποίο κρίνει με βάση το αν η πράξη ή η παράλειψη για την οποία επιβλήθηκε η ποινή τιμωρείται σύμφωνα με το ελληνικό πειθαρχικό δίκαιο. 

Άρθρο 336 – Εφαρμογή κανόνων και αρχών ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο πειθαρχικό δίκαιο 

Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και στο σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως οι κανόνες και αρχές που αφορούν: α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) την έμπρακτη μετάνοια, δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκόμενου, ε) την πραγματική και νομική πλάνη, στ) το τεκμήριο της αθωότητας του διωκόμενου, ζ) την επιείκεια υπέρ του πειθαρχικώς διωκόμενου, η) την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων ως λόγο που αίρει τον πειθαρχικό χαρακτήρα δυσμενών κρίσεων, εκφράσεων και εκδηλώσεων, εκτός εάν συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ασυμβίβαστης προς το λειτούργημα του ιατρού διαγωγής και θ) τα δικαιώματα εμφάνισης, εκπροσώπησης και υπεράσπισης του διωκόμενου. 

2.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο ιατρός κ. παραπέμφθηκε ενώπιον του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου (GMC) λόγω ανάρμοστης επαγγελματικής ιατρικής συμπεριφοράς και για μη επαρκείς επαγγελματικές επιδόσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε νοσοκομείο της Αγγλίας τα χρονικά διαστήματα 2 Αυγούστου 2011 έως 23 Οκτωβρίου 2011 και Νοεμβρίου 2011 έως Φεβρουαρίου 2012. Το GMC αποφάσισε με την υπ’ αριθμόν..οριστική πειθαρχική απόφασή του την οριστική διαγραφή του ιατρού από τη λίστα των ιατρών μελών του. Χαρακτηριστικά η απόφαση αναφέρει: 

«The Panel concludes that Dr s’ dishonesty is fundamentally incompatible with continued registration. It is satisfied that erasure is necessary to uphold professional standards and maintain confidence in the profession. In all the circumstances the Panel is satisfied that erasure is the proportionate and appropriate sanction and has determined that Dr s’ name should be erased from the Medical Register. » 

Από κανένα στοιχείο που μας έχει κοινοποιηθεί δεν αποδεικνύεται πως ο κ.   έχει ασκήσει τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα κατά της ως άνω απόφασης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ούτε αποδεικνύεται πως ο κ. έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά του Ηνωμένου Βασιλείου ή της ανωτέρω απόφασης. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω απόφασης (17.07.2014) μέχρι και σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο όρος «erasure» ο οποίος χρησιμοποιεί για να περιγράψει την κύρωση που επέβαλε το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου (GMC), μεταφράζεται και αντιστοιχή στην «οριστική παύση» του Ελληνικού Δικαίου. Κατά το ελληνικό δίκαιο, η επιβολή οριστικής παύσης δεν ανακαλείται ούτε μπορεί ο ιατρός να αιτηθεί την επανεγγραφή του σε ιατρικό σύλλογο της ημεδαπής. Ο τιμωρηθείς ιατρός μπορεί μόνο να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά της πειθαρχικής αποφάσεως. Εφόσον ο ιατρός έχει όντως τιμωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ποινή της οριστικής παύσης, τότε ο ΠΙΣ θα πρέπει να τηρήσει το άρθρο 337 του νόμου 4512/2018 και ο Πρόεδρος του ΠΙΣ να κοινοποιήσει την απόφαση του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου (GMC) σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας, ώστε ο ιατρός να μην έχει το δικαίωμα να εγγραφεί σε Ιατρικό Σύλλογο της ημεδαπής.  

Ωστόσο, ανεξαρτήτως της μετάφρασης του όρου erasure που παραπέμπει στην οριστική παύση, δεν είναι γνωστή η νομική φύση της «erasure» στο αγγλικό δίκαιο, ήτοι ποια είναι η διάρκειά της και κατά πόσον ο τιμωρηθείς ιατρός έχει δικαίωμα επανεγγραφής σε ιατρικό σύλλογο μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ούτε είναι γνωστό το ακριβές νομικό πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, ο ΠΙΣ θα πρέπει εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας υπέρ του πειθαρχικώς διωκόμενου, να εξακριβώσει την υπάρξη τυχόν διατάξεων στο αγγλικό νομικό πλαίσιο που λειτουργούν υπέρ του πειθαρχικά διωκόμενου ιατρού, προτού κοινοποιήσει σε όλους τους ελληνικούς ιατρικούς συλλόγους την ως άνω αγγλική απόφαση. 

Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση και εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας υπέρ του πειθαρχικά διωκόμενου, ο ΠΙΣ θα πρέπει να αποστείλει επιστολή προς το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου (GMC) επιστολή-ερώτημα με το κάτωθι περιεχόμενο: 

From:  

Greek Medical Association 

To: 

General Medical Council of United Kingdom 

Dear Sir/Madam, 

We are sending you this e-mail regarding the Case of Dr  (case reference number , 17 July 2014).  

In this case, the Panel of GMC has “concluded that Dr s’ dishonesty is fundamentally incompatible with continued registration. It is satisfied that erasure is necessary to uphold professional standards and maintain confidence in the profession. In all the circumstances the Panel is satisfied that erasure is the proportionate and appropriate sanction and has determined that Dr s’ name should be erased from the Medical Register

The effect of the foregoing direction is that, unless Dr  exercises his right of appeal, his name will be erased from the Medical Register 28 days from the date on which written notice of this decision is deemed to have been served upon him.” 

According to Greek law, your decision against Dr  is enforceable in Greece and erasure means that Dr Tosounidis cannot be registered as a licensed Doctor in Greece for the rest of his life. However, Greek law provides that we should exercise leniency considering the enforcement of total and lifelong erasure on Doctors, because erasure means that a Doctor cannot work either on private or public health sector. So, we would kindly ask you to answer the following questions: 

1. Is a decision of erasure a permanent measure against a Doctor in the UK?  

2. Is a decision of erasure a temporary measure? If yes, after how long and on which conditions can a decision of erasure be recalled? 

3.  Has Dr  exercised his right of appeal? If yes, is there any new decision concerning the case of Dr ? 

4. Can a Doctor, in the UK, ask the recall/revoke of erasure and, if yes, the right is exercised on which conditions, if any? 

We thank you for your time and we are looking forward to hearing from you. 

Kind regards, 

Εφόσον το Γενικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου απαντήσει στην ανωτέρω επιστολή, η απάντησή του θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου για τις δυνατότητες που παρέχονται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με βάση το αγγλικό δίκαιο. 

Ο Γνωμοδοτών Δικηγόρος

Ευάγγελος Κατσίκης 

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ

Επιμέλεια Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία www.kklegal.eu – Τελευταία Ενημέρωση Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ