Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου: Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης οικονομικού διευθυντή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΔ: ΟΔΟΚΥΠΥ/04/2020, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

Περιγραφή Εταιρίας:

O Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Οικονομικού Διευθυντή.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή (Κεντρική Διοίκηση) Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού
 • Εποπτεύει άμεσα τους επικεφαλείς της Μονάδας Οικονομικής Διαχείρισης και της Μονάδας Αγορών και Προμηθειών
 • Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο του Οργανισμού σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή και τον Επιχειρησιακό Διευθυντή και συντονίζει την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού
 • Μεριμνά για την ετοιμασία και εφαρμογή χρηματοοικονομικών σχεδίων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού και παρακολουθεί την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων
 • Παρέχει προληπτική και δυναμική καθοδήγηση σ΄ ό,τι αφορά τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών τάσεων του Οργανισμού
 • Αναπτύσσει και μεριμνά για τη συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές πολιτικές, τις διαδικασίες και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού
 • Διασφαλίζει τη συμφιλίωση όλων των λογαριασμών του ισολογισμού σε μηνιαία βάση, και μεριμνά για την ύπαρξη και λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Μεριμνά για την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των εσόδων και εξόφλησης των λογαριασμών των ασθενών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα στον Οργανισμό
 • Διατηρεί πλήρη εργασιακή γνώση στις σύγχρονες μεθόδους αποπληρωμής, περιλαμβανομένων των λογιστικών προτύπων, των τιμολογιακών απαιτήσεων και των θεμάτων συμμόρφωσης
 • Μεριμνά για τη μεγιστοποίηση της επάρκειας της ρευστότητας του Οργανισμού, εφαρμόζοντας επαρκείς πολιτικές πίστωσης και είσπραξης, διατηρώντας παράλληλα καλές σχέσεις με την κοινωνία
 • Μεριμνά για την ετοιμασία των χρηματοοικονομικών εκθέσεων, με λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και των αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ενδυνάμωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού
 • Παρακολουθεί τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων, ετοιμάζει ετήσιους προϋπολογισμούς σε επίπεδο τμήματος, καθώς επίσης και προβλέψεις ρευστότητας
 • Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διευθυντική Ομάδα του Οργανισμού για τις κρίσιμες χρηματοοικονομικές εξελίξεις
 • Διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση του οικονομικού και λογιστικού προσωπικού του Οργανισμού και βοηθά στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης από τους Διευθυντές του Οργανισμού
 • Διασφαλίζει την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών για τις αγορές προμηθειών και υπηρεσιών, στη βάση των συμφωνηθέντων προτύπων
 • Αναπτύσσει επαφές εσωτερικά με τη Διευθυντική Ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Επικεφαλής των Διευθύνσεων
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Γενικό Διευθυντή ή/και από το σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται υπό αυτού ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, είναι υποχρεωμένος/η να συμμορφώνεται με τις Νομοθετικές / Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται
 • Δεκαετής (10) τουλάχιστον πείρα σε θέση Οικονομικού Διευθυντή, σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Υγείας ή σε άλλο σχετικό θέμα ή/και πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε θέματα οικονομικής διαχείρισης μεγάλου Νοσοκομείου ή Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε πάροχο με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκ ή/και αριθμό 1000 υπαλλήλων, η οποία περιλαμβάνεται στη δεκαετή πείρα που απαιτείται στην παρ. (2) αποτελεί πλεονέκτημα

Τεχνικές Ικανότητες:

 • Ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική και χρηματοοικονομική διαχείριση
 • Δεξιότητες στην αποτελεσματική καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση με το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις σε σχέση με τις τεχνικές πτυχές της μέτρησης, ανάλυσης και ετοιμασίας αναφορών για δραστηριότητες νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 • Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο
 • Επαρκής γνώση του τομέα της υγείας και της δομής του Οργανισμού (προσωπικό, υποδομή και εξοπλισμός) και των υπηρεσιών υγείας
 • Ικανότητα να χειρίζεται εποικοδομητικά συγκρούσεις
 • Ισχυρός προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Καλές δεξιότητες στην υλοποίηση και αξιολόγηση

Βασικές Διοικητικές Ικανότητες:

 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων
 • Βελτίωση Ποιότητας
 • Διαχείριση Κινδύνου
 • Γνώση του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης
 • Επιχειρησιακές Δεξιότητες και Διοίκηση

Όροι Εργασίας:

1. Διάρκεια της σύμβασης

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

2. Αμοιβή

Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €63.540 πλέον 6,656% γενικές αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν παραχωρούμενες στο υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός. Με τα σημερινά δεδομένα ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός, ανέρχεται, σε €99.441 περιλαμβανομένων και των επιδομάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω.

Ο Οργανισμός θα αποκόπτει το αναλογούν ποσό του Φόρου Εισοδήματος, των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τυχόν ποσά που προκύπτουν από αποκοπές και/ή εισφορές και/ή μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

Ο κάτοχος της θέσης θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Ο Οργανισμός, ως εργοδότης, θα καταβάλλει στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από τη εκάστοτε νομοθεσία.

3. Επιδόματα.

 • Επίδομα φιλοξενίας ύψους € 3.570 ετησίως.
 • Επίδομα οδοιπορικών, ύψους €1.046 ετησίως.
 • Επίδομα τηλεφώνου, ύψους € 595 ετησίως.
 • Ωφελήματα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης

Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης.

Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014, Ν.14(Ι)/2014 και συγκεκριμένα, με βάση το αρ. 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002).

Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος (βλ. 6 πιο κάτω) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή του φιλοδωρήματος ή μέρους του.

5. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

Θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τους σχετικούς περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Με σημερινά δεδομένα παρέχεται το δικαίωμα:

 • Σε άδεια ανάπαυσης 25 εργάσιμων ημερών το χρόνο. Ο κάτοχος της θέσης οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που θα έχει σε πίστη του πριν τη λήξη του συμβολαίου του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

(β) Σε άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 12 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο.

 • Τερματισμός απασχόλησης

Η εργοδότηση του Οικονομικού Διευθυντή δύναται να τερματιστεί με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. Περαιτέρω ο Οργανισμός δικαιούται σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης αν ο Οικονομικός Διευθυντής:

(α) Παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης εργασίας

(β) Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

 • Επιδεικνύει αμέλεια, νωθρότητα, αδιαφορία ή αδράνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

(δ) Ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του

(ε) Επιδεικνύει απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

(στ) Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, καταστεί μόνιμα ανίκανος να εκπληρώνει επαρκώς τα καθήκοντα του.

7. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Στο Γενικό Διευθυντή παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών.

 • Πειθαρχική και αστική ευθύνη

Εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

 • Γενικά

Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

Οι όροι εργασίας δύναται να αναθεωρηθούν οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται από Νόμο και/ή Κανονισμό και/ή αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητά στη σύμβαση, ρυθμίζεται, κατ΄ αναλογίαν, με βάση τους περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

H κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να συμμετάσχουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση ή/ και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.

Υποβολή Αιτήσεων:

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Γ, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 •  Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

     Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 15η Μαΐου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

     Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ