Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο: Μίσθωση υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Θέσεις εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο – Πανάνειο ενδιαφέρεται να μισθώσει υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για ένα έτος συνολικού προυπολογισμού 17.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 0899 CPV 85111200-2) σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να διαθέτει

1. Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο παν/μιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2. Σχετική άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας .

3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Ιατρικό σύλλογο. 

4.Κατ΄ εξαίρεση τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται στονΝ.3850/2010,έχουν δικαίωμα να ασκούν :

α)Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β)Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

3.Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2.Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραίτητα βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στη περιφέρεια αυτή (παράγρ. 2α του άρθρου 16 του Ν 3850/2010 όπως προστέθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 29 του Ν 3996/2011).

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΔ 294/1988)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Α ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ 54 Χ0,8 44
Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ 2. ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 30 Χ0,6 18
Γ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1060 Χ0,4 424
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ       486

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

        1.       Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ιατρού εργασίας είναι όσα προβλέπονται, αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 17,18,19 και 20 του Νόμου 3850/2010 όπως πχ η λήψη μέτρων για την υγεία των εργαζομένων γνωμοδότηση για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, γνωμοδότηση για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, γνωμοδότηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας κλπ.

2.       Κάθε υπόδειξη, έρευνα, μέτρηση ή εξέταση στο χώρο του Νοσοκομείου θα καταχωρείται σε ειδικό Βιβλίο του Νοσοκομείου τηρουμένου του Ιατρικού Απορρήτου, το οποίο μετά τη λήξη της σύμβασής του υποχρεωτικά παραδίδεται στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

        3.       Σε περίπτωση αδυναμία του Γιατρού Εργασίας να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, διακόπτεται η σύμβασή του.

        4.       Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφάλειας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

        5.       Ο γιατρός εργασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, θα συνεργάζεται με την Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

       6.       Ο γιατρός εργασίας θα παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να ενημερώνει για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

        7.       Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

8.       Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.

9.       Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

10.   Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.

11.   Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

12.   Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

13.   Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας. γ. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. δ. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας. 2

14.    Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία.

15.   Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.

16.   Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τα νοσοκομεία, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

17.    Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων των νοσοκομείων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα νοσοκομεία.

18.   Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.

19.   Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου«9», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.   

    20.    Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου «10» τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων «21» και «22» του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997.

        Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρίες να αποστείλουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 15/05/2020 και ώρα 12:00πμ στο e-mail marinafragkiskou@venizleio.gr είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-supplies https://venizeleio.isupplies.gr/competitions/view/78631