ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Αθήνα, 14 Μάϊου 2020 

Μας διαβιβάστηκε το από 16-12-2019 και με αριθμό Πρωτοκόλλου 848 Έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, με το οποίο τίθενται τα κατωτέρω ερωτήματα αναφορικά με την ερμηνεία του υπάρχοντος Νομοθετικού Πλαισίου που ρυθμίζει την Ιατρική Ειδικότητα του Ακτινολόγου Ιατρού και ειδικότερα την Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία: 

1.Μπορεί ο Ακτινολόγος με την εν λόγω εξειδίκευση να λειτουργεί «Ιδιωτικό Κλινικό Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»; 

2.Εντάσσονται οι  ιατρικές  πράξεις της  Επεμβατικής Ακτινολογίας, που  τυχόν  πραγματοποιούνται σε «Ιδιωτικό Κλινικό Ιατρείο»,  στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; 

3.Στη βάση ποιου Νομοθετικού Πλαισίου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου έχει το δικαίωμα να εκδώσει βεβαίωση λειτουργίας Ιδιωτικού Κλινικού Ιατρείου σε ιατρό μέλος του, με την ειδικότητα του Ακτινοδιαγνώστη; 

************************************************************************

Επί των ανωτέρω ερωτημάτων εκθέτουμε τα ακόλουθα: 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Νόμος 2071/1992 ΦΕΚ 123/15.07.1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας  

Άρθρο 11 

Μονάδες Περίθαλψης 

1. Η  περίθαλψη  διακρίνεται  σε  πρωτοβάθμια,  δευτεροβάθμια  και   τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Άρθρο 12  

Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

1. Στην  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  υπάγονται  οι  ιατρικές  και   νοσηλευτικές  καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες, που έχουν   ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας,  που  δεν   απαιτούν  νοσηλεία  σε  νοσοκομείο.  Προς  το  σκοπό  αυτόν  μπορεί να   συνιστώνται  και  να  λειτουργούν  ειδικές  μονάδες,  ως  επιστημονικά   τμήματα  παροχής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας,  από ν.π.δ.δ. ή από   ν.π.ι.δ. 

2.  Η  πρωτοβάθμια  φροντίδα  υγείας  παρέχεται  από  τους  γενικούς   ιατρούς,  παθολόγους  και  ιατρούς  άλλων ειδικοτήτων των υγειονομικών   σταθμών  και  των  κέντρων  υγείας,  τους  ιατρούς  των   ασφαλιστικών   οργανισμών,  τους οδοντίατρους, καθώς και από το νοσηλευτικό προσωπικό   και τις επισκέπτριες που υπηρετούν αντίστοιχα σε επιστημονικά  τμήματα   παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Άρθρο 13  

Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.)  

1. Η  ιατρική και οδοντιατρική Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού  τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς: 

α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία,

β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και  πολυοδοντιατρεία.

γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,

δ. Ιδιωτικά εργαστήρια  φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών  υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) χορηγείται σε: 

α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού  επαγγέλματος, 

β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου,  πολύιατρείουπολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού  εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε  παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, 

γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με  σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ., 

δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης,  βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των  μελών τους. 

6. Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται και από άλλους φορείς,  όπως τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας, καθώς και από λοιπούς  επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως εργοθεραπευτές,  λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά., για τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι  εκάστοτε ισχύουσες για κάθε κατηγορία διατάξεις. 

7. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις,  όροι και προδιαγραφές λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ. του  παρόντος άρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορισθούν  κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και  του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με , τον τρόπο λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισης των φορέων  Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα  νομικά πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν  μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που  αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις. 

8. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της  παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α`) κατά το μέρος  που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος. 

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Άρθρο 1 

2.Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), είναι οι ακόλουθοι: 
α. Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία 
β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία 
γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια 
δ. Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

Άρθρο 2-Ορισμοί 

1.Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α. και Β. του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.Το Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. 

3.Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι μόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής: 

β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, σύμφωνα με τα παραρτήματα Α και Β, του παρόντος Π. Δ/τος, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό με ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, στα πλαίσια άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής με τα σύγχρονα μέσα απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. 

Άρθρο 4 

Δικαιούχοι 
1.Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ χορηγείται αποκλειστικά: 
α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά τους ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος. 

Άρθρο 5 

Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου/οδοντιατρείου 

2.Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος των δικαιούχων. 

β. Τίτλος ειδικότητας, εφ’ όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης. 
γ. Βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας, εφ’ όσον υπάρχει και ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο. 

Άρθρο 14 

Ειδικές Απαγορεύσεις 

2.Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ:  

β.Η παροχή από Ιδιωτική Κλινική υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας. 

στ.Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής οδοντιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 

ζ.Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία. 

Άρθρο 15 

Ιατρική Διαφήμιση 

2.Κάθε ιατρική εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. φέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της μόνο τις λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΡΗΡΙΟ» ή «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», συνοδευόμενες από την ένδειξη «ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ή «ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» κ.λπ. και το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. 

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 (ΦΕΚ Β’ 1802/02/07/2014) «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης» 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας  

1. Για τη νόμιμη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας. Από 01−07−2014 η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπο Ιατρικούς Συλλόγους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο οικείος Σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωσή τους.  

2. Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των προηγούμενων παραγράφων.  

3. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης κοινοποιείται αυθημερόν από τον κατά τόπο Ιατρικό Σύλλογο στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.), προκειμένου η τελευταία να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου φορέα στη χωρική της αρμοδιότητα. Εφόσον ο Ιατρι− κός Σύλλογος δεν λάβει γνώμη της Δ.Υ.Πε. (Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του διαβιβαστικού εγγράφου της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας του φορέα, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής. 

Νόμος 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 85 

Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυΐατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ., αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά τα άρθρα 13 και 17 του π.δ. 84/2001 (Α΄70) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

2. Όλες οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των εισηγήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτούς και αφορούν σε φορείς αρμοδιότητάς τους. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων της παραγράφου 1 καθίσταται ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της παραγράφου 1 ή αποφασίσει την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης ή προστίμου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου 1 εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. και των σχετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Περιφερειάρχη κατά των πράξεων της παραγράφου 1 εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις της παραγράφου 1, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουργείο Υγείας. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους. 

Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν Υ7α//2012 (ΥΑ Υ7α/Γ.Π οικ. 28799 ΦΕΚ Β 1020/2012) «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» 

Άρθρο 1 

Καθορισμός της εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία 

Καθορίζεται ως ειδικότερος τομέας εξειδίκευσης της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας) η επεμβατική ακτινολογία με αντικείμενο την εκτέλεση διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων με την χρήση και υπό την καθοδήγηση των απεικονιστικών μηχανημάτων και με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο.  

Οι επεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται είτε με σκοπό τη διάγνωση (π.χ. διαγνωστική αγγειογραφία, διαδερμική βιοψία κ.α.) είτε με σκοπό την θεραπεία (π.χ. αγγειοπλαστική περιφερικών αρτηριών, διαδερμική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, θερμοκαυτηρίαση κακοηθειών, παροχέτευση συλλογών κ.α.).  

Άρθρο 6 

Αρμοδιότητες των εξειδικευμένων ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία 

Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία:  

1. Είναι αρμόδιος για την κλινική αξιολόγηση και την ακτινολογική διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών που χρήζουν θεραπείας με επεμβατικές μεθόδους σε τακτική ή επείγουσα βάση.  

2. Παρακολουθεί κλινικά τους ασθενείς πριν και κατά την νοσηλεία τους και μετά από Επεμβατική πράξη που έχει εκτελέσει, και συνεργάζεται με άλλες ιατρικές ειδικότητες για την καλύτερη και ασφαλέστερη πορεία του ασθενούς.  

3. Έχει δικαίωμα συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων επί των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την Επεμβατική πράξη. 

Αριθ. Υ7/1162/Β 215/1995 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Χαρακτηρισμός των ιατρικών ειδικοτήτων σε κλινικές και Εργαστηριακές» 

Άρθρο Μόνο 

      ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

      1)Αγγειοχειρουργική 

      2) Κλινική Αιματολογία (εφ` όσον ο ιατρός διατηρεί ιατρείο) 

      3) Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία 

      4) Αλλεργιολογία 

      5) Αναισθησιολογία (εφόσον ο ιατρός διατηρεί, ιατρείο) 

      6) Γαστρεντερολογία 

      7) Γενική Ιατρική 

      8) Δερματολογία – Αφροδισιολογία 

      9) Ενδοκρινολογία 

      10) Ιατρική της Εργασίας (εφόσον ο ιατρός διατηρεί ιατρείο) 

      11)Καρδιολογία 

      12) Κοινωνική Ιατρική (εφόσον ο ιατρός διατηρεί ιατρείο) 

      13) Μαιευτική – Γυναικολογία 

      14) Νευρολογία 

      15) Νεφρολογία 

      16) Νευροχειρουργική 

      17) Ορθοπεδική 

      18) Ουρολογία 

      19) Οφθαλμολογία 

      20) Παθολογία 

      21) Παιδιατρική 

      22) Παιδοψυχιατρική 

      23) Πλαστική Χειρουργική 

      24) Ρευματολογία 

      25) Πνευμονολογία – Φυματιολογία 

      26) Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 

      27) Χειρουργική 

      28) Χειρουργική Θώρακος 

      29) Χειρουργική Παίδων 

      30) Ψυχιατρική 

      31) Ωτορινολαρυγγολογία 

      Εργαστηριακές 

      1) Εργαστηριακή Αιματολογία 

      2) Ακτινοδιαγνωστική 

      3) Ιατροδικαστική 

      4) Κυτταρολογία 

      5) Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία) 

      6) Παθολογική Ανατομική 

      7) Πυρηνική Ιατρική. 

Νόμος 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

Άρθρο 1 

Ορισμός κλινικής 

1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης. 

2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτική κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής λογίζονται ως τμήματα αυτής. 

Άρθρο 2 

Δικαιούμενοι Άδειας 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 3 

Μη δικαιούμενοι άδειας 

3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρούς μέλη ΔΕΠ. 

Άρθρο 12 

Άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής 

1. Ιδιωτική Κλινική, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης, είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της, να εφοδιαστεί και με άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά του άρθρου 13. 

2. Η λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής χωρίς την άδεια του παρόντος άρθρου απαγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αμέσως η άδεια ίδρυσης που έχει χορηγηθεί και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21. 

Άρθρο 4 

Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών 

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισσότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους παρακάτω: 

α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια δομή, 

β) έναν (1) μηχανικό ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, που υπηρετεί στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας, 

γ) έναν (1) ιατρό που υποδεικνύεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ιατρικού συλλόγου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτό της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας, διαφορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη. 

2. Αρμοδιότητα των Επιτροπών είναι: 

α) η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 13. 

Άρθρο 16 

Διάκριση κλινικών 

1. Οι Ιδιωτικές Κλινικές διακρίνονται σε Γενικές, Μεικτές και Ειδικές. 

2. Γενικές θεωρούνται όσες Ιδιωτικές Κλινικές διαθέτουν τουλάχιστον παθολογικό τμήμα και τμήμα γενικής χειρουργικής, Μεικτές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας με περισσότερες από δύο ειδικότητες αμιγώς παθολογικού ή αμιγώς χειρουργικού τομέα και τουλάχιστον τμήμα της βασικής ειδικότητας των τομέων αυτών (δηλαδή παθολογικό τμήμα ή τμήμα γενικής χειρουργικής) και Ειδικές όσες διαθέτουν τμήματα νοσηλείας μίας (1) μόνο ειδικότητας. 

Άρθρο 17 

Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών 

3. Ο έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου συντάσσεται πρακτικό, μετά την υποβολή του οποίου ο οικείος Περιφερειάρχης χορηγεί βεβαίωση καλής λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ετήσιος έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης καλής λειτουργίας, η βεβαίωση αυτή ανακαλείται, μετά την άπρακτη παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έταξε η Επιτροπή του άρθρου 4 για τη συμμόρφωση της κλινικής προς τις συστάσεις της. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα κριτήρια του άρθρου 138 του ν. 4512/2018 για τον καθορισμό της συχνότητας των διενεργούμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της ισχύος των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 διενεργείται, τακτικά μεν, μία φορά τουλάχιστον το έτος, έκτακτα δε, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. 

Άρθρο 33 

Επωνυμία κλινικής 

Σε οποιαδήποτε επωνυμία ή διακριτικό τίτλο της Ιδιωτικής Κλινικής, προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» και απαγορεύεται η χρήση του όρου «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» σε οποιαδήποτε γλώσσα, πλην του όρου «Private Hospital» που μπορεί να χρησιμοποιείται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

Άρθρο 36 

Υποχρεωτικά τμήματα και εργαστήρια 

Κάθε Ιδιωτική Κλινική, Γενική ή Ειδική ή Μεικτή, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά, εκτός από νοσηλευτικές μονάδες, και: 

α)εργαστήριο βιοπαθολογίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος, 

β)ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος. Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο δεν είναι απαραίτητο για ειδικές ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές. 

Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 - Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-6-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας  ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». ΦΕΚ τ. Β 4898/01.11.2018  

Άρθρο 2  

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  

2. Ως «περίθαλψη» νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις που πραγματοποιούν επαγγελματίες υγείας ή φορείς φροντίδας υγείας και οι οποίες σκοπό έχουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας.  

3. Ως «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Π.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία, και παρέχεται στις δομές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.  

4. Ως «νοσοκομειακή περίθαλψη» νοούνται όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες και πράξεις που απαιτούν νοσηλεία και διενεργούνται στις δομές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

9. Ως «πάροχοι υπηρεσιών υγείας» νοούνται α. τα φυσικά πρόσωπα, όπως ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχοθεραπευτές (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι), προμηθευτές ιατροτεχνολογικών ειδών και άλλοι επαγγελματίες υγείας, και β. τα νομικά πρόσωπα, όπως Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) ή κάθε άλλη Δημόσια Δομή ΠΦΥ, Ιδιωτικές Κλινικές, άλλες Κλινικές και Ιδρύματα που περιθάλπουν χρόνια πάσχοντες ασθενείς, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ), Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης (ΣΑΔ), Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Πολυϊατρεία, Οδοντιατρεία, Πολυοδοντιατρεία, Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων και ιδιωτικών Κλινικών, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (Μ.Χ.Α.-Μ.Τ.Ν.), ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Ιατρικές Εταιρείες κάθε μορφής που προβλέπονται από την νομοθεσία (π.χ. Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε, IKE κ.λπ.), Κέντρα Ειδικών Θεραπειών – Ειδικής Αγωγής – Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας-Ψυχοθεραπείας, καθώς και κάθε άλλη υγειονομική δομή που θα αναγνωρίζεται από το κράτος και θα παρέχει νόμιμα ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

Άρθρο 11 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

2. Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ, στα στρατιωτικά Νοσοκομεία, στα Νοσοκομεία του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες (παρόχους νοσοκομειακής περίθαλψης – κλινικές) στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και όχι κατώτερη της Γ θέσης ή τετράκλινου θαλάμου. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει και την αποκατάσταση-αποθεραπεία (κλειστή θεραπεία), την αιμοκάθαρση, ακτινοθεραπεία, καθώς επίσης και την ψυχιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

3. Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, δημοσίων και ιδιωτών παροχών νοσοκομειακής περίθαλψης. Η νοσηλεία παρέχεται στον δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό, στην νομοθεσία και στους όρους της σύμβασης του κάθε παρόχου με τον ΕΟΠΥΥ.  

  1. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα διακρίνεται σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, παρέχεται δε τόσο από Δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς Φορείς. Κύριο κριτήριο για την διαφοροποίηση της παρεχόμενης περίθαλψης και τον χαρακτηρισμό της εκάστοτε ιατρικής πράξης ως εντασσόμενης στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί η παροχή νοσηλείας από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών υγείας. Έτσι, όποια ιατρική υπηρεσία συνεπάγεται νοσηλεία εντάσσεται καταρχήν στην Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας ενώ ιατρική υπηρεσία που δεν απαιτεί νοσηλεία εντάσσεται καταρχήν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Κατά περιστάσεις με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική επιστήμη ενδέχεται να προβλέπονται εξαιρέσεις. 

Συγκεκριμένα, για τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ορίζεται πως δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας καθώς και ότι απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες που κατά την ιατρική επιστήμη διενεργούνται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης (Π.Δ 84/2001-ΦΕΚ 70/Α/10-4-2001, Άρθρο 14, περ. Στ’). Αντίθετα για τους Φορείς Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας ορίζεται ότι δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθενών, στις προβλεπόμενες από τον νόμο δομές, ήτοι στις υγειονομικές μονάδες των Ιδιωτικών Κλινικών(Ν. 4600/2019, Άρθρο 1). Περαιτέρω για τις Ιδιωτικές Κλινικές προβλέπεται ότι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες θα πρέπει όμως να αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους. 

Προβλεπόμενες δομές για την παροχή αποκλειστικά πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι μεταξύ άλλων τα Ιδιωτικά ιατρεία και τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. Οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων είναι διαφορετικές.  

Επιπλέον, οι ιατρικές ειδικότητες σύμφωνα με την υπ’ Αριθ. Υ7/1162/Β 215/1995 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 215 τ. Β 1995) κατηγοριοποιούνται σε κλινικές και εργαστηριακές. Η ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής κατηγοριοποιείται ως κλινική ειδικότητα, ανεξαρτήτως εξειδίκευσης. 

Κατά το νόμο συνεπώς Ιατρός Ακτινολόγος (ανεξαρτήτως εξειδίκευσης) δεν μπορεί να λειτουργήσει απλό ιδιωτικό Ιατρείο αλλά μόνο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ιατρικών απεικονίσεων το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο βάσει των κείμενων διατάξεων. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από το με α.π. Υ3β./Γ.Π.14231/ 12.10.2001 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Γεν Δνση Υγείας, Δνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Β προς την αρμόδια τότε για την έκδοση αδειών λειτουργίας ιατρείων και εργαστηρίων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς. 

Ως προς τον όρο «Ιδιωτικό Κλινικό Ιατρείο», ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, οι δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης υποχρεωτικά διακρίνονται αποκλειστικά με τους όρους «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ή «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ» ή «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ», ενώ οι δομές δευτεροβάθμιας περίθαλψης διακρίνονται επίσης αποκλειστικά με τον τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». Δεν χρησιμοποιείται στη νομοθεσία ο όρος «ιδιωτικό κλινικό ιατρείο» και όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ο ιατρός ακτινολόγος υποχρεούται λόγω ειδικότητας να αιτηθεί μόνο βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου. 

Σε σχέση με την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξειδίκευσης επεμβατικής ακτινολογίας σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων) αναφέρουμε τα εξής: Στην ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας), όπως ρητά ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Υ7α//2012 (ΥΑ Υ7α/Γ.Π οικ.28799 ΦΕΚ Β 1020/2012) και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αυτής, περιλαμβάνεται και η Ακτινολογική Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία. Στο άρθρο 6 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Εξειδικευμένων Ιατρών στην Επεμβατική Ακτινολογία συγκαταλέγεται και η κλινική παρακολούθηση των ασθενών πριν και κατά την νοσηλεία τους και μετά από επεμβατική πράξη, που αυτοί έχουν διενεργήσει. 

Από το πλέγμα όλων αυτών των ρυθμίσεων, γίνεται σαφές ότι ο Ιατρός Ακτινολόγος μπορεί σύμφωνα με το νόμο να λειτουργεί Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων, με χρήση σύγχρονων μέσων απεικόνισης βιοϊατρικής τεχνολογίας. Ειδικά, όμως, για τον Ακτινολόγο Ιατρό εξειδικευμένο στην Επεμβατική Ακτινολογία, αφού στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνεται η διενέργεια πράξεων κλινικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών του, σε τακτική ή έκτακτη βάση, θα πρέπει να γίνει η εξής διάκριση: 

Εάν για την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία απαιτείται ή συνίσταται νοσηλεία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τότε αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να παρασχεθεί αποκλειστικά εντός φορέα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης και απαγορεύεται η διενέργειά της σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο ή Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (φορέα ΠΦΥ).  

Εάν δεν απαιτείται ή συνίσταται νοσηλεία αλλά απαιτείται αναισθησία για την διενέργεια της εξετάσεως, τότε εφόσον πρόκειται για τοπική, γενική και περιοχική (ραχιαία, επισκληρίδιος) αναισθησία η ιατρική πράξη μπορεί να διενεργηθεί σε Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας εντός νοσοκομείων και κλινικών εφόσον η ιατρική πράξη περιλαμβάνεται στις καθορισθείσες ιατρικές πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ ή σε φορέα Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  Εάν για την ιατρική πράξη δεν απαιτείται ή συνίσταται νοσηλεία αλλά απαιτείται μόνο τοπική αναισθησία, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τότε αυτή μπορεί να διενεργηθεί και σε αυτοτελή Μ.Η.Ν. εφόσον η ιατρική πράξη περιλαμβάνεται στις καθορισθείσες ιατρικές πράξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ. Τα ανωτέρω προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4025/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 30 του ν. 4486/2017.  

Εφόσον για την παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία επεμβατικής ακτινολογίας δεν απαιτείται ή συνίσταται νοσηλεία και δεν υφίσταται ανάγκη χορήγησης αναισθησίας κατά τα ανωτέρω, τότε (και μόνο τότε) μπορεί να διενεργηθεί και σε φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, σχετικά με το κριτήριο της νοσηλείας αλλά και σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ακτινολόγου Ιατρού με περαιτέρω εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, προκύπτει ότι οι πράξεις της ειδικότητας αυτής δεν μπορούν με ασφάλεια να καταταγούν αυστηρά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη και θα πρέπει ο ιατρός κατά την αίτησή του στον οικείο ιατρικό σύλλογο να διευκρινίσει ποιες ιατρικές πράξεις θέλει να πραγματοποιήσει. Ο οικείος ιατρικός σύλλογος θα πρέπει να αξιολογήσει τις ιατρικές πράξεις με βάση την ιατρική επιστήμη και κρίνει εάν ιατρικώς εντάσσονται στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Ως προς το τρίτο ερώτημα, σε συνδυασμό με όσα ήδη αναφέρθηκαν, ο ιατρός Ακτινοδιαγνώστης με εξειδίκευση στην επεμβατική ακτινολογία μπορεί να αιτηθεί μόνο την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων στο οποίο θα διενεργούνται ιατρικές πράξεις σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Ο Γνωμοδοτών Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. 

Ευάγγελος Κατσίκης 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ