Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ): Προκήρυξη θέση ιατρού Βιοπαθολόγου, Διευθυντή Κεντρικών Εργαστηρίων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λειτουργεί ως καρδιολογικό, καρδιοχειρουργικό και μεταμοσχευτικό “κέντρο αριστείας” και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τον Ν. 2012/1992, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4565/2018, και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ ενδιαφέρεται να καλύψει μια (1) θέση Ιατρού-Βιοπαθολόγου, Διευθυντή των Κεντρικών Εργαστηρίων. Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τακτικό Ιατρικό Προσωπικό του Κέντρου και θα υπηρετήσει με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης.   

Απαραίτητα προσόντα:(α)  Τίτλος ειδικότητας Βιοπαθολογίας τουλάχιστον από 10ετίας και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε διεθνούς κύρους αναγνωρισμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. (β) Γνώση και εμπειρία στη διαγνωστική των λοιμώξεων. (γ)  Διδακτορικός τίτλος σπουδών. (δ)  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους, απαιτείται αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.  
Επιθυμητά προσόντα:(α)  Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. (β) Έμμισθη αναγνωρισμένη εργασία/εκπαίδευση/μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. (γ)   Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης. (δ)  Επιστημονικό έργο αντίστοιχο της θέσης.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 17.07.2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής εμπειρίας.

2.  Αντίγραφα :

  • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με αναγνώριση ισοτιμίας),
  • διδακτορικού και άλλων τίτλων σπουδών,
  • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
  • του τίτλου ειδικότητας,
  • πιστοποιητικών προϋπηρεσίας από τα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία αποκτήθηκε η εμπειρία στη διαγνωστική των λοιμώξεων,
  • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
  • πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (ειδικά για την αγγλική γλώσσα πρέπει να πιστοποιείται η άριστη γνώση) και
  • της αστυνομικής ταυτότητας.

3.  Κατάλογο του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας με αναφορά στις δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις (PubMed & Scopus) του υποψηφίου, καθώς και κατάλογο των αναφορών των εργασιών του/της από άλλους συγγραφείς (citation index) με υπολογισμό του συντελεστού απήχησης (impact factor).

4.  Κατάλογο των ερευνητικών προγραμμάτων της αντίστοιχης ειδικότητας στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α (εφόσον υπάρχουν).

5.  Έγγραφα τα οποία να πιστοποιούν τη συγκέντρωση των επιθυμητών προσόντων.

6.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier, στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- απόσπασμα ποινικού μητρώου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...