Αίτημα για υποβολή προτάσεων για την προμήθεια απλών χειρουργικών μασκών μίας χρήσης

RfP

Ιούλιος 2020

Αίτημα για υποβολή προτάσεων για την προμήθεια απλών χειρουργικών μασκών μίας χρήσης

 I.                Εισαγωγή

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) το κεντρικό συντονιστικό όργανο και την εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και διαφύλαξη και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους.

II.                Αντικείμενο προμήθειας

Προμήθεια 100.000 απλών χειρουργικών μασκών μίας χρήσης.

III.                Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή θα γίνει βάση ποιότητας και κόστους (Quality and Cost Based Selection (QCBS) των προσφορών.

IV.                Τρόπος υποβολής προσφοράς

Για την επιλογή του/ των προμηθευτών, η υποβολή των προσφορών θα γίνει σε δύο μέρη, δηλ. Την Τεχνική Περιγραφή και την Οικονομική Προσφορά σε χωριστά έγγραφα.

Η «Τεχνική Περιγραφή» θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα δείγμα της μάσκας.

Η «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει μόνο τις πληροφορίες τιμολόγησης αναλυτικά περιλαμβάνοντας όλα τα επιμέρους κόστη (μεταφορικά για παράδοση των μασκών στην έδρα του ΠΙΣ, κτλ.) φόρους και τέλη (τελικό κόστος), τον προτεινόμενο τρόπο καταβολής της αμοιβής, καθώς και την ελάχιστη ποσότητα προσφοράς.

V.                Ελάχιστο περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

Πρέπει απαραίτητα να περιέχεται στην τεχνική προσφορά:

  • Σύντομο προφίλ της επιχείρησης / σχετικής εμπειρίας/ έργων
  • Πιστοποιήσεις των προτεινόμενων μασκών (εφόσον υπάρχουν)

Τυχόν συστατικές επιστολές από άλλους αγοραστές των προς πώληση μασκών θα συνεκτιμηθούν ελεύθερα (μη απαραίτητες).

VI.                Μη δεσμευτικότητα

Ο Π.Ι.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ή να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις προσφορές και να ακυρώσει την διαδικασία επιλογή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση και χωρίς να παραθέτει λόγους ή άλλη αιτιολογία. Μπορεί επίσης να αποδεχθεί μερικώς την προσφορά. Για την προμήθεια θα συνταχθεί σύμβαση πωλήσεως.

VII.                Χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Π.Ι.Σ. μέχρι την Τετάρτη 22-7-2020 και ώρα 19:00.

VIII.                Τρόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pismember@pis.gr, υπόψη κας Πόπης Κοντομηνά.

Τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά στο 2107295031

ΠΡΟΣΦΑΤΑ