Αίτημα για υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη συμβούλου με αντικείμενο τη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Αθήνα 2-9-2020

Α.Π.: 6773

Αίτημα για υποβολή προτάσεων για την πρόσληψη συμβούλου με αντικείμενο την συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

 I.             Εισαγωγή

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το κεντρικό συντονιστικό όργανο καθώς και εποπτεύουσα οργάνωση όλων των Ιατρικών Συλλόγων και των ιατρών της χώρας. Αποτελεί το ανώτατο θεσμικό όργανο των ιατρών και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και επικουρεί τον Υπουργό Υγείας στη διαχείριση των ζητημάτων υγείας, στην εξασφάλιση καλής ιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού και διαφύλαξη και προαγωγή της δημόσιας υγείας με διαρκή ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των Ιατρικών Συλλόγων και τον αντίστοιχο συντονισμό των σκοπών και δραστηριοτήτων τους. Ο Π.Ι.Σ. παρέχει σημαντικό αριθμό υπηρεσιών προς το Ιατρικό Σώμα με σημαντικότερο την έκδοση αδειών άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

II.             Αντικείμενο και Σκοποί

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα επιλέξει σύμβουλο ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και την υποβολή προτάσεων προς τον ΠΙΣ για την ένταξη δράσεων του σε αυτά.

Θα προετοιμάζει και θα είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του φακέλου καθώς και οποιαδήποτε άλλης δράσης απαιτείται για την ένταξη του ΠΙΣ στα σχετικά προγράμματα με έμφαση στην εκτίμηση της βαθμολογίας για την ένταξη στο πρόγραμμα καθώς και την τεκμηρίωση του κάθε επενδυτικού σχεδίου που θα προτείνεται. Θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού φακέλου.

Θα παρακολουθεί την εξέλιξη των προγραμμάτων και θα υποστηρίζει τις διοικητικές υπηρεσίες του ΠΙΣ σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

III.             Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή θα γίνει βάση ποιότητας και κόστους (Quality and Cost Based Selection (QCBS) των προσφορών. Βασική απαίτηση είναι η προηγούμενη αποδεδειγμένα επαρκής εμπειρία σε έργα ΕΣΠΑ τεχνολογίας στον χώρο της Υγείας.

IV.             Τρόπος υποβολής προσφοράς

Για την επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει τον ρόλο του συμβούλου, η υποβολή των προσφορών θα γίνει σε δύο μέρη, δηλ. την αναλυτική Πρόταση Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που δύναται ο υποψήφιος σύμβουλος να προσφέρει και την Οικονομική Προσφορά σε χωριστά έγγραφα.

• Η «Πρόταση Υπηρεσιών» θα περιλαμβάνει την εμπειρία και τις πιστοποιήσεις του Συμβούλου, τις αναλυτικές και πλήρεις λεπτομέρειες της προσέγγισης της των υπηρεσιών, τα έγγραφα και κάθε άλλη εγγύηση που παρέχει η εταιρεία.

• Η «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει μόνο τις πληροφορίες τιμολόγησης αναλυτικά καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο καταβολής της αμοιβής

V.             Ελάχιστο περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς

Πρέπει απαραίτητα να περιέχεται στην τεχνική προσφορά:

  • Σύντομο προφίλ της επιχείρησης / σχετικής εμπειρίας από την παροχή αντιστοίχων υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση / αναφορά σε τεχνολογικά έργα ΕΣΠΑ στον χώρο των υπηρεσιών Υγείας. Από το προφίλ θα πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένη εμπειρία και ικανή επαγγελματική οντότητα στον αντικείμενο.
  • Σύντομα βιογραφικά σημειώματα του βασικού προσωπικού που θα συμμετάσχει με έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία.
  • Αναλυτική τεχνική προσέγγιση για την εκτέλεση του προγράμματος, ανάπτυξη ομάδας, σχέδιο, μεθοδολογία του προγράμματος εργασίας για την εκτέλεση του έργου. Πρέπει επίσης να επισημάνει τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εξηγηθεί η προσέγγιση που η ο σύμβουλος θα υιοθετήσει για να τα αντιμετωπίσει.

VI.             Πιστοποιήσεις

Ο σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. Πιστοποίηση κατά 27.001 είναι επιθυμητή. Θα πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR compliant) και να μπορεί να αποδείξει την συμμόρφωσή του. Στην υποβολή της τεχνικής προσφοράς, ο σύμβουλος θα πρέπει να αναφέρει τις σχετικές πιστοποιήσεις και να υποβάλλει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

VII.             Μη δεσμευτικότητα

Ο Π.Ι.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ή να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις προσφορές και να ακυρώσει την διαδικασία επιλογή οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία ευθύνη ή άλλη υποχρέωση και χωρίς να παραθέτει λόγους ή άλλη αιτιολογία.

VIII.             Χρόνος υποβολής της προσφοράς

Η προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Π.Ι.Σ. μέχρι την 18-09-2020 και ώρα 24:00.

IX.             Τρόπος υποβολής προσφοράς

Η προσφορά υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση pismember@pis.gr, υπόψη κας Πόπης Κοντομηνά.

Τυχόν διευκρινήσεις μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά στο 2107295031

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...