Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία ιατρών

Θέσεις εργασίας

Το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, μέσω σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών: α) με έναν/μία (1) Παιδοψυχίατρο για το Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας στην Αθήνα και β) με έναν/μια (1) Νευρολόγο και έναν/μια (1) Ακτινολόγο – Ακτινοδιαγνώστη για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη.