Ω.Κ.Κ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βαθμίδας Επιμελητή Β΄ή Επιμελητή Α΄

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Β’ ή Επιμελητή Α’, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Απαραίτητα Προσόντα

(α)  Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας.

(β)  Τίτλος Εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας.

(γ)  Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΜΕΘ (μόνο για τη διεκδίκηση της θέσης στη βαθμίδα του Επιμελητή Α’).

(δ)  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

(ε)  Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι τη Δευτέρα 26/10/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
 3. Αντίγραφα :
 4. του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
 5. του τίτλου ειδικότητας,
 6. του τίτλου εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας,
 7. της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 8. της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 9. της αστυνομικής ταυτότητας,
 10. πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται,
 11. βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier (ώρες κοινού Δε.-Πα. 10:00-14:00), στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Ευριπίδου 2A, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf, .jpeg ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω “Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων”).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- και απόσπασμα ποινικού μητρώου, γενικής χρήσης.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01. Αίτηση με Φωτογραφία

02. Βιογραφικό Σημείωμα

03. Πτυχίο Ιατρικής

03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου               (αν υπάρχει)

04. Διδακτορικός Τίτλος                               (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1                     (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2                     (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

07. Τίτλος Ειδικότητας                        

08. Τίτλος Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία

08. Τίτλος Εξειδίκευσης #2

…………………………………………………………………………..

09. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1

09. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2             (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

10. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου

11. Αστυνομική Ταυτότητα

12. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής)

12. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2           (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

13. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο          (αν υπάρχει)

14. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)

15. Λοιπά Έγγραφα #1                                (αν υπάρχουν)

15. Λοιπά Έγγραφα #2                                (αν υπάρχουν)

…………………………………………………………………………..

16. Πιστοποιητικό Στρατολογίας                   (μόνο για άρρενες)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ