Ω.Κ.Κ.: Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Β΄ ορισμένου χρόνου

Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προσκαλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αιματολόγου ή Παθολόγου, πλήρους  απασχόλησης με διάρκεια σύμβασης ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κλινικής Αιματολογίας-Πήξης/Αιμόστασης & Σταθμού Αιμοδοσίας.  Απαραίτητα προσόντα είναι:

 1. Κατοχή τίτλου ειδικότητας Αιματολογίας ή Παθολογίας.
 2. Μετεκπαίδευση, εξειδίκευση ή /και εργασία σε αναγνωρισμένο νοσηλευτικό ή ακαδημαϊκό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Προκειμένου για την ειδικότητα Παθολογίας, η εργασία σε τμήμα ή /κλινική Αιματολογίας θα αξιολογηθεί.
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, όπως αυτή τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά σπουδών ξένης γλώσσας ή από σπουδές/εργασία σε αγγλόφωνη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 30/10/2020, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η προϋπηρεσία σε Τμήμα Αιμοδοσίας και η κλινική εμπειρία σε Πήξη-Αιμόσταση).
 3. Αντίγραφα :
 4. του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
 5. του τίτλου ειδικότητας,
 6. της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 7. της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 8. της αστυνομικής ταυτότητας,
 9. πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται,
 10. βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει,

είτε να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν με courier (ώρες κοινού Δε.-Πα. 10:00-14:00), στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Ευριπίδου 2A, 17674 Καλλιθέα), αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία .pdf, .jpeg ή .doc σε USB ή CD),

είτε να αποσταλούν, ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115).

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω “Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων”).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- και απόσπασμα ποινικού μητρώου, γενικής χρήσης.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01. Αίτηση με Φωτογραφία

02. Βιογραφικό Σημείωμα

03. Πτυχίο Ιατρικής

03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου       (αν υπάρχει)

04. Διδακτορικός Τίτλος                      (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1             (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2             (αν υπάρχει)

………………………………………………………………………..

06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

07. Τίτλος Ειδικότητας#1                   

08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1

08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2    (αν υπάρχει)

………………………………………………………………………..

09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου

10. Αστυνομική Ταυτότητα

11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής)

11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2   (αν υπάρχει)

………………………………………………………………………..

12. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο  (αν υπάρχει)

13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγρ.  (αν υπάρχει)

14. Λοιπά Έγγραφα #1                       (αν υπάρχουν)

14. Λοιπά Έγγραφα #2                       (αν υπάρχουν)

………………………………………………………………………..

15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας           (μόνο για άρρενες)