Π.Ι.Σ. προς Ιατρικούς Συλλόγους: Αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε συνεργαζόμενους ιατρούς σε ιδιωτικές κλινικές

Αθήνα 2-11-2020

Α.Π.: 7464

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας    

(Με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους ιδιώτες ιατρούς της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου τους)

Κοινοποίηση:

Εκλέκτορες

Υπουργό Υγείας κ. Β.Κικίλια

Υφυπουργό Υγείας κ. Β.Κοντοζαμάνη

Ιατρικές Εταιρείες

Αποζημιώσεις ασφαλιστικών εταιρειών σε συνεργαζόμενους Ιατρούς σε Ιδιωτικές κλινικές

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Π.Ι.Σ. στα πλαίσια του ρόλου του ως θεματοφύλακας των επαγγελματικών συμφερόντων όλου του ιατρικού κόσμου, έχει ψηλά ως προτεραιότητα του την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών που συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές.

Το γνωστό και χρόνιο πρόβλημα της παρακράτησης των ιατρικών αμοιβών από τις κλινικές επί μακρό χρονικό διάστημα πριν αυτές αποδοθούν στους ιατρούς καθώς και το τεράστιο ζήτημα καθορισμού των αμοιβών των ιατρικών πράξεων εν κρυπτώ μεταξύ των κλινικών και των ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς την συμμετοχή του ιατρικού κόσμου, αποτελούν πληγή στον κλάδο μας. Ο Π.Ι.Σ. έχει αναλάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση ανατροπής της άρρωστης αυτής καταστάσεως.

Αυτή την στιγμή έχουν καταγραφεί τρεις πολιτικές αμοιβών στην αγορά. Η πρώτη αφορά την περίπτωση όπου η αμοιβή για την ιατρική πράξη περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο/ απόδειξη της κλινικής προς την ασφαλιστική εταιρεία και αποζημιώνεται προς αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς υφίσταται συμβατική σχέση μεταξύ του ιατρού και της κλινικής και βάση αυτής ρυθμίζεται το ζήτημα της ιατρικής αμοιβής. Ο ιατρός, σε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει να προσφύγει με βάση την σύμβαση κατά της κλινικής και μόνο.

Η δεύτερη αφορά την περίπτωση όπου η ιατρική αμοιβή τιμολογείται ξεχωριστά στον ασθενή και  η ασφαλιστική εταιρεία την καταβάλλει απευθείας στον ιατρό. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε λάβει παράπονα για καθυστερήσεις αλλά μόνο για περιπτώσεις αδικαιολόγητων απορρίψεων ή προσφυγών σε διαιτησία. Εάν υπάρχουν τεκμηριωμένες τέτοιες περιπτώσεις (απόρριψης ή αδικαιολόγητης προσφυγής σε διαιτησία) παρακαλούμε να τις θέσετε υπόψη μας.

Τέλος, κρισιμότερη είναι η περίπτωση όπου η ιατρική αμοιβή τιμολογείται ξεχωριστά στον ασθενή ή την ασφαλιστική και  η ασφαλιστική εταιρεία την καταβάλλει στην ιδιωτική κλινική, η οποία με την σειρά της οφείλει να την καταβάλλει στον ιατρό. Η πρακτική αυτή είναι μη νόμιμη σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική σύμβαση μεταξύ ιατρού και κλινικής γι’ αυτό το σκοπό και με την σαφή εντολή είσπραξης για λογαριασμό του ιατρού. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πλήθος παραπόνων περί αδικαιολόγητων και μεγάλων καθυστερήσεων καταβολής των σχετικών ποσών προς τους ιατρούς από τις κλινικές με την ανοχή (αν όχι υποστήριξη) αυτής της πρακτικής από ασφαλιστικές εταιρείες.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Ο Π.Ι.Σ. θα επέμβει προκειμένου να προστατευτεί το κύρος και η αξιοπρέπεια του ιατρικού κόσμου.

Σημαντικό μας μέλημα είναι η τεκμηριωμένη προσέγγιση και η προσφυγή στα εποπτικά όργανα της πολιτείας και ιδίως στην επιτροπή ανταγωνισμού. Όπως πάντα κάθε πρωτοβουλία μας είναι τεκμηριωμένη.

Προς τούτο σας καλούμε να μας υποβάλλετε τεκμηριωμένα και με αποδείξεις (απολύτως εμπιστευτικά πάντα) κάθε σχετική περίπτωση της παραπάνω αθέμιτης και παράνομης πρακτικής προκειμένου να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε με την σειρά μας την προσφυγή μας προς τις αρμόδιες αρχές.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για την υπεράσπιση του κύρους του ιατρικού κόσμου αλλά και των συμφερόντων σας.

Μπορείτε να αποστέλλετε τις αναφορές σας (με τα συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία) στον ιατρικό σύλλογο σας προκειμένου να προωθηθούν μετέπειτα συνολικά στον ΠΙΣ e-mail:pisref@pis.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ