ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ: Πρόσκληση για πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Επικαιρότητα, Θέσεις εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) Μακεδονίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά και τις υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να κατατεθούν, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, στην διαδρομή “ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ” στο παρακάτω link

http://www.3ype.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=159&Itemid=579&lang=en

Η κατάθεση των ως άνω απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/12/2020 και αποκλειστικά ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση iatrika3ype@gmail.com