Ω.Κ.Κ.: Προκήρυξη θέσης ιατρού ΜΕΘ

Ω.Κ.Κ.: Προκήρυξη θέσης ιατρού ΜΕΘ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει μια (1) θέση Επιμελητή Β’ ή Επιμελητή Α’, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Απαραίτητα Προσόντα

(α)  Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας.

(β)  Τίτλος Εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας.

(γ)  Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ΜΕΘ (μόνο για τη διεκδίκηση της θέσης στη βαθμίδα του Επιμελητή Α’).

(δ)  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

(ε)  Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την Παρασκευή 21/05/2021, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
 3. Αντίγραφα :
 4. του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
 5. της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 6. του τίτλου ειδικότητας,
 7. του τίτλου εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας,
 8. της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 9. της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου,
 10. πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται,
 11. βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

4.  Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψήφιους).

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω “Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων”).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται, προκειμένου να προσληφθεί, να υποβάλει -μεταξύ άλλων- και απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης) καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ.

Αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01. Αίτηση με Φωτογραφία

02. Βιογραφικό Σημείωμα

03. Πτυχίο Ιατρικής

03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου               (αν υπάρχει)

04. Διδακτορικός Τίτλος                               (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1                     (αν υπάρχει)

05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2                     (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

07. Τίτλος Ειδικότητας                        

08. Τίτλος Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία

08. Τίτλος Εξειδίκευσης #2

…………………………………………………………………………..

09. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1

09. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2             (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

10. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου

11. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο

12. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής)

12. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2           (αν υπάρχει)

…………………………………………………………………………..

13. Συγγραφικό & Επιστημονικό Έργο          (αν υπάρχει)

14. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (αν υπάρχει)

15. Λοιπά Έγγραφα #1                                (αν υπάρχουν)

15. Λοιπά Έγγραφα #2                                (αν υπάρχουν)

…………………………………………………………………………..

16. Πιστοποιητικό Στρατολογίας                   (μόνο για άρρενες)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...