Π.Ι.Σ. προς Υπ. Επικρατείας: Τροποποίηση έκτακτων μέτρων περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας

Δελτία Τύπου, Επικαιρότητα, Επιστολές

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς Υπουργό Επικρατείας,  
κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη    
Αθήνα, 27.4.2021
Α.Π. 9301
  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θέμα: «Τροποποίηση έκτακτων μέτρων περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας»

σε συνέχεια της χθεσινής μας τηλεδιάσκεψης και τα όσα συζητήθηκαν, αντιλαμβανόμενοι το σκεπτικό και τις ανάγκες, προτείνουμε όπως περιληφθεί διευκρίνηση στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 26044/2021 (ΦΕΚ 1678/Β/23-4-2021), ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση των  ασθενών  σε  ιδιωτικές  μονάδες  υγείας προς εξυπηρέτηση των απαραίτητων υγειονομικών τους αναγκών. Η πρόταση μας έχει ως εξής:

«Επιτρέπεται η κίνηση ασθενών προς ιδιωτικές δομές υγείας με αντίστοιχη βεβαίωση για έκτακτα, επείγοντα και αναγκαία περιστατικά με γνωμάτευση ιατρού η οδοντιάτρου. Η κίνηση πρέπει να ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας, και μόνο από τον τόπο κατοικίας του ασθενούς προς μεγαλύτερο αστικό κέντρο. Οι γνωματεύσεις θα έχουν τη μορφή email η γραπτού (όχι sms) και θα ελέγχονται. Ψευδής γνωμάτευση συνιστά και πειθαρχικό αδίκημα.»

Σχετικά με το ισχύον πλαίσιο και την ισχύ ιδιωτικών – δημοσίων ιατρικών βεβαιώσεων υπενθυμίζουμε τις προβλέψεις της κείμενης εφαρμοστέας νομοθεσίας:

Άρθρο 5 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας προβλέπει πως:

«Άρθρο 5: Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

1. Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.»

Αντίστοιχα με υπ’ αριθμόν Υ1/Γ.Π. οικ. 121921/17-9-2010 έγγραφο του με θέμα «Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και συνταγών ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς» το Υπουργείου Υγείας επιβεβαιώνει πως «τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.