ΩΚΚ: Προκήρυξη μιας (1) θέσης ιατρού για τη στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει μία θέση Ιατρού, με ή χωρίς την κατοχή ειδικότητας, με καθεστώς πλήρους μη αποκλειστικής απασχόλησης για τη στελέχωση του εμβολιαστικού κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, τα εξής δικαιολογητικά:

1.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

2.  Αντίγραφα:

  • πτυχίου Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (με           αναγνώριση ισοτιμίας),
  • της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
  • της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
  • της αστυνομικής ταυτότητας.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση pervolaraki@ocsc.gr.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ