Δικιολογητικά Προσωρινής Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Αφορά ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ πολίτες (πλήν Ελλήνων)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα ή διαβατήριο

2. Πτυχίο ιατρικής

3. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος από τον επίσημο φορέα του κράτους που είναι η μόνιμη εγκατάσταση.

4. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας (εάν υπάρχει)

5. Good standing πρόσφατο (εντός τρίμηνου)

6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης για επαγγελματική ευθύνη (στην Ελλάδα)

7. Εάν εργαστείτε:

α) ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσκομίζετε συμβόλαιο στο όνομά σας (ενοικίου ή αγοράς) του οικήματος που θα στεγαστεί το ιατρείο

β) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, προσκομίζετε την αναγγελία πρόσληψης και /ή σύμβαση εργασίας

8. α) Εάν είναι η πρώτη φορά που παρέχετε υπηρεσίες προσωρινές και περιστασιακές βάσει του αρ. 5 Π.Δ. 38/2010 στην Ελλάδα, συμπληρώνετε Υπεύθυνή δήλωση που δηλώνετε ότι “Είναι η πρώτη φορά που παρέχω υπηρεσίες προσωρινές και περιστασιακές βάσει του αρ. 5 Π.Δ. 38/2010 στην Ελλάδα”

β) Εάν έχετε εκδώσει και άλλη φορά άδεια παροχής προσωρινών και περιστασιακών υπηρεσιών, τότε συμπληρώνετε υπεύθυνη δήλωση ” Έχω παράσχει στο παρελθόν κατά το ημερολογιακό έτος ………………. για το χρονικό διάστημα από …………… έως………………… στην ……………………………(τόπος).

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας.

9. Παράβολο αξίας 80€.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΕΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Στην αίτησή σας θα πρέπει να αναρτηθούν και τα ξενόγλωσσα και τις μεταφράσεις τους.

Η Προσωρινή Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, αφορά μόνο πολίτες της ΕΕ και είναι προσωρινής διάρκειας (δεν ξεπερνά το ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί άμεσα).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ