Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Α Ι Τ Η Σ Η      

Επώνυμο: …………………………………………………………. Όνομα………………………………………………………..
Όνομα Πατρός: …………………………………………………. Α.Δ.Τ.……………………………………………………….
Α.Φ.Μ.: …………………………………………………………….
ΔΟΥ. :………………………………………………
Τόπος κατοικίας: ………………………………………………..
Οδός: ……………………………………………………………….. Αρ.:…………………Τ.Κ.: ………………………………………..
Τηλέφωνο σταθερό: …………………………………………… Τηλέφωνο κινητό: ………………………………………………  
ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ.    

Παρακαλώ να εξετάσετε το αίτημά μου για κατάρτιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών ως Ιατρού ειδικότητας Νευρολογίας σύμφωνα με την αρ.Πρωτ.:οικ. 9894/19-04-2022 Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.    

Συνημμένα υποβάλλω:
1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 2. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Βιογραφικό Σημείωμα         

Ημερομηνία …../……/2022       

Η/Ο ΑΙΤ…………..  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ