Κ.Υ. Λαυρίου: Διερεύνηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής για στελέχωση του Κ.Υ. Λαυρίου

Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣ:

1. Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

2. Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας

3. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

4. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Κ.κ. Υποδιοικήτριες 1ης Υ.ΠΕ.

2. Ε/Γ Διοικητή 1ης Υ.ΠΕ.

3. Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Κο Δημήτριο Λουκά

4. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1ης Υ.ΠΕ.

5. Κ.κ. Υπεύθυνο και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Συντονισμού Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Λαυρίου

ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Λαυρίου

Σχετ: α) οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 4753/2020 (Α’ 227)

          β) οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19-11-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5104/Β’/19-11-2020)

          γ) οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.26356/23-04-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1731/Β’/27-04-2021)

          δ) οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4917/2022 (ΦΕΚ 67/Α’/31-03-2022)

1. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Λαυρίου, παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τυχόν εκδήλωση ενδιαφέροντος Ιατρών μελών του Συλλόγου/Εταιρείας, αρμοδιότητας σας, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, για ένταξη στο Ε.Σ.Υ. με πλήρη ή μερική απασχόληση, ήτοι 7 ή 3,5 ώρες/ημερησίως αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω σχετικών, με σκοπό την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών της θερινής τουριστικής περιόδου.

2. Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς ανάληψη υπηρεσίας ιδιώτη ιατρού θα συναφθεί ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

3. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την ανάληψη υπηρεσίας μέχρι τις 30-06-2022 (με δυνατότητα ανανέωσης).

4. Σημειώνεται ότι σε επικοινωνία της Υπηρεσίας μας με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπήρξε θετική ανταπόκριση στη διάθεση καταλύματος για την παραμονή των Ιατρών.

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε. Ασπρούδη – Ε. Ταλάντζη – Ε. Δραγατάκη

Τηλ. 2132010526