Περιφέρεια Αττικής: Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος  και για  207  ώρες ως ακολούθως:

Α/ΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ
1.………………………..€
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ     207   ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ     ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ………………………………………………………………………………..     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………€………………..    

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής είναι  12.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

                                                    ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...