Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης-ELIZA: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με Παιδίατρο

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία ELIZA κατά της κακοποίησης του παιδιού θα λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον σε χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών. Στα πλαίσια αυτά, αναζητάται ειδικός Παιδίατρος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παιδική κακοποίηση, για να στελεχώσει τη μονάδα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Κλινικά, Ερευνητικά & Διδακτικά / Εκπαιδευτικά

A. Κλινικά καθήκοντα:

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει να:

• απαντά κλινικά ερωτήματα ιατρών εντός και εκτός νοσοκομείου

• εξετάζει εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς

• γράφει φακέλους ασθενών και ενημερωτικά επισκέψεων, καθώς και να συμπληρώνει τα έντυπα καταγραφής των ασθενών της Μονάδας

• αναζητά κλινικές πληροφορίες για τους ασθενείς

• συντονίζει τη διεπιστημονική ομάδα που συμμετέχει στην φροντίδα του εκάστοτε ασθενούς και τις τακτικές συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας της Μονάδας

Παράλληλα, συμμετέχει στη διαμόρφωση νέων κλινικών παρεμβάσεων με στόχο την ολοένα βελτιούμενη φροντίδα των ασθενών (πχ δημιουργία και τήρηση πρωτοκόλλων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης συναδέλφων εντός νοσοκομείου) και στο πρόγραμμα εφημεριών της Κλινικής, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά στο νόμο.

Β. Ερευνητικά καθήκοντα:

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης αναλαμβάνει να:

• συμμετέχει στη διαμόρφωση νέων ερευνητικών πρωτοκόλλων

• καταχωρεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα που συλλέγονται

• αναζητά σχετική βιβλιογραφία, αξιολογεί και ταξινομεί ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών της Μονάδας

• βοηθά στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και στην υποβολή τους σε διεθνή περιοδικά προς δημοσίευση

• υποστηρίζει και βοηθά τις ερευνητικές προσπάθειες συνεργατών της Μονάδας

• επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας του ΕΛΙΖΑ, με τα μέλη του δικτύου παιδιάτρων ή άλλους συνεργάτες της Μονάδας

• ταξινομεί σχετικά έγγραφα και να τηρεί το αρχείο, συμπληρώνοντας αιτήσεις, παρακολουθώντας την πορεία και ενημερώνοντας όλα τα μέλη εντός και εκτός του Νοσοκομείου

• τηρεί σχετικά πρακτικά σε συνέχεια των συναντήσεων

Γ. Διδακτικά – εκπαιδευτικά καθήκοντα:

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα έχει πλήρη συμμετοχή στο διδακτικό/εκπαιδευτικό έργο της Μονάδας. Συγκεκριμένα θα έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών, θα συμμετέχει σε ομιλίες και παρουσιάσεις εντός και εκτός Αθηνών, θα γράφει κείμενα ομιλιών για πρακτικά συνεδρίων και θα αναλαμβάνει οργανωτικά καθήκοντα για εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της Μονάδας. Ο Επιστημονικός Συνεργάτης θα πρέπει, εν γένει, να επιδεικνύει ευελιξία, διάθεση συνεργασίας και συνεννόησης με όσους στελεχώνουν τη Μονάδα για καθημερινά, πρακτικά ζητήματα, με απώτερο πάντα στόχο, την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Απαιτούμενα προσόντα/ Κριτήρια

1. Πτυχίο Ιατρικής

2. Λήψη τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής

3. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο Β2

4. Πιστοποιημένη καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Συνεκτιμώμενα προσόντα κριτήρια

1. Βαθμός Πτυχίου Ιατρικής

2. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών (peer-reviewed)

3. Αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή ιατρικά συνέδρια

4. Γνώση μίας ή περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής

5. Προφορική συνέντευξη

Aποστολή βιογραφικών: prosk@rescom.duth.gr & info@eliza.org.gr

Επίσημη Προκήρυξη του ΕΛΚΕ ΔΠΘ:

Σας ευχαριστούμε πολύ,

Ελίνα Κουτρομάνου

Operations & Digital Communication Officer

ELIZA – Σωματείο Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού

Ερμού & Χριστοπούλου 2, Αθήνα 10563

+30 2103231704, +30 698 9588878

e.koutromanou@eliza.org.gr

www.eliza.org.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ