Γ.Ν. Κεφαλληνίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σε ανταπόκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμ 6534/2019

Για θέση ΠΕ Ειδικευμένου Ιατρού Ειδικότητας Παθολογίας

  Επώνυμο:   
  Όνομα:   
  Όνομα Πατέρα:   
  Όνομα Μητέρας:   
  Ιθαγένεια:   
  Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:   
  Διεύθυνση Κατοικίας:   
  Τηλέφωνο: 
Βασικός Τίτλος Σπουδών:                                                         
Μεταπτυχιακός τίτλος:   
Διδακτορικό Δίπλωμα :   

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Αργοστόλι…………………………………

Ο/Η Αιτ…………………………………….

ΠΡΟΣΦΑΤΑ