Κριτήρια μοριοδότησης επιστημονικών εκδηλώσεων Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ “ΖΩΝΤΑΝΩΝ” ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΗ (LIVE EDUCATIONAL EVENTS/LEEs): UEMS 2023.07

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (E-LEARNING MATERIAL/ ELM): UEMS 2023.08

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (BLENDED LEARNING – BLD): UEMS 2023.09

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΩΝ Σ.Ι.Ε.-Σ.Ε.Α (Recognition of CME/CPD Activities): UEMS 2023.10

ΠΡΟΣΦΑΤΑ