Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της U.E.M.S., Μάλτα, 20-21/10/2023