Π.Ε. Αττικής: Ανάρτηση πρόσκλησης Ιατρού Εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την  παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον  215  ώρες απασχόλησης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), για την  παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, χρονικής διάρκειας ενός έτους και για τουλάχιστον   215  ώρες, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την   23 Φεβρουαρίου 2024  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00μμΗ αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την  26 Φεβρουαρίου 2024,                ημέρα  Δευτέρα και ώρα  09:00πμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..

Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….

τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος  και για  215  ώρες ως ακολούθως:

Α/ΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ
1.………………………..€
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ     215   ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ     ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ………………………………………………………………………………..     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………€………………..    

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των υπηρεσιών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής είναι  10.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

                                                    ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ