Πρόσκληση για την ένταξη επτακοσίων (700) νέων ιατρών στο μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ