ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Ε Ο Π Υ Υ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Ε Ο Π Υ Υ

 

Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί μνημονιακή επιλογή, που υπηρετεί μόνο λογιστικά κριτήρια και σκοπεύει στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών υγείας με ελάττωση του αριθμού των παρόχων υγείας, την εξευτελιστική αμοιβή τους και την επιβάρυνση των ασθενών με περιορισμό των παροχών.

Ο εξ’ αρχής ελλειμματικός προϋπολογισμός, η ελλιπής κρατική χρηματοδότηση και η κατάρρευση των Aσφαλιστικών Tαμείων που τον συναποτελούν, προδιέγραφε την χρεωκοπία του.

Είναι πολύ αμφίβολο αν μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να αποτελέσει τον Φορέα Παροχής ΠΦΥ.

Για να μην καταρρεύσει άμεσα με καταστροφικά αποτελέσματα για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των πολιτών και την επιβίωση των λειτουργών της υγείας, απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης.

 

Μετά την ολιγόμηνη λειτουργία του νέου συστήματος, ο απολογισμός είναι αρνητικός και ο ΕΟΠΥΥ στο άμεσο μέλλον θα καταρρεύσει, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης σε όλα τα επίπεδα.

 

Η ανάγκη διαχείρισης και ελέγχου του κόστους του ΕΟΠΥΥ είναι προϋπόθεση για τη ύπαρξη και τη λειτουργία του και θα πρέπει όντως να εξορθολογιστεί.

Η μείωση του κόστους που μπορεί να προέλθει από λήψη μέτρων για διακοπή της σπατάλης, το συντονισμό των συναφών υπηρεσιών και πλήρη καταγραφή των αναγκών δεν είναι συνυφασμένη με τον αριθμό των ασφαλισμένων, τη νοσηρότητα, τη γεωγραφική περιφέρεια, την ηλικία των ασφαλισμένων;

 

Μία βασική παράμετρος που θα παίξει ρόλο στη σωστή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ είναι ότι όλο και περισσότεροι πολίτες θα αναζητούν τις υπηρεσίες του πλήρως ή μερικώς, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί μικρό κομμάτι της περίθαλψης, που συνεχώς συρρικνώνεται λόγω της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών.

 

Ο ΕΟΠΥΥ ως κύριος πάροχος Υγείας για να υπάρξει πρέπει να είναι αυτάρκης και κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός τους πρέπει να είναι αληθή και υπαρκτός. Δηλώσεις ότι η Μαύρη Τρύπα του ΕΟΠΥΥ έως το τέλος του χρόνου (όπως λέει ο Κυριόπουλος) θα φθάσει και θα ξεπεράσει τα 2,5 δις και η εισήγη-ση για αύξηση κλιμακωτά άνω των 25000 των ποσοστών συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις, ενώ κάτω των 25000 όχι συμμετοχή, σε ποιές δαπάνες στηρίζονται;  Στο ότι θα μένουν απλήρωτα τα Νοσοκομεία από τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτά ο ΕΟΠΥΥΌτι οι ιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο ιδιωτικό τους ιατρείο με εξευτελιστικές αμοιβές, χωρίς να μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους και θα προσπαθούν να τα καλύψουν από «παράλληλες ενέργειες»; Ή στο ότι οι ιατροί των στεγασμένων ιατρείων του ΕΟΠΥΥ θα εργάζονται χαμηλά αμοιβόμενοι ως θεραπευτές και διοικητικοί υπάλληλοι με 700 ως 1200 ευρώ το μήνα;

 

Τίθεται το ερώτημα, εμείς θα μπούμε στη λογική αυτής της επίλυσης του κόστους του ΕΟΠΥΥ με την προοδευτική αύξηση της συμμετοχής σε εξετάσεις και φάρμακα ανάλογα με το εισόδημα;

Απαραίτητες προϋποθέσεις που θα πρέπει να θέσουμε είναι:

·         Η αμοιβή (κόστος) των παρεχομένων Ιατρικών Υπηρεσιών να έχει σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, την διαφύλαξη του ασθενή και του έργου του ιατρού και τις αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών Κρατών

·         Το ακριβές ποσό που θα δοθεί ή δόθηκε από την Κρατική Επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ

·         Εάν τα Ασφαλιστικά Ταμεία απέδωσαν τις παρακρατημένες εισφορές και σε τι ποσοστό αντιστοιχούν                               οι εισφορές που αποδόθηκαν ανάλογα με τα άτομα που ασφαλίζουν και την διασφάλιση της απόδοσης των εισφορών.

·         Να γίνει άμεση κρατική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ και θέσπιση σε ετήσια βάση της χρηματοδότησής του από τον Κρατικό Προυπολογισμό. Παράλληλα, να διασφαλιστεί η αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών.

·         Νομοθετική ρύθμιση για ανακεφαλαιοποίηση των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από τα «κουρέματα» .

·         Κατάργηση των νόμων και εγκυκλίων για την ψευδεπίγραφη «απελευθέρωση» του ιατρικού επαγγέλματος. Να δεί ο ΠΙΣ τις συμβάσεις με τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας σε σχέση με τους εργαζομένους σε αυτές.

·         Συζήτηση για τα ΚΕΝ με τον ΠΙΣ

·         Νομοθετική και θεσμική ενίσχυση των συνεταιριστικών δομών των γιατρών.

 

Επομένως προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ο θνησιγενής ΕΟΠΥΥ, που άρον-άρον μπήκε σε εφαρμογή την 1η-1-2012, αρχικά με 4 Ταμεία (ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ) και εν συνεχεία χωρίς καμμία προϋπόθεση από 1-4-2012 ο ΟΝ και από 1-5-2012 το ΤΑΥΤΕΚΩ, το μίνιμουμ που πρέπει να υλοποιηθεί και να ισχύει άμεσα είναι:

 

·         Πρέπει να διασφαλιστεί η επαρκής και απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ με την μεταφορά πόρων για την Υγειονομική Περίθαλψη των Ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΟΠΥΥ

·         Θεσμοθέτηση απευθείας εισροής των εισφορών Υγείας στον ΕΟΠΥΥ

·         Επαναπροσδιορισμό του κόστους και των αμοιβών των ιατρικών πράξεων και των εργαστηριακών πράξεων στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, για να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη οικονομική κατάσταση και τις πραγματικές ανάγκες των παρόχων Υπηρεσιών Υγείας

·         Να «ενημερωθούν» οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να προστατεύσουν τα «βιβλιάρια» της περίθαλψης τους  και να μην τα εκχωρούν προς τρίτους ή να τα χρησιμοποιούν ασκόπως !! Να καθιερωθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των ασφαλισμένων κάθε χρόνο με διάφορα κριτήρια αλλά και τις δαπάνες υγείας τους, ώστε να λειτουργεί σαν αντικίνητρο κατάχρησης της περίθαλψης τους

·         Συλλογική σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ, κατά πράξη και περίπτωση.   Ελεύθερη επιλογή κατά πράξη και περίπτωση μετά από έλεγχο (οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι πχ. μάξιμουμ επισκέψεων ασφαλισμένων ανά ειδικότητα και σε περιπτώσεις ανάγκης υπέρβαση του ορίου μετά από έγκριση-θεώρηση)

·         Έλεγχος και ανάλυση του λειτουργικού κόστους του ΕΟΠΥΥ (εξοπλισμός, ενοίκια, αναλώσιμα, συνεργαζόμενες εταιρείες κλπ.), σε σχέση με το κόστος αυτών καθαυτών των υπηρεσιών περίθαλψης που προσφέρει

·         Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) να παρέχουν μόνο οι σχηματισμοί ΠΦΥ και όχι οι Δευτεροβάθμιοι σχηματισμοί περίθαλψης, οι οποίοι όμως θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους

·         Κοινή εποπτεία των Φορέων Δημόσιας και Ιδιωτικής παροχής ΠΦΥ

·         Κατώτερη τιμή ιατρικής επίσκεψης τα 20 ευρώ ή σε εξειδικευμένες ειδικότητες 30 ή καθορισμός ποσού μετά από διάλογο

·         Αποπληρωμή μετά από 45 ημέρες από την κατάθεση των εντολών των συμβεβλημένων ιατρών, που θα γίνεται υποχρεωτικά κάθε μήνα

·         Δυνατότητα είσπραξης της αντιστοιχούσας αμοιβής του ΕΟΠΥΥ, εάν ο πολίτης επισκέπτεται μη συμβεβλημένο ιατρό με τον ΕΟΠΥΥ και έχει απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τον ιατρό

·         Θέση μας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και της ασφάλειας του έργου του ιατρού είναι ότι ο χρόνος εξέτασης πρέπει να είναι minimum τα 20 λεπτά

·         Άμεση και πιστή εφαρμογή (νομοθετώντας και πειθαρχικές κυρώσεις) «κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή» εκτός των ΜΗΣΥΦΑ (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα), με έλεγχο από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τον ΠΙΣ, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και Αμερική και σημαίνει ότι ο ιατρός θα ορίζει την αγωγή που θα πάρει ο ασθενής και όχι το αντίθετο. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη φαρμάκων και άλλοι παράμετροι που διαιωνίζουν την πολυφαρμακία και προστατεύεται η Δημόσια Υγεία. Διαφορετικά θα εξακολουθήσει ο κάθε ασφαλισμένος να έχει ένα «φαρμακείο» σπίτι του και να εκτυλίσσονται όλες αυτές οι εικόνες της συλλογής φαρμάκων από τα πλέον κοινά έως τα πιο ακριβά (φάρμακα για νεοπλασματικές νόσους, αιμοκαθαρόμενων κλπ.), που «περίσσεψαν»-δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους ασθενείς και συλλέγονται για να ξαναδοθούν !!

·         Διάλογος με επιστημονικά κριτήρια, εφόσον κατοχυρωθεί το κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση μεγίστη επιτρεπόμενη αξία συνταγών ανά ειδικότητα και ιατρό

 

·         Έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, όχι με τα λογιστικά αριθμητικά κριτήρια της τρόικας, αλλά με επιστημονικά κριτήρια, θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλλαγή της φαρμακευτικής πολιτικής και της τιμολόγησης πρωτοτύπων και γενοσήμων. Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με διασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και της λειτουργικότητας. Όχι στην καθιέρωση τιμής αναφοράς που επιβαρύνει τους πάσχοντες.

·         Γραμμικός Κώδικας (barcode) σε όλα τα συσκευασμένα φάρμακα (κουτιά) και όχι κουπόνια, τα οποία αποκολλούνται εύκολα, εάν ουσιαστικά θέλουμε να μην έχουμε φαινόμενα φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, υπερσυνταγογράφησεις με αποτέλεσμα να έχουμε -ίσως- παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων και ανεύρεση κουπονιών σε διάφορους χώρους !!      

·         Ποσόστωση του κέρδους του φαρμακοποιού, ανάλογα με την αξία του φαρμάκου (ακριβά φάρμακα-μικρό ποσοστό,   φθηνά φάρμακα-μεγαλύτερο)

·         Η χορήγηση φαρμάκων είναι ευθύνη του ιατρού με όλα τα συναφή και η δραστική ουσία (γενόσημα κλπ.)   δεν μπορούν να επιβληθούν στο θεραπευτικό του έργο, διότι μόνο αυτός φέρει την ευθύνη (όπως ορίζουν αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και νομοθεσίες Ευρωπαϊκών Κρατών)

·         Υποστήριξη λειτουργίας εργαστηρίων ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ με αναλώσιμα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους και αναζήτηση ευθυνών για την υποβάθμιση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους οκτώ μήνες. Διασφάλιση της λειτουργίας των σταθερών δομών του πρώην ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, με στελέχωση και πλήρη εξοπλισμό των εργαστηρίων, ώστε να μην υπάρξει πλήρης ιδιωτικοποίηση με κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα και ο χρόνος αναμονής στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

·         Όλα τα εργαστήρια που θέλουν, να δύνανται να συμβληθούν με τις ισχύουσες τιμές χωρίς εκπτώσεις, με πλαφόν οροφής στις κλινοεργαστηριακές εξετάσεις (απεικονιστικές και αιματολογικές), το ύψος του οποίου θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμικούς ιατρικούς φορείς.

·         Νομοθετική ρύθμιση της ιατρικής διαφήμισης από την οποία κατακλύζεται ο πολίτης, τόσο από τα ΜΜΕ, όσο και από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

·         Πλήρης και σοβαρή στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ με την σε βάθος ανασυγκρότηση και μεταφορά προσωπικού από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΥΚΑ, που είναι αναχρονιστικές και αναποτελεσματικές

·         Υπηρεσία Συντονισμού και Ελέγχου (Οικονομικού και Λειτουργικού) του ΕΟΠΥΥ.

·         ΕΚΑΒ : Άμεση λειτουργική διασύνδεση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ με το ΕΚΑΒ και όλους τους τομείς παροχής Επειγόντων Υπηρεσιών.

·         Θεσμοθέτηση Επιτελικού Οργάνου μελέτης και αξιοποίησης των πληροφοριών που παράγει η e-συνταγογράφηση για την οικονομικότερη απόδοση και διαρκή αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ.

·         Άμεσο και πλήρη έλεγχο του κόστους της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιό το ποσοστό μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης με τη λειτουργία της και της ιατρικής δαπάνης και των παρακλι-νικών εξετάσεων. Διασφάλιση της μη παραχώρησης προς τρίτους απόρρητων δεδομένων τόσο των ασθενών, όσο και του έργου του ιατρού.

·         Επιστημονική αιτιολόγηση των αποφάσεων της Επιτροπής για την αρνητική λίστα, διότι πολλά απαραίτητα φάρμακα δεν χορηγούνται, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πληρώνει πολλά χρήματα.

 

 

Σχετικά με δομές λειτουργίας ΠΦΥ

 

Απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε ως ΠΙΣ είναι η εξόφληση των χρεών έως 31-12-2011 άμεσα και χωρίς «κούρεμα» και με λήψη απόφασης άμεσα να ζητηθεί νομοθετική ρύθμιση της παραγραφής των χρεών στην πενταετία και όχι στην διετία.

 

Εφαρμογή λειτουργίας μόνο Ιατρικών Εταιρειών στην ΠΦΥ κατ’ εφαρμογή των :

·         Άρθρο 152 της Συνθήκης της ΕΕ και της οδηγίας 6 Bolkenstein (αποκλειστική αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών οι δράσεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας)

·         Δράση στα Συνταγματικά πλαίσια (άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος)

·         Ναι στην ΤΑΣΗ για άσκηση ομαδικής ιατρικής, αλλά όχι εισδοχή τρίτων εμπορικών συμφερόντων (υπάρχουν σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ)

·         Είμαστε αντίθετοι στη ροπή προς εμπορία της Υγείας, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Πολίτη και τον αφανισμό του Ιατρού

·         Αποκλειστικό σκοπό στην παροχή υπηρεσιών του τομέα της ΠΦΥ και υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται στην ονοματολογία η λέξη Ιατρική Εταιρεία

·         Αυστηρή τήρηση από όλους με επιβολή πειθαρχικών ποινών, ότι η Ιατρική Επίσκεψη δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τιμών που διεκδικούμε και τις οποίες προαναφέραμε, για να εκλείψουν τα 2-5-6-10 ευρώ με τα οποία αμείβονται οι ιατροί στο επικρατούν καθεστώς

 

 

Η σωστή συνεργασία των Νοσοκομειακών ιατρών και των Ιατρών της ΠΦΥ θα πρέπει να συζητηθεί και να αποτελέσει μία ενότητα την οποία ο ΠΙΣ να αναλάβει.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Έρευνα της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρ. Ένωσης, για τις πρακτικές διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία

Ερωτηματολόγιο της Γεν. Δ/νσης Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων – πρόγραμμα ReaderSHip project, της Ευρ. Ένωσης, για την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης σε διοικητικό και νομικό επίπεδο, στα Νοσοκομεία, στην Ε.Ε. Τα...