Πρόταση Τροποποίησης οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ευρωπαική Νομοθεσία - Ευρωπαϊκές Οδηγίες