Ω.Κ.Κ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετεκπαιδευόμενων αναισθησιολόγων

Θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών του για την προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας

προσκαλεί

ειδικευμένους Ιατρούς-Αναισθησιολόγους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάλυψη δύο (2) θέσεων Μετεκπαιδευομένων Ιατρών στον Αναισθησιολογικό Τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 εδ. (β) και 35 παρ. 1 εδ. (β) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΩΚΚ (Υ4α/127426/11 ΦΕΚ 88 Β/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους Ιατρούς-Αναισθησιολόγους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για γνωστικά πεδία αιχμής της σύγχρονης αναισθησιολογίας, καθώς επίσης και για την έρευνα στον τομέα αυτόν. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι ετήσια. Οι επιλεγέντες θα εργασθούν με πλήρη απασχόληση στον Αναισθησιολογικό Τομέα του ΩΚΚ, με σκοπό την περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδίκευσή τους καθώς και την απόκτηση πιστοποίησης της European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
 2. Αντίγραφα :
 3. του πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού,
 4. άλλων τίτλων σπουδών,
 5. του τίτλου ειδικότητας,
 6. της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
 7. της ταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου,
 8. της αστυνομικής ταυτότητας,
 9. βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
 10. Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης.
 11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον IELTS 8.0 ή ισοδύναμο)
 12. Κατάλογο όλων των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων και γενικών δραστηριοτήτων του  υποψηφίου.
 13. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 14. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mn@ocsc.gr.

Θα πρέπει να υπάρξει, εκ μέρους των υποψηφίων, τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-9493103 ή +30-210-9493115.

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω “Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων”).

Κατά την επιλογή θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προηγούμενη ενασχόληση, ακόμη και κατά το στάδιο της ειδικότητας, σε τομείς αιχμής της σύγχρονης αναισθησιολογίας, το ερευνητικό ενδιαφέρον και η κατοχή ή η υποψηφιότητα για λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων

01. Αίτηση με Φωτογραφία 02. Βιογραφικό Σημείωμα 03. Πτυχίο Ιατρικής 03. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίου 04. Διδακτορικός Τίτλος 05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #1  05. Άλλος Τίτλος Σπουδών #2 ……………………………………………………………………… 06. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 07. Πιστοποιητικό Εξειδικευσης #1 07. Πιστοποιητικό Εξειδικευσης #2  ……………………………………………………………………… 08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #1 08. Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας #2 ……………………………………………………………………… 09. Ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου 10. Αστυνομική Ταυτότητα 11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #1 (Αγγλικής) 11. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας #2  ……………………………………………………………………… 12. Συγγραφικό και Επιστημονικό Έργο 13. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα 14. Λοιπά Έγγραφα #1 14. Λοιπά Έγγραφα #2 ……………………………………………………………………… 15. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για άρρενες υποψηφίους)